مطالعات جامعه شناختی 

 

          

                                   

 

عنوان خلاصۀ استاندارد:  Sociol Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه 

زبان: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی) 

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 5%

ضریب تاثیر: 0.026

 

 

 

 

 

شماره جاری: دوره 29، شماره 2، اسفند 1401، صفحه 1-300 ((مربوط به پاییز و زمستان 1401)) 

سیاست‌گذاری فرهنگی و میدان قدرت در شهر تهران

صفحه 29-47

10.22059/jsr.2023.91518

مجتبی بیات؛ صلاح الدین قادری؛ حسین ایمانی جاجرمی


کرمانشاه، لهستانیان، جنگ جهانی دوم

صفحه 79-96

10.22059/jsr.2023.91526

تینا لطفعلی زاده؛ نادر امیری؛ سیاوش قلی پور


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی