نویسنده = ����������������� ������������ ������
سیاست اجتماعی به عنوان متن و گفتمان

دوره 24، شماره 1، مهر 1396، صفحه 205-227

10.22059/jsr.2017.63440

کرم حبیب‌پور گتابی


تحلیل سیاست‏گذاری اجتماعی با لنز حکومت‏مندی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 167-200

10.22059/jsr.2013.56198

حمیدرضا جلایی پور؛ علی اصغر سعیدی؛ کرم حبیبی پور گتابی