بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم (مورد مطالعه: دانش‌آموزان دبیرستانی شهر تهران)

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران ، دانشگاه کاشان

3 دانشجوی دکتری بررسی مسائل اجتماعی ایران، دانشگاه کاشان

4 دانش آموخته دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد

چکیده

این مطالعه با هدف بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم انجام شده است. نوع پیمایش و ابزار مورداستفاده در جمع‌آوری داده‌ها در پژوهش حاضر، پرسشنامهی محقق‌ساخته می‌باشد. جامعهی آماری، دانش‌آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران و حجم نمونه، بر اساس فرمول کوکران 384 نفر می‌باشد که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ایِ چندمرحله‌ای و تصادفی انتخاب شدهاند. چارچوب نظری پژوهش حاضر را نظریات ناکامی منزلتی کوهن، فرهنگ طبقهی پایین میلر، بی‌هنجاری آنومی، همنشینی افتراقی ساترلند ، نظریه آنومی و ساختار خانواده و جامعه‌پذیری تشکیل داده‌اند. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از روش روایی صوری و تکنیک تحلیل‌عاملی استفاده شده است و به منظور بررسی پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار Spss و Lisrel صورت گرفت و به منظور بررسی عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم از آزمون همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای احساس محرومیت نسبی ، احساس بی‌هنجاری و همنشینی با همسالان بزهکار رابطه معکوس و معناداری با گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم دارد و متغیرهای پایگاه اقتصادی اجتماعی و جامعه‌پذیری رابطه مستقیم و معناداری با گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم دارد. همچنین نتایج حاصل از مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که 24 درصد از تعییرات گرایش دانش‌آموزان به وندالیسم توسط مجموع متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological factors influencing the tendency of students to vandalism (Case study: high school students in Tehran)

نویسندگان [English]

 • Mehran Sohrabzadeh 1
 • ayob sakhaei 2
 • Seyed Saeid Hosseinizade Arani 3
 • Forozan Javadizadeh 4
1 university of kashan
2 university of kaShan
3 university of tehran
چکیده [English]

This study was conducted sociological factors affecting the tendency of students to vandalism. This study is survey reaserch and tools information collection is questionaire. The population, high school students in Tehran Sample size with Cochran formula is 384 persons and inorder to acces to total population used  simple random and cluster samplnig. The theoretical framework of this research is the failure theories Mnrlty Cohen, lower-class culture Miller, anomie, the differential companion Sutherland, anomie theory and family structure and socialization have formed. In order to assess the validity have used from methods face validity and techniques Confirmatory Factor analysis and In order to assess the Reliability used from Cronbach'sCoefficient Alpha. So inorder to analyze in formation, we have used spss and lisrel And to investigate the factors influencing the tendency of students to vandalism used from Pearson correlation and structural equation modeling. The results showed that relative deprivation feeling, the feeling of anomie and associate with delinquent peers is a significant inverse relationship with the tendency of students to vandalism And variables economic-social and socialization relationship direct and significant with tendency of students to vandalism, also results of structural equation modeling showed that 24 percent of changes tendency to vandalism explained by the independent variables.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vandalism
 • feelings of deprivation
 • sense of anomie
 • associate with delinquent peers
 • Socialization
 • آرون، ریمون (1377). مراحل اساسی سیر اندیشه‌ی جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی باثر پرهام، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ چهارم.
 • احمدی، حبیب (1377). نظریه‌های انحرفات اجتماعی، شیراز، انتشارات زر.
 • ارجمند سیاهپوش، اسحق، حیدرآبادی، ابوالقاسم و ارجمند سیاهپوش، بهاره (1392). نقش عوامل اجتماعی در تبیین رفتارهای وندالیستی دانش‌آموزان دوره‌ی ‌متوسطه‌ی شهر اندیمشک (با تأکید بر امنیت اجتماعی)، فصلنامه‌ی مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال سوم، شماره‌ی نهم. ص 46-23.
 • بخاریی، احمد (1386). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات پژواک جامعه.
 • حیدری، اسلام، پارسامهر، مهربان (1391). بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر وندالیسم، فصلنامه‌ی جامعه‌شناسی کابردی، سال بیست و سوم، شماره‌ی پیاپی 47، شماره‌ی سوم.
 • سخاوت، جعفر (1383). جامعه‌شناسی انحرافات اجتماعی، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
 • شکرریزی، زهرا (1376). وندالیسم (تخریب آگاهانه‌ی اموال عمومی)، رساله‌ی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم و تحقیقات مرکز.
 • علاقه بند، علی (1380). جامعه‌شناسی آموزش و پرورش ، تهران : نشر روان.
 • علیوردی‌نیا، اکبر، شارع‌پور، محمود و رحمانی، سحر (1392). بررسی عوامل مؤثر بر وندالیسم دانشجویان از دیدگاه نظریه‌ی فشار عمومی اگنیو، فصلنامه‌ی پژوهش‌های جامعه‌شناسی معاصر، سال دوم، شماره‌ی 3.
 • کوئن، بروس (1372). مبانی جامعه‌شناسی، ترجمه‌ی غلامعباس توسلی و رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.
 • گود، ویلیام (1352). جامعه و خانواده، ترجمه‌ی ویدا ناصحی، تهران: نشر کتاب.
 • محبی، حسین (1382). بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی مؤثر بر خرابکاری به‌عنوان مقدمه‌ی رفتار بزهکارانه در بین دانش‌آموزان دبیرستان‌های شهرستان زرین‌دشت، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد دانشگاه شهید باهنر کرمان.
 • محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم، تهران: انتشارات آن.
 • مطلق، معصومه، نادری، ساجده (1392). بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر گرایش دانش‌آموزان پسر به وندالیسم در محیط مدارس، فصلنامه‌ی مطالعات جامعه‌شناختی جوانان، سال چهاردهم، شماره‌ی دهم.
 • میرفردی، اصغر، احمدی، سیروس و نیکخواه، زهرا (1391). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر گرایش به وندالیسم در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر یاسوج، فصلنامه‌ی جامعه‌شناسی کاربردی، سال بیست و سوم، شماره‌ی پیاپی (47)، شماره‌ی سوم.
 • نواح، عبدالرضا، کوپایی، محمدباقر (1391). عوامل اجتماعی و شخصیتی مؤثر بر گرایش به وندالیسم (خرابکاری) در بین دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اهواز، مجله‌ی مطالعات توسعه‌ی اجتماعی ایران، سال چهارم، شماره‌ی دوم.

 

 • Cohen, A. (1955), Delinquency Boys, The culture of the gang New York: The Free Press
 • Jeb, A & Amy, F. & Sean, p (2009), Social control- serious delinquency and risky behavior, Journal of crime & deli quinsy, p. 423.
 • Garth Esau Vernon (2007), The Influence of Vandalism in Schools on Learners Academic Performance, Magister Educations in The Faculty of Education at The Nelson Mandela Metropolitan University, Supervisor: A. J. Grayling.
 • M.Lubuva, John and Anna Mtani (2004), "Urban Space and Security: A
 • Case of the Dar es Salaam", Safety Audits for Women, Dar es Salaam,
 • Tanzania, 13-17."Making Safer Places, Women's Safety in our Cities", National
 • Conference, Conference Report, London, 18 th November 2005.