کلیدواژه‌ها = هویت ملی
مطالعه جامعه‌شناختی هویت قومی نوجوانان شهر زاهدان و تأثیر ابعاد مذهبی، ملی و غربگرایانه بر آن

دوره 29، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 429-457

10.22059/jsr.2022.88968

مجید موحد مجد؛ محمود علی گو؛ محمدتقی ایمان؛ منصور طبیعی


مطالعۀ جامعه‌شناختی منابع هویتی دانشجویان دانشگاه تهران

دوره 26، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 293-312

10.22059/jsr.2020.78521

محمدرضا انصاری؛ شهلا کاظمی پور؛ رضا علی محسنی


سیاست‌گذاری هویتی در آموزش رسمی دوره‌ی پهلوی دوم

دوره 21، شماره 2، آذر 1393، صفحه 189-217

10.22059/jsr.2014.56311

ملیحه شیانی؛ علی کاظمی زرومی