مطالعات جامعه شناختی 

 

          

                                   

 

عنوان خلاصۀ استاندارد:  Sociol Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه 

زبان: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی) 

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 5%

ضریب تاثیر: 0.026

 

 

 

 

 

صاحب امتیاز:
دانشگاه تهران

مدیر مسئول:
غلامرضا جمشیدیها

سردبیر:
محمد رضا جوادی یگانه


دوره انتشار: دو فصلنامه

شاپا چاپی: 1010-2809

بانک ها و نمایه نامه ها

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

...