وبلاگ‌نویسان دارای معلولیت: تجربه استفاده از وبلاگ و افزایش حضور اجتماعی

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران‌

2 کارشناس ارشد ارتباطات

چکیده

 هدف پژوهش حاضر، بررسی چگونگی تأثیر وبلاگ‌نویسی بر عرضه مثبت خود، گسترش شبکه اجتماعی و مشارکت‌جویی افراد دارای معلولیت در سطوح فردی و اجتماعی است تا دریابیم مزایای مذکور، چه کمکی به جذب اجتماعی افراد دارای معلولیت در زندگی روزمره، به ویژه در روابط بین‌فردیشان کرده است. در پژوهش حاضر، با اتخاد رویکرد تحلیلی تفسیر استفاده از فناوری‌های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، به بررسی تجارب فردی کاربران دارای معلولیت و شناسایی الگوی استفاده‌ آن‌ها از این فناوری در بافت زندگی روزمره‌شان پرداختیم. با پانزده تن از وبلاگ‌نویسان فعال در حوزه معلولیت و وبلاگ‌نویسان دارای معلولیت‌های جسمی مختلف مصاحبه عمقی انجام شد. روش نمونه‌گیری، هدفمند و از نوع گلوله برفی بود. مشاهده شد که وبلاگ‌نویسان دارای معلولیت، وبلاگ را ابزاری برای ارتباط با جماعت خود و نیز ارتباط با جامعه بزرگ‌تر تفسیر ‌کردند. فعالان حوزه معلولیت همچنین تمایل به استفاده از وبلاگ به مثابه کانال ارتباطی‌ای برای مطرح کردن مشکلات افراد دارای معلولیت و ضعف عملکرد مسئولان داشتند؛ اما معرفی هویت واقعی خود در این فضا، سبب عدم فراهم شدن امکان استفاده از وبلاگ به این منظور بود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Experience of Blogging and Enhancing Social Presence The Case of Disabled Bloggers

نویسندگان [English]

 • Mahdi Montazerghaem 1
 • Kobra Elahifar 2
چکیده [English]

The purpose of this study is to study how blogging practices influences positive self- presentation, expands social networks and enhances social participation of disabled people. Furthermore, the paper explores how these uses have credited the social inclusion of bloggers with disability in their everyday life, esp. in their interpersonal relationships. Applying Latour’s 1986 Translation of Innovations approach, an analytic approach to focus further on the users’ interpretation of technologies, we studied the individual experiences of both the disabled and the disability activists to extract the patterns of their blog use in their everyday life. A snowball sampling was used in this study to gather needed information. In-depth interviews were aslo conducted with 15 bloggers. Findings revealed that bloggers found weblog as a tool to connect to the disabled people, from one hand and, to connect to the larger society, i.e. people without disability, or those who have no immediate contact with people with disability from the other hand. Regarding the former use, weblog was mainly considered as a societal medium to provide the disabled society with items such as disability news, medical and health care information, individual experiences on how to manage one’s disability in everyday life, and consultation on different areas. As for the latter use, bloggers first saw weblog as a tool to present a new narrative of bodies with disability, different from the dominant normal vs. Pathologic discourse, to expose the Disability Identity. According to the bloggers under study, people with disability are isolated and marginalized in society as a whole.

کلیدواژه‌ها [English]

 • the internet
 • Blogging
 • Persons with disability
 • ICT uses
 • Online relationships
 • Social Exclusion
 • Social inclusion
 • · به بی، ا. بی.تا. روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه رضا فاضل. 1384. تهران: سمت.
 • · بیکر، ت. ال. بی.تا. نحوه انجام تحقیقات اجتماعی. ترجمه هوشنگ نایبی. 1381. تهران: روش.
 • · جغتایی، ب. 1386. وضعیت معلولیت در ایران. مؤسسه رحمان. rahman.org.ir/sportal/.../ uploads/Dr .%20 Joghataee %2001.pdf (دسترسی در 6/3/1389).
 • · حسن زاده، م. و ف نویدی. 1388. مطالعه مقایسه‌ای دسترس‌پذیری وب سایت وزارتخانه‌های ایران بر اساس شاخص‌های کنسرسیوم وب جهان‌گستر و تجارب کاربران. مجله مطالعات آموزشی. http://jm.um.ac.ir/index.php/ riis/article /downloadFile/5428/12196/1، (دسترسی در 04/06/1390).
 • · فقیه، الف.،ک نظمده، و م .ت. همرنگ یوسفی. 1388. راهنمای تطبیق و اجرای اثربخش میثاق جهانی حقوق افراد دارای معلولیت. تهران: سازمان بهزیستی.
 • · زبرا، م. بی.تا. نظریه‌های جامعه‌شناسی طردشدگان اجتماعی. سید حسن حسینی. 1385. تهران: آن.
 • · عاملی، س. ر. 1382الف. دو جهانی شدن‌ها و آینده جهان. کتاب ماه علوم اجتماعی. 58-1.
 • · عاملی، س. ر. 1382ب. دو جهانی شدن‌ها و جامعه جهانی اضطراب. نامه علوم اجتماعی 11(1): 174-141.
 • · عاملی، س. ر. 1385الف. خانه هویت و تجسم شخصیت. www.hanshahri.online.ir/News/?id=35 (دسترسی 07/08/1388)
 • · گافمن، ا. 1386. داغ ننگ: چارهاندیشی برای هویت ضایع شده. تهران: نشر مرکز.
 • · گیدنز، آ. بی.تا. جهان رها شده. ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی وهاب. 1379. تهران: علم و ادب.
 • · منتظر قائم، م. و ع. تاتار. 1384. اینترنت، سرمایه اجتماعی و گروه‌های خاموش. مطالعات فرهنگی و ارتباطات 1(4): 245-223.
 • · مواد قـانـون بـرنـامـه چهـارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.http://www.mefa.gov.ir/laws/ Show PLst.asp? DN=4&nFrom=139&nTo=153.
 • · وبستر، ف. بی.تا. نظریه‌های جامعه اطلاعاتی. ترجمه اسماعیل قدیمی. 1383. تهران: قصیده‌سرا.
 • · واترز، مالکوم. بی.تا. جهانی شدن. ترجمه اسماعیل گیوی و سیاوش مریدی. 1379. تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
 • · سازمان بهزیستی کشور: http://www.behzisti.ir/Documents/Show.aspx?id=14
 • · مرکز آمار ایران. نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 1385:http://csi.org.ir/portal/faces/public/ census85/ natayej/census85/jadavelmonakhab (دسترسی 90/10/1388)
 • · Alassturi, P. 1996. Theorizing in qualitative research: A cultural studies perspective. Qualitative inquiry 2, 371-384.
 • · Altman, L. and D. A. Taylor. 1973. Social penetration: The development of interpersonal relationships. New York: Holt, Rinehart & Winster.
 • · Antias, F. 2001. ICT and social inclusion in the everyday life of less abled people. LENTIC: University of liege and ASCOR: University of Amesterdam.
 • · Armstrong, D. 1989. An outline of sociology as applied to medicine. 3rd. edn, London: Wright.
 • · Bakardjieva, M. 2003. Virtual togetherness: an everyday-life perspective. Media, Culture and Society 25 (3): 291-313. http://mcs.sagepub.com/cgi/content/abstract/25/3/291/ (accessed 2008/08/15).
 • · Ben Ze'ev, A. 2005. Detatchment: the unique nature of online romantic relationships. In The social net: human behavior in cyber space. Amichaie Hamburger. 115-138.  New York: Oxford University Press.
 • · Bell, D. 2001. An introduction to Cyber Culture. London: Routledge.
 • · Castells, M. 2003. The information age: economy, society & culture. The power of identity. Cornwall: Blackwell Publishing.
 • · Crossly, N. and J. M. Roberts. 2004. After Habermas: new perspectives on the public spheres. Oxford: Blackwell Publishing.
 • · Cunningham, M. R. and A. P. Barbee. 2000. Social support. In Close relationships: A sourcebook, 273–285. Thousand Oaks, CA: Sage.
 • · Davis, L. J. 1995. Enforcing normalcy: disability. Norman: University of Oklahoma Press.
 • · Dragen, D. and S. Duck. (Eds). 2005. Understanding research in personal relationships. London: Sage.
 • · Durieux, D. 2003. ICT and social inclusion in the everyday life of less abled people. LENTIC: University of Liege and ASCOR: University of Amesterdam.
 • · Garland-Thompson, R. 2005. Feminist disability studies. Signs, 30(2). Research Library, 1557-1587.
 • · Gibbs, J. L., N. B. Ellison., and R. D. Heino. 2006. Self- presentation in On-line Personals: the role of anticipated future interaction, self-disclosure, & perceived success in Internet dating. Communication Research 23(2): 152-177.http://jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html(accessed  2010/03/15)
 • · Godwin-Jones, R. 2003. Emerging technologies: blogs and wikis: environments for online collaboration. Language learning and Technology 7(2): 12-16. http://llt.msu.edu/vol7num2/emerging   (accessed 2010/03/15)
 • · Hall, S. 1991b. Old & new identities; old & new ethnicities. in Culture, globalization and the world system. C. Hendrick and S. S. Hendrick (Eds.). 41-68. Baskindstoke: Macmillan.
 • · Hall, L. and G. Mallalieu. (?) Identifying the needs and expectation of users with learning disabilities. http://www.cet.sunderland.ac.uk/~cs0lha/Publications/2003/hall-mallalieu.pdf. (accessed 2009/11/17).
 • · Herring, S. C., L. A. Scheidt., I. Kouper., and E. Wright. 2004. A Logitudinal Analysis of Weblogs: 2003-2004. In Blogging, Citizenship and the Future of Media. M. Tremayne (Ed.) 2-30  London: Routledge. http://www.computer.org/portal/web/csdl/doi/10.1109/HICSS.2005.167(accessed 2010/03/15).
 • § Hynes, D., T. Tiainen., E. R. Koivunen., and M. R. Paaki. 2006. Articulating ICT use narratives in everyday life. In Encyclopedia of gender and information, Ideas Publishing Group. E. Trauh (Ed). 37-43  http://e-space.mmu.ac.uk/e-space/handle/2173/93926 (accessed 2010/10/23).
 • · Kallians, V., and P. Rubenfeld. 1997. Disabled women and reproductive rights. Disability and Society 12 (2): 203-21.
 • · Kellener, D., R. Kahn. 2004. New media & Internet activism: from the  Battle of Seattle to blogging. New Media & Society 6 (1): 87-95.
 • · Kling, R. 2000. Learning about information technologies and social change: the contribution of social informatics. The information Society 16: 217-232.
 • · Latour, B 1986. The powers of association. In Power, Action and belief. J. Law (Ed). 264-80. London: Routledge & Kegan.
 • · Lea, M., and R. Spears. 1995. Love at first byte? Building personal relationships over computer networks. In Understudied Relationships: Off the Beaten Trac. J. T. Wood and S. Duck. 197-223.  Thousand Oaks, CA. Sage.
 • · Lie, M. and K. H. Sorenson. (Eds). 1996. Making Technology Our Own? Domesticating Technology into Everyday Life. Oslo: Scandinavian University Press.
 • · Lindlof, T. R. and B. C. Taylor. 2002. Qualitative Communication Research Methods. 2nd Ed, London: Sage
 • · Mc Climens, A. and F.Gordon. .2008. Presentation of Self in E-veryday Life: how people labelled with intellectual disability manage identity as they engage the blogsphere. Sociological Research Online 13(4). http://www.Socresonline.org.uk/13/4/1.html.  (accessed 2009/10/18).
 • · Mc Kenna, K. Y. A., and J. A. Bargh. 2000. Plan 9 from cyber space: the implications of the Internet for personality & social psychology. Personality & Social Psychology Review, 4: 57-75.
 • · Mc Ruer, R. & A. L. Wilkerson. (Eds). 2003. Desiring disability: queer studies meets disability studies. special issue of GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies  9(1-2).
 • · Mehra, B., C. Merkel. and A. Peterson Bishop. 2004. The Internet for Empowerment of Minority & Marginalized Users. New Media & Society 6(6): 781-802.
 • · Mitra, A. and E. Watts. 2002. Theorizing Cyberspace: The Idea of Voice applied to the Internet Discourse. New Media & Society 4(4): 479-498.
 • · Mitra, A. 2008. Using Blog to Creat Cybernetic Space. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies 14(4): 457-472.
 • · Orlikowski, W. J. 2000. Using technology and constituting structures: a practice lens for studying in organizations. Organizations Science 11(4): 404-428.
 • · Peterson, A. 2007. Body in the Everyday Life. London: Routledge.
 • · Phipps, L. 2000. New Communications Technologies: A Conduit for Social Inclusion. Information, Communication & Society 3(1): 39-68.
 • · Rafaeli, Sh., & R. J. Larose. 1993. Electronic bulletin boards & “public goods”: expectations of collaborative mass media. Communication Research 20(2): 277-297.
 • · Rogers, E. 1962. Diffusion of innovations. New York: Free Press.
 • · Rojek, C. 2003. Stuart Hall. Polity: London.
 • · Sink, S. & J. King. 1998. Adults with disabilities: Perceived barriers that prevent Internet access. Paper presented at the CSUN 1998 Conference. Los Angeles, http://accessibility.noie.gov.an/ view.cfm? resource_id =499.html (accessed 2009/10/19).
 • · Silverstone, R. 1994. Television & Everyday Life. London: Routledge.
 • · Slevin, J. 2000. The Internet & Society. London: Polity.
 • · Söderström, S. 2009. Offline social ties and online use of computers: A study of disabled youth and their use of ICT advance. New Media & Society 11(5), 709-727. http://nms.sagepub.com/ cgi/content/ abstract/11/5/709 (accessed 2010/09/14)
 • · Spilker, H., and K. H. Sorenson. 2000. A Room of one’s own or a home for sharing? New Media & society  2, 265-285.
 • · Tatnall, A. and B. Davey. 2001. How Visual Basic Entered the Curriculum at an Australian University: An Account Informed by Innovation Translation. Informing Science, 510-517. http://informingscience.org/ proceedings/IS2001Proceedings/pdf/TatnallEBKInno.pdf (accessed 2010/02/25).
 • · Trammell, K. D., A. Tarkowski., J. Hofmak., and A. M. Sapp. 2006. Republic of Blog: Examining Polish bloggers through content analysis. Journal of Computer-Mediated Communication 11(8). (accessed 2009/12/24).
 • · Valkenberg, P. M., and J. Peter. 2007a. Preadolescents' & adolescents' online communication & their closeness to friends. Developmental Psychology 43(2), 267-277. http://cdp.sagepub.com/content/18/1/1.full  (accessed 2008/07/12).
 • · Vehviläinen, M. 1997. Gender, expertise and information technologies. Tempere: University of Tempere.
 • · Walther, J. B. 1992b. A Longitudinal experiment in relational tone in computer-mediated & face-to-face interaction. Proceedings of Hawaii International Conference on System Sciences 4, 220-231.
 • · Walther, J. B. 1996. Computer- mediated communication: Impersonal, interpersonal & hyperpersonal interaction. Human Communication Research 20, 473-501.
 • · Walther, J. B. and J. K. Burgoon. 1992. Relational Communication in Computer mediated interation. Human Communication Research, 19, 50-88.
 • · Wellman, B. and M. Gulia. 1999. Virtual Communities: Net surfers Don't Ride Alone. In Communities in Cyber space. M. A. Smith, & P. Kollock (eds).  167-197. London: Routledge.
 • · Wellman, B. and C. Haythorn whaite. (eds). 2002. The Internet in Everyday Life. Oxford: Blackwell.
Williamson, K., S. Wright, D. Schauder., and A. Bow. 2001. The Internet for the Blind & visually impaired. JMC, 7(1).