مدیر مسئول


غلامرضا جمشیدیها رئیس دانشکده علوم اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

جامعه شتاسی

 • gjamshidiut.ac.ir
 • 88020077

سردبیر


یوسف اباذری هیات علمی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

جانشین سردبیر


صابر جعفری جانشین سردبیر

جامعه شناسی

 • saberjafari65gmail.com
 • 09102170686

اعضای هیات تحریریه بین المللی


سید فرید العطاس استاد دانشگاه سنگاپور

جامعه شناسی

 • alatasnus.edu.sg

اعضای هیات تحریریه


محمدحسین پناهی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • mhpanahiyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


غلامعباس توسلی استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • g_tavasoliyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید محمد توکل استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • mtvakolut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


باقر ساروخانی استاد دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • b.saroukhaniyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید حسین سراج زاده عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

جامعه شناسی

 • serajshyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسن سرایی استاد دانشگاه علامه طباطبایی

جامعه شناسی

 • hsaraieyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


سید ابراهیم فیوضات استاد دانشگاه شهید بهشتی

جامعه شناسی

 • pfiuzatyahoo.com

اعضای هیات تحریریه


حسین کچوئیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • hkachooeianut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


علیرضا محسنی تبریزی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • amohseniut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


سعید معید فر عضو هیات علمی دانشگاه تهران

جامعه شناسی

 • smoidfarut.ac.ir

ویراستار ادبی نشریه


سحر کریمی ویراستار ادبی مجله

جامعه شناسی

 • shrkarimigmail.com

تایپیست


معصومه پور حجازی صفحه آرا وتایپیست

جامعه شناسی

 • m.pourhejaziyahoo.com

اعضای مشورتی هیات تحریریه


غلامعباس توسلی از پیشکسوتان و بزرگان باسابقه‌ی مجله و جامعه‌شناسی ایران

 • g_tavasoliyahoo.com