نقدی بر برخی از مضامین پنهان و آشکار آثار دورکیم

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی گروه توسعه دانشگاه تهران

3 دانشجوی دانشجوی دکتری جامعه شناسی توسعه اجتماعی روستایی و کارشناس پژوهشی پژوهشکده علوم انسانی واجتماعی جهاد دانشگاهی

چکیده

دورکیم به‌مانند هر محقق دیگری در رویه پژوهشی خود ناگزیر از داشتن رویکردی معرفتی مشخصی بوده است، حال ممکن است این موضع برای خود او آشکار یا نهان بوده باشد. اینرویه پژوهشی با خود یک سری مضامین به همراه دارد که در لابه‌لای نوشتار وی گاه مضمر و پنهان و گاه آشکار و عیان هستند. مشی دورکیم برای تبیین امور در قالب رویکرد هستی‌شناسی واقع‌گرای سطحی یا خام و معرفت‌شناسی تجربه‌گرایی یا شیءگرایی قرار می‌گیرد که با رویکرد هستی‌شناسانه وی ارتباط دارد. کارکردگرایی و جمع‌گرایی رویکرد روش‌شناختی دورکیم در تحلیل و بررسی واقعیات اجتماعی هستند. دورکیم نقش دولت در جامعه مدرن را همانند نقش دین در جوامع بدوی همسان دانسته و همچنین بر آن نظر بود که یک نظریه اخلاق یا اصول اخلاقی باید بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از مطالعات تجربی باشد و قضاوت‌های اخلاقی وابسته به ساختار جامعه مفروض هستند. پارادایم‌های فکری مختلف از جنبه‌های گوناگون مضامین آشکار و نهان آثار دورکیم را مورد نقد و بررسی قرار داده‌اند که مقاله حاضر سعی در برجسته کردن این انتقادات داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological factors influencing the tendency of students to vandalism (Case study: high school students in Tehran)

نویسندگان [English]

 • mansor vosoghi 1
 • Hossein Mirzaei 2
 • Yones Akbari 3
1 university of tehran
2 university of tehran
3 university of tehran
چکیده [English]

This study was conducted sociological factors affecting the tendency of students to vandalism. This study is survey reaserch and tools information collection is questionaire. The population, high school students in Tehran Sample size with Cochran formula is 384 persons and inorder to acces to total population used  simple random and cluster samplnig. The theoretical framework of this research is the failure theories Mnrlty Cohen, lower-class culture Miller, anomie, the differential companion Sutherland, anomie theory and family structure and socialization have formed. In order to assess the validity have used from methods face validity and techniques Confirmatory Factor analysis and In order to assess the Reliability used from Cronbach'sCoefficient Alpha. So inorder to analyze in formation, we have used spss and lisrel And to investigate the factors influencing the tendency of students to vandalism used from Pearson correlation and structural equation modeling. The results showed that relative deprivation feeling, the feeling of anomie and associate with delinquent peers is a significant inverse relationship with the tendency of students to vandalism And variables economic-social and socialization relationship direct and significant with tendency of students to vandalism, also results of structural equation modeling showed that 24 percent of changes tendency to vandalism explained by the independent variables.    

کلیدواژه‌ها [English]

 • Vandalism
 • feelings of deprivation
 • sense of anomie
 • associate with delinquent peers
 • Socialization
 • ایمان، محمد تقی و غفاری نسب، اسفندیار (1391): بررسی فردگرایی روش‌شناختی و چالش‌های آن در علوم اجتماعی، جامعه‌شناسی کاربردی، سال 23، شماره پیاپی (45) شماره اول، بهار 1391، صص 1-18.
 • بادامچی، میثم (1386): فردگرایی و کل‌گرایی در فلسفه علوم اجتماعی، روش‌شناسی علوم اجتماعی، دوره 13، شماره 52، پاییز 1386، صص 105-127.
 • بلیکی، نورمن (1390): استراتژی‌های پژوهش اجتماعی، ترجمه هاشم آقابیگ پوری، انتشارات جامعه‌شناسان، تهران 1390.
 • پولانزاس، نیکوس: پژوهشی درباره دیالتیک و واقعیت، ترجمه نجات‌علی الماسی.
 • توسلی، غلامعباس (1384): نظریه‌های جامعه‌شناسی، انتشارات سمت تهران 1384.
 • رجب‌زاده، احمد و کوثری، مسعود (1381): آنومی سیاسی در اندیشه دورکیم، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره 19، شماره اول، زمستان 1381 (پیاپی).
 • راین، آلن (1381): فلسفه علوم اجتماعی، ترجمه عبداکریم سروش، تهران، انتشارات صراط، 1381.
 • ریتزر، جورج (1383): نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی، 1383.
 • چ‍الم‍رز، آل‍ن (1387): چ‍ی‍ستی ع‍لم، درآم‍دی ب‍رم‍ک‍ات‍ب ع‍ل‍م‌ش‍ن‍اس‍ی ف‍ل‍س‍فی، ت‍رجم‍ه س‍ع‍ی‍د زی‍ب‍اک‍لام، ت‍ه‍ران، س‍ازم‍ان ‌م‍طال‍ع‍ه و ت‍دوی‍ن کت‍ب ع‍ل‍وم ان‍س‍ان‍ی دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ش‍رکت ان‍ت‍ش‍ارات ع‍لم‍ی و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‫، ۱۳۸۷.
 • صادقی فسایی، سهیلا و ناصری راد، محسن (1390): عناصر بنیادین پژوهش کیفی در علوم اجتماعی: هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی، مجله مطالعات اجتماعی ایران، دوره پنجم، شماره 2، تابستان 1390.
 • گیدنز، آنتونی (۱۳۶۳): دورکیم، ترجمه، یوسف اباذری، شرکت سهامی انتشار، تهران، 1363.
 • محمدپور، احمد (1389): روش در روش (درباره ساخت معرفت در علوم انسانی)، انتشارات جامعه‌شناسان، تهران 1389.
 • موحد ابطحی، سید محمد تقی (1387): درآمدی روش‌شناسانه بر تبیین کارکردی در جامعه‌شناسی دورکیم، روش‌شناسی علوم اجتماعی، شماره 56، صص 123- 146، پاییز 1387.
 • مارش، دیوید و فورلانگ، پاول (1387): پوست نه پوستین، هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی در علوم سیاسی، ترجمه سید علی میرموسوی، مجله علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم، شماره 42، صص 31-64، تابستان 1387.
  • Alpert, Harry (1959): Emile Durkheim: A Perspective and Appreciation, American Sociological Review, Vol. 24, No. 4 (Aug., 1959), pp. 462-465.
  • Carter, Stacy M. and Little, Miles (2007): Justifying Knowledge, Justifying Method, Taking Action: Epistemologies, Methodologies, and Methods in Qualitative Research, Qualitative Health Research,Volume 17 Number 10, December 2007 1316-1328.
  • Crotty, Michael (1998): THE FOUNDATIONS OF SOCIAL RESEARCH “Meaning and perspective in the research process” SAGE Publications, London Thousand Oaks New Delhi.
  • Durkheim, Emile (1984): The Division of Labour in Society, published 1984 by THE MACMILLAN PRESS LTD Houndmills, Basingstoke, Hampshire R021 2XS and London Companies and representatives throughout the world.
  • Durkheim, Emile (1982): The Rules Of Sociological Method, The Free Press New York London Toronto Sydney.
  • Durkheim Émile (2002): Suicidey A study in sociology, published in Routledge Classics 2002.
  • Della porta, Donattella and Keating, micheal (2008): Approches and Methodololgies in the social sciences, Apluralist perspective, published in the united states America by combridge universitypress, New York (2008).
  • Demeulenaere, Pierre (2000): Individualism and Holism: New Controversies in the Philosophy of Social Science, Mind & Society, 2, 2000, Vol. 1, pp. 3-16.
  • Doyal, Len and Harris, Roger (1986): Empiricism, Explanation and Rationality, social sciences, published in 1986 by Routledge and Kegan paul LTD.
  • Denzin, K. Norman and Lincoln, Yvonna S. (2008): Handbook of critical and indigenous methodologies, SAGE Publications, Inc.
  • Hall, Robert T. (1991): Communitarian Ethics and the Sociology of Morals: Alasdair MacIntyre and Emile Durkheim, Sociological Focus, Vol. 24, No. 2, Special Issue: The Sociology of Morals (May 1991), pp.93-104.
  • Hammond, Michael J. (1983): Emile Durkheim's The Division of Labor in Society as a classic in human biosociology Social Biol. Structuer. 1983 6, 123-134.
  • Ladyman, James (2007): Handbook of the Philosophy of Science: General Philosophy of Science - Focal Issues, pp. 303–376
  • Thompson, Kenneth (1993): Deconstructing Durkheim: A Post- Structuralist critique. by Jennifer M. Lehmann, Review by Kenneth, Thompson:, Contemporary Sociology, Vol. 24, No. 1 (Jan., 1993), p. 134.
  • Warfield Rawls, Anne (1997): Durkheim's Epistemology: The Initial Critique, 1915-1924, The Sociological Quarterly, Vol. 38, No. 1 (Winter, 1997), pp. 111-145.
  • Warfield Rawls, Anne (1997): Durkheim's Epistemology: The Initial Critique, 1915-1924, The Sociological Quarterly, Vol. 38, No. 1 (Winter, 1997), pp. 111-145.
  • Maryanski, Alexandra and H. Turner, Jonathan (1991): The Offspring of Functionalism: French and British Structuralism, Sociological Theory, Vol. 9, No. 1 (Spring, 1991), pp. 106-115.