فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و اثرات جهانی‌سازی - بردگی دیجیتالی اندیشه‌ای

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

چکیده

با ورود ابزارهای جدید موسوم به ابزارهای ارتباطی دیجیتالی به عرصۀ جهان، انقلابی در شیوۀ زندگی و مناسبات جهانی شکل گرفت که دامنه و شدت تأثیرگذاری آن بر نوع بشر به‌مراتب بیشتر از انقلاب صنعتی بود و طی چند دهه چنان تغییراتی در جهان به وجود آمد که کل تاریخ بشر شاهد آن نبوده است. ورود ICT‌ها (فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات) با فرایندی به نام جهانی‌شدن همراه گشت که دامنۀ آن نه‌تنها اقتصاد بلکه کل ساختارهای دیگر حاکم بر زندگی بشر را در برگرفته و از آن مهم‌تر حتی اندیشۀ انسان‌ها را نیز درنوردیده و چیرگی جدیدی بر انسان‌ها مطرح شده که به‌ظاهر هویدا نیست و جنبۀ الزام فیزیکی ندارد، بلکه جنبۀ ایدئولوژیکی- اندیشه‌ای دارد که با ابزارهای ارتباطی جدید صورت گرفته و عنوان بردگی دیجیتالی به خود می‌گیرد. در این مقاله تلاش می‌شود مفاهیم جهانی‌شدن،ICT‌ها و بردگی دیجیتالی مطرح و تعریف و ارتباط آنها با همدیگر مشخص گردد و وضعیت جدید پیش‌آمده در جهان تبیین شود.
روش مطالعه در این پژوهش ازنظر هدف بنیادی نظری و مبتنی بر استدلال عقلانی- منطقی و ازنظر اجرا اسنادی و مبتنی بر مبانی نظری بوده است. یافته‌ها و استدلال‌های این مقاله حاکی از این است که امروزه بردگی با شکل و شرایط جدیدی اعمال می‌شود و شکاف بین کشورهای توسعه‌یافتۀ دیجیتالی متکی بر صنعت اطلاعات و خدمات و کشورهای غیردیجیتالی مبتنی بر منابع اولیه به‌شدت افزایش یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Information and communication technology and globalization the effects of: digital thought slavery

نویسنده [English]

  • Khalil Mirzaei
Associate professor and faculyy member of Islamic Azad uni Roudehen Branch, Mirzaee_khalil@ riau. Ac.ir
چکیده [English]

Importing digital Communicative instruments to the world has revelutionized the life styles and word relations both in width and intensity and its effects has been greater then the industrial revolution and in a few decades changed the word more than the whole are of its history. ICT’s (Information and communication technology) with a new process called globalization encompasses not only the economy but also the whole structures governing in men’s Life and even his or her thougth and created a new condition called digital and thought slavery. In this article, it has been tried to pose and define such concepts as globalization, ICT’s and digital slavery and the relations among them and explain the new conditions created by them.
The method of this study has been fundemental – theoretical in its purpose and based on the rational – logical reasoning and documentary in its administration and based on theoretical base. The findings and reasonings of this article suggest that today slavery imoses in new form and condition and the gap between the developed contries reljed on Information and services indusrty and the nondigital contries relied on natural resources has been increased extraordinarily.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Information and communication technology
  • Digital Slavery
  • Global Village
  • thought slavery
  • Post entrepreneurial Companies
-      پستمن، نیل، (1373)، زندگی در عیش مردن در خوشی، مترجم صادق طباطبایی، تهران: انتشارات سروش.
-      غلیون، برهان (1388). سرنوشت اسلام با جامعه مدنی گره خورده است، روزنامه ایران
-      گیدنز، آنتونی (1378). تجدد و تنش، جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. تهران: نشر نی، چاپ اول.
-      مارکس، کارل؛ انگلس، فردریش (1359). مانیفست حزب کمونیست، ترجمه محمد پورهرمزان، تهران.
-      مارکوزه، هربرت (1362). انسان تک ساحتی. ترجمه محسن مؤیدی. تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ سوم.
-      میرزایی، خلیل (زیر چاپ). پژوهش، پژوهشگری و پژوهش‌نامه نویسی: پژوهش‌های قیاسی- کمی نگر. تهران:x.
-      میرزایی، خلیل (1394). فرهنگ توصیفی علوم اجتماعی. تهران: انتشارات فوژان.
منابع انگلیسی
-      Adeboye, Titus. (2002). Globalization: How Should Nigeria Respond? NISER Occasional paper. No.2. Ibadan, Nigeria Institute of Social and Economic Research. pp. 2-9.
-      Adorno.T.W, (1950),The Authorilarian Personality, New York: Harper And Brother. Cultural cringe. Wikipedia,thefreeencyclopedia. (2007). http://en.wikipedia.org /wiki.
-      Ajayi, G. O. (2000). "Challenges to Nigeria of Globalization and the Information Age". Keynote Address at Workshop on National Information Communication Infrastructure {NICI} Policy, Plans and Strategies for Implementation. National Universities Commission {NUC} Auditorium. Aguiyi Ironsi Street, Maitama, Abuja. March 28-30.
-      Annan, Kofi. (1999). United Nation Science. 19th February. p. 1079.
-      Bagley, C., & Hunter, B. (1992). Restructuring constructivism and technology: Forging a new relationship. Educational Technology, 32(7), 22-27.
-      Baudrillard, jean (1998). The Consumer Society: Myths and Structures. London: Sage.
-      Bell, Daniel (1973).The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting, New York: Basic Books, 1973, ISBN 0-465-01281-7
-      Bell, Daniel (1979).The Social Framework of the Information Society. Dertoozos, M. L., Moses, J. (eds.), The Computer Age: A 20 Year View, Cambridge, MA: MIT Press, pp. 500-549.
-      Britannica (2003). "Slavery in the 21st Century". Britannica Encyclopedia, Deluxe Edition CD ROM..
-      Castells, M. (1999). The Social Implications of Information & Communication Technologies. UNESCO's World Social Science Report. Retrieved
November 8. 2005 from http://www.chet.org.za/oldsite/castells/socialicts.html
-      Drucker. P. F. (1986). The Frontiers of Management: Where Tomorrow's Decisions are Being Shaped Today, New York: Truman Talley Books/E.D. Dutton.
-      Ellul, Jacques (1964). The Technological Society, Knopf.
-      Faye, Makane (2000). "Developing National Information and Communication Infrastructure {NICI} Policies and Plans in Africa". Paper presented during the Nigeria NICI Workshop, Abuja, Nigeria, 28-30 March.
-      Giddens, A. (1990). The consequences of modernity. Oxford: Polity Press.
-      Horkheimer. (1947). The Eclipse of Reason.Oxford university press.
-      Innis, Harold. (1951) A Plea for Time. In The Bias of Communication. Toronto: University of Toronto Press.
-      Jones, Barry R. J. (2000). The World Turned Upside Down?: Globalization and The Future of the State. St. Martin's Press, New York.
-      Kaplan, Robert D. (1994). The Coming Anarchy: How scarcity, crime, overpopulation, tribalism, and disease are rapidly destroying the social fabric of our planet. The Atlantic Monthly. The February 1994, p.60.
-      McLuhan, Marshall(1964, 2003). Understanding Media. Gingko Press.
-      Mkandawire, T. (1991). "Crisis and Adjustment in Sub-Saharan Africa", in D. Ghai {ed.}, The IMF and the South: The Social Impact of Crisis and Adjustment. Zed Books, London.
-      Morales-Gomez, D. and Melesse, M. (1998). "Utilizing Information and CommunicationTechnologies for Development: The Social Dimensions". Information Technology for Development. 8{1}. pp. 3-14.
-      Mule, H. (2001). "Institutions and their Impacts in Addressing Poverty in Africa". A Paper presented at IFAD Rural Poverty Meeting.
-      Murshed, S. Mansood. (2000). "Globalization, Marginalization and Development. A UNU Working Paper. No. 175.

-      O'Brien. R. (1992). Global Financial Integration: The End of Geography, O'Brien, Council on Foreign Relations Press (1992). ISBN 978-0-87609-123-4

-      Onitiri, H.M.A. (2001). Globalization and African Development. Nigeria Institute of Social and Economic Research (NISER) Ibadan.

-      Rauscher. M. (1989). Foreign Debt and Renewable Resources. Metro economica. Volume 40, Issue 1, Pages 57–66.

-      Stiglitz, Joseph. (2002). Globalization and Its Discontents. W. W. Norton, New York.
-      Strang, Susan (1996). The retreat of the state: the diffusion of power in the world economy, Newyork, Cambridge University Press.
-      United Nations. (2000). "A Compact for the New Century {1999}". World Economic Forum, Secretary-General Kofi A. Annan, Davos, 31 January, SG/SM/6881/Rev.1.
-      Veseth, Michael. (1998). "The End of Geography and the Last Nation-State, in SellingGlobalization: The Myth of the Global Economy. Lynne Rienner Publishers, Boulder, Colorado...
-      Wallerstein, Immanuel Maurice (1974). The Modern World-System, vol. I: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York/London: Academic Press.
-      Walsham, G. (2001). Making a World of Difference: IT in a Global Context. John Wiley and Sons, New York.

-      Wilkinson. P. A. (1964). Science education in Europe. Science Education.
 Volume 48, Issue 4. Pages 340–344

-      World Bank Publication (2008). ICT Poverty: The indispensable link. Retrieved Sept 18, 2014 http://www.wds.worldbank.org.