نویسنده = احمد نادری
رهبران مذهبی و سلامت زنان: مردم‌نگاری انتقادی در بازاندیشی زنان اورامی

دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 121-156

10.22059/jsr.2022.88943

سحر باباصفری؛ احمد نادری؛ ابراهیم فیاض؛ نافع باباصفری


پویایی‎های هویتی و مصرف‎های هویت‎ساز؛ مطالعه‎ای در محلۀ گلستانِ شهرِ سبزوار

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 221-247

10.22059/jsr.2019.72859

ابراهیم فیاض؛ احمد نادری؛ موسی الرضا غربی


واکاوی دگرگونی و پایداری منابع هویت در بین مردمان اورامان: مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 431-456

10.22059/jsr.2019.70360

نافع باباصفری؛ ابراهیم فیاض؛ امیلیا نرسیسیانس؛ احمد نادری