اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

غلامرضا جمشیدیها

جامعه شتاسی رئیس دانشکده علوم اجتماعی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران

gjamshidiut.ac.ir
88020077

سردبیر

محمد رضا جوادی یگانه

جامعه شناسی هیات علمی دانشگاه تهران

myeganehut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

تقی آزاد ارمکی

جامعه شناسی استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

tazadut.ac.ir

یوسفعلی اباذری

جامعه شناسی استاد بازنشسته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

yabazariut.ac.ir

علیرضا محسنی تبریزی

جامعه شناسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران

amohseniut.ac.ir

سعیده امینی

جامعه شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی

saminiatu.ac.ir

سیدمهدی اعتمادی فرد

جامعه شناسی هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

etemadyut.ac.ir

حمیدپارسانیا

جامعه شناسی دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

h.parsaniaut.ac.ir

سید محمد توکل

جامعه شناسی استاد دانشگاه تهران

mtvakolut.ac.ir

حمیدرضا جلایی پور

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

jalaeipourut.ac.ir

جلیل کریمی

جامعه شناسی عضو هیئت علمی جامعه شناسی دانشگاه رازی

j.karimirazi.ac.ir

محمدرضا جوادی یگانه

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

myeganehut.ac.ir

جبار رحمانی

انسان شناسی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی - وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

rahmaniiscs.ac.ir

وحید شالچی

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

shalchiatu.ac.ir

صادق صالحی

جامعه شناسی محیط زیست عضوهیئت علمی دانشگاه مازندران

s.salehi.umzgmail.com

حمید عباداللهی

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه گیلان

h_ebadollahiguilan.ac.ir

مجید فولادیان

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

fouladiyanum.ac.ir

یارمحمد قاسمی

جامعه شناسی عضوهیئت علمی دانشگاه ایلام

y.ghasemiilam.ac.ir

سیاوش قلی پور

عضو هیئت علمی دانشگاه رازی

gholipoor.siagmail.com

محمدتقی کرمی قهی

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

mt.karamiyahoo.com

عبدالحسین کلانتری

جامعه شناسی عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

abkalantariut.ac.ir

صفحه آرا

معصومه پور حجازی

جامعه شناسی صفحه آرا وتایپیست

m.pourhejaziyahoo.com

ویراستار ادبی

فاطمه ربانی

زبان شناسی همگانی ویراستار ادبی نشریه

frabbaniut.ac.ir

مدیر علمی و اجرایی

علی کاظمی

جامعه شناسی اقتصادی و توسعه مدیر علمی و اجرایی مجله مطالعات جامعه شناختی دانشگاه تهران

mtkazemiut.ac.ir
09122057669