اهداف و چشم انداز

اهداف و چشم انداز:

(1)                   معرفی آخرین نظریات علمی و تلاش برای کاربست آن در تحقیقات پژوهشگران و محققان.

(2)                   کمک به امر آموزش با معرفی نظریات مطرح در سطح جهانی و داخلی.

(3)                   ایجاد فضای نقد و بررسی به منظور تسهیل فضای گفتگو میان محققان و پژوهشگران  داخلی و خارجی.

(4)                   ایجاد امکان برای دانشجویان علوم اجتماعی تا بتوانند آخرین یافته‌های تحقیقی و نظری انتزاعی را به شیوه‌ای انضمامی در یابند تا خود بتوانند وارد فرآیند پژوهش شوند.