دوسودایی فضا در زیمل

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه‌شناسی تاریخی

2 کارشناس ارشد مطالعات فرهنگی

چکیده

مقاله‌ی حاضر می‌کوشد دو تصور کاملاً متفاوت از فضا را در جامعه‌شناسی زیمل برجسته کند. در این مسیر ابتدا نشان می‌دهیم که زیمل چگونه از دو انگاره‌ی متفاوت فضا در آثارش استفاده می‌کند. با مرور جستار «جامعه‌شناسی فضا»ی زیمل، و مقایسه‌ی آن با فضای کانتی- نیوتنی نشان می‌دهیم، چگونه انگاره‌ی فضای زیمل در این جستار مبتنی بر فضای مطلق است. سپس با مرور دیگر آثار زیمل و مفاهیمی چون جامعه‌زیستی، اندرکنش اجتماعی، و دلالت عدد برای زندگی اجتماعی خواهیم دید، که انگاره‌ی نسبت‌باور فضا در بنِ هستی‌شناسی اجتماعی زیمل قرار دارد. با سنجش این دو انگاره‌ی در ظاهر متعارض، در پی یافتن پاسخی برای حل این تعارض برمی‌آییم. در پایان خواهیم دید که وجه دوسودایی فضا نزد زیمل برآمده از کاربست دو تمهید تبیینی متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Ambivalence of Space in Simmel

نویسندگان [English]

 • Ebrahim Tofigh 1
 • Amir Khorasani 2
چکیده [English]

This article explores the ontological nuances of space in Simmel`s sociology. We have demonstrated how two different conceptions of space coexist in Simmel’s social thought. By reviewing his “sociology of space”, we have traced a Newton-Kantian absolute space in Simmel’s thought; while through investigating his social ontology, exemplified in concepts of sociation, social interaction, significance of number for social life, we have demonstrated how this ontology presumes a relational space. Excavating these two seemingly paradoxical notions of space, we have tried to find a resolution to this ambivalence. We have come to the conclusion that this ambivalence is generated by two different explanatory devices that Simmel uses to illustrate social life.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Absolute Space
 • Relationism
 • Simmel
 • social interaction
 • Space
 • جفررودی، مازیار (1392)، «گئورگ زیمل، فیلسوف زندگی معاصر»، کتاب ماه فلسفه، شماره‌ی 74.
 • فریزبی، دیوید (1385)، گئورگ زیمل، ترجمه‌ی جواد گنجی، نشر گام نو.
 • فریزبی، دیوید و سه‌یر، درک (1374)، جامعه، ترجمه‌ی احمد تدین و شهین احمدی،  تهران: نشر آران.
 • کانت، ایمانوئل، (1385)، سنجش خرد ناب، ترجمه‌ی دکتر میرشمس‌الدین ادیب سلطانی، تهران: نشر امیرکبیر.
 • کانت، ایمانوئل، (1388)، تمهیدات: مقدمه‌ای برای هر مابعدالطبیعه‌ی آینده که به عنوان یک علم عرضه شد، ترجمه‌ی غلامعلی حداد عادل، تهران: مرکز نشر دانشگاهی
 • گادامر، هانس گئورگ، (1382)، آغاز فلسفه، ترجمه‌ی عزت‌الله فولادوند، تهران: نشر هرمس.

 

 • Frisby, D. (1986). Fragments of modernity: Theories of modernity in the work of simmel, kracauer and benjamin. Cambridge,Mass: MIT.
 • Frisby, D. (1992) Simmel and Since, London, Routledge.
 • Habermas, J. (1996). Georg simmel on philosophy and culture: Postscript to a collection of essays. Critical Inquiry, 22(3), 403-414.
 • Huggett, N. (1999). Space from zeno to einstein. Cambridge, Massachusetts: MIT Press.
 • Jensen, A. K. (2014 ). Neo-kantianism. website: http://www.iep.utm.edu/neo-kant/#H3
 • Lechner, F. J. (1991) ‘Simmel on social space’ Theory, Culture and Society, 8(3),195–201.
 • Sassatelli, R. (2000). From value to consumption. a social- theoretical perspective on simmel's philosophie des geldes. Acta Sociologica, 43(3), 207-218.
 • Scaff, L. A. (2005). The mind of the modernist: Simmel on time. Time & Society, 14(1), 5-23.
 • Simmel, G. (1903/1997) ‘The Sociology of Space’ in Frisby, D. and Featherstone, M. (eds) Simmel On Culture : Selected Writings Theory, Culture & Society, pp.137-69. London: Sage.
 • Simmel, G. (1908/1950) ‘On the Significance of Numbers for Social Life’ in Wolf, K, H. (eds) The Sociology Of Georg Simmel, pp.87-99. New York:  The Free Press.
 • Simmel, G. (1908/1971a). ‘The Stranger’ in Levine, D, N. (eds) Georg Simmel: On Individuality and Social Form, pp.143-149. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Simmel, G. (1908/1971b). ‘How is Society Possible?’ in Levine, D, N. (eds) Georg Simmel: On Individuality and Social Form, pp.6-22. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Simmel, G. (1908/1971c). ‘The Problem of Sociology’ in Levine, D, N. (eds) Georg Simmel: On Individuality and Social Form, pp.23-35. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Simmel, G. (1917/1950) ‘Fundamental Problems of Sociology: Individual and Society’, in K. Wolff (ed.) The Sociology of Georg Simmel, pp. 1–84. New York: Free Press.
 • Škorić, M., Kišjuhas, A., & Škorić, J. (2013). "Excursus on the Stranger" in the Context of Simmel's Sociology of Space. Sociológia, 45(6), 589-602.
 • Soja, Edward. Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in Critical Social Theory. London: Verso, 1989.
 • Vandenberghe, F. (1999, ). Simmel and weber as ideal-typical founders of sociology.Philosophy & Social Criticism, 25(4), 57-80.
 • Vidler, A. (1991, ). ‘Agoraphobia: Spatial estrangement in Georg Simmel and Siegfried Kracauer’. New German Critique, (54), 31-45.
 • Werlen, B. (1993). Society, action and space. London: Routledge.