مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق) (JSR) - پرسش‌های متداول