مطالعات جامعه شناختی 

 

          

                                   

 

عنوان خلاصۀ استاندارد:  Sociol Rev

ترتیب انتشار: دوفصلنامه 

زبان: فارسی (همراه با چکیدۀ انگلیسی) 

سیاست داوری: دوسوکور

میانگین زمان داوری: 8 هفته

نرخ پذیرش: 5%

ضریب تاثیر: 0.026

 

 

 

 

 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی