مطالعه جامعه‌شناختی- انسان‌شناختی فرهنگ قومی – جماعتی برخی از مناطق آذری‌نشین ایران و نقش آن در توسعه اقتصادی - فرهنگی

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

 در مقاله حاضر، تلاش شده است در چارچوب رویکرد جامعه شناختی– انسان‌شناختی، ویژگی‌های فرهنگ قومی – جماعتی برخی از مناطق آذری‌نشین ایران، با تأکید بر سه عنصر قومی گردشگری، رسانه و غذا و تأثیر آنها در توسعه مورد بررسی قرار گیرد. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که بازاریابی قومی، به عنوان ابزاری برای تقویت هویت فرهنگی و نیز توسعه اقتصادی، با توجه به هم‌مرزی مناطق آذری‌نشین ایران با کشورهای همسایه و با بهره‌بری از گرایش درونی قومیت‌ها به حفظ فرهنگ خود، در عین استمرار و همگنی با فرهنگی ملی، اهمیت دارد. بنابراین، هدف این است که ابتدا عناصر بالقوه محلی در بخش بازاریابی قومی شناسایی شود و سپس راهکارهای لازم به منظور تقویت و ارتقای توسعه اقتصادی و هویت‌دار کردن فرهنگی کالاها در سطح محلی، ملی و جهانی تشریح شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Socio- Anthropological Study of Ethnic – Community Culture

نویسندگان [English]

 • Naser Fakohi 1
 • Roholah Nosrati 2
چکیده [English]

In this paper we have tried to study the characteristics of ethnic – community culture of some parts of Azerbaijan in Iran with an emphasis on three elements of ethnic tourism, media, and food and their roles in development. We have taken a socio- anthropological approach. Our main argument is that ethnic marketing, as a means of strengthening cultural identity and economic development is an important issue to study. Azerbaijan region in Iran shares long borders with neighboring countries and ethnic people in the region are eager to preserve their ethnic and national cultures. In this paper our goal is to introduce the local elements in ethnic marketing and promote economic development and to identify goods at the local, national and global levels.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic anthropology
 • Ethnic marketing
 • community goods
 • Identity goods
 • Azeri area
 • · احمدی، حمید. 1381. قومیت و قومگرایی در ایران. تهران: نی.
 • · آپادورای، آرجون. 1380. چشم‌اندازه‌ای قومی جهانی: یادداشت‌ها و پرسش‌هایی درباره انسان شناسی فراملی. ترجمه فریده ممتاز. انسانشناسی (انسان و فرهنگ) 1: 35-27 .
 • · جیکوب، لاندو. 1382.پان ترکیسم. ترجمه حمید احمدی. تهران: نی.
 • · ذهتابی، محمدتقی. 1381. تاریخ دیرین ترکان. ترجمه علی احمدیان‌سرای. تهران: اختر.
 • · رابرتسون، رولند. 1383. جهان- محلی شدن: زمان- فضا و همگونی – ناهمگونی. ترجمه مراد فرهاد پور.. ارغنون 24.: 238- 211.
 • · رجب‌زاده، احمد. 1381. رفتارهای فرهنگی ایرانیان. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • · سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.1382.قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (83 ـ 1379). تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • · سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.1383.بخشنامه بودجه سال 1384 کل کشور. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • · سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 1383. ماده واحده و تبصره‌های قانون بودجه سال 1383 کل کشور. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • · سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور. 1382. ماده واحده و تبصره‌های قانون بودجه سال 1382 کل کشور. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • · شهشهانی، سهیلا. 1383. مجموع مقالات انسانشناسی. تهران: آگاه.
 • · صرافی، علی. 1383. ایران تورکلری جوغرافیاسی، ماهنامه دیلماج 2: 63-56.
 • · عاملی، سعید رضا. 1383. جهانی شدن‌ها: مفاهیم و نظریه‌ها. ارغنون 24.
 • · فکوهی، ناصر. 1384. فرهنگ ملی، فرهنگ‌های قومی محلی و جماعتی و بازار اقتصاد صنعتی. پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • · مرکز آمار ایران.1381. سالنامه آماری کشور. تهران: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.
 • · الوانی، مهدی و زهره دهدشتی شاهرخ. 1373. اصول و مبانی جهانگردی. تهران: بنیاد مستضعفان و جانبازان.
 • · وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.1382. گزارش فرهنگی کشور. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
 • · فکوهی، ناصر. 1383. انسان‌شناسی خوراک با نگاهی به مفهوم غذاهای قومی جماعتی. همایش خوراک و فرهنگ. تهران: سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
 • · Appadurai, A. 1990. Disjuncture and Difference in the Global Cultural Economy. in Theory. Culture and Society 7:295-310.
 • · Arce, A. and N. long. 2000. Reconfiguring modernity and development from an anthropological perspective. In anthropology development and modernity.  arce & long  (eds). 1-31. London. Routledge.
 • · Bourdieu. P.1984. Distinction:A Social Critigue Of The Judgment Of Taste. Cambridge.MA: Harvard university press.
 • · Hobsbawm .E. and T. Ranger. (eds). 1983. The Invention Of Tradition. Cambridge: Cambridge University Press.
 • · Hannerz, u. 1990. Cosmopolitans and Locals in World Culture. In global cultur:Nationalism, Globalization and Modernity. M. Featherstone (eds). 237-251.
 • · London. Sage.
 • · Morineau, M. 1996. Anthropologie Historique- Histoire de l’alimentation. In Encyclopédie Universalis.
 • · Martinon, J. P. 1980. Gastronomie. In Encyclopédie Universalis. Supplement. 4: 641-644.
 • · Pottier, J. 2000. Food. In Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. Barnard, A., Spencer, J. (eds). 361-370. London and New York. Routledge.
 • · Rabertson, R. 1992. Globalization: Social Theory and Global Culture. London: Sage. 
 • · World Trade Organization. 2007. International trade statistics. Geneva. Switzerland.
 • · World Trade Organization. 2007. International trade statistics. Geneva. Switzerland