مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) (JSR) - اهداف و چشم انداز