بازخوانی پروبلماتیک نسبت قدرت و فرهنگ

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشجو دکتری مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

هدف مقاله حاضر، ارائه یک خوانش جدید از رابطه قدرت و فرهنگ در جامعه نوین است. بر این اساس، تلاش گردیده بر مبنای یک توصیف مفهومی، رویکردهای متعارف در خصوص معانی قدرت و فرهنگ و نیز نسبت این دو سازه اجتماعی از گذشته‌های دور تا آستانه قرن حاضر، پی‌جویی گردد. نگارندگان بر اساس یک سنخ‌شناسی از رویکردها، سه رویکرد: اول، محافظه‌کارانه و رسمی. دوم، ایده‌آلیستیک و الهیاتی و بنابراین نو محافظه‌کارانه و سوم رادیکال و انتقادی را در باب نسبت قدرت و فرهنگ، شناسایی نموده‌اند. برآمد مجموعه بحث‌های مطرح‌شده در نوشتار حاضر، این نتیجه کلی است که فراتر از ایده مارکس (که فرهنگ را دست‌پرورده سلطه و صرفاً به خاطر حفظ منافع اقتصادی می‌دانست)، فرهنگ همچون برساخته قدرت و مواد آن اما برای نیل به مقاصدی چون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. درواقع قدرتمندان با دست‌کاری، ایجاد و بازتولید فرهنگ علاوه بر استمرار و تحکیم منافع اقتصادی، به استفاده نمادین از آن‌که همان کسب سرمایه نمادین و پرستیژ اجتماعی است، علاقه‌مندند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Problematic rereading of Relationship Between Power and Culture

نویسندگان [English]

  • null null 1
  • fatemeh havas beigi 2
2 alameh
چکیده [English]

The purpose of this paper is presenting a new reading of relationship between power and culture in new society. According to this purpose and based on a theoretical analysis we tried to search the known approaches about the meaning of Power and culture and their relationship From the Past to the present century writer has been recognized three approaches about this relation according to typo logic approaches, first, conservational and formal, second, idealistic and theological which means neoconserrational and third, radical and critical. The conclusion of these arguments is that beyond Marx's idea (which believes culture is produced by Power and it Saves economical Profits) culture is produced by power, but for achieving other purposes like economic, social and cultural. In fact power seekers with manipulating, producing and reproducing of culture not only interested in continuity and strengthening of the economical profits but also interested in symbolic using of it which means symbolic capital and social prestige.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Culture
  • power
  • Political Power
  • Media Power
  • Economic Power
  • Gender Power
آشوری، داریوش. (1380). تعریف و مفهوم فرهنگ، تهران: آگاه، چاپ اول
آموزگار، ژاله. (1370). تاریخچه نوروز، ماهنامه کلک، شماره 24-23.
 استریناتی، دومینگ (1380)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های عامه. (ترجمه ثریا پاک نظر). تهران: نشر گام نو، چاپ اول
 برث، پاتریک. (1399). نظریه‌های جامعه‌شناسی. (ترجمه محمد خانی). تهران: رخ داد نو، چاپ اول
 روجک، کریس. (1390). درآمدی به مطالعات فرهنگی. (ترجمه پرویز علوی). تهران: تانیه، چاپ اول.
ریتزر، جرج. (1389). مبانی نظریه جامعه‌شناختی معاصر و ریشه‌های کلاسیک آن. (ترجمه شهناز مسما پرست). تهران: نشر ثالث، چاپ اول
فیگز، کیت. (1383). زنان و تبعیض. (ترجمه اسفندیار زندپور و بهدخت امیرسار). تهران: گل آذین، چاپ اول
 معتمدنژاد، کاظم. (1386). وسایل ارتباط جمعی. تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی، چاپ هفتم، جلد اول
میلنر، آندره و جف براویت. (1385). نظریه فرهنگ معاصر. (ترجمه جمال محمدی). تهران: ققنوس، چاپ اول
 نای، جوزف، اس.(1392). آینده قدرت. (ترجمه احمد عزیزی). تهران: نی، چاپ اول
 نیازمند، رضا. (1376). چرا باید این آیین کهن همواره جاویدان بماند، مجله ره‌آورد، (22)
وندایک، تئون ای.(1387). مطالعاتی در تحلیل گفتمان. (ترجمه گروه مؤلفان). تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه‌ها، چاپ اول
یورگنس، ماریان، لوئیز فیلیپس. (1389). نظریه و روش در تحلیل گفتمان. (ترجمه هادی جلیلی). تهران: نی، چاپ اول
Bacharach, P. &, Baratz, M. (1963). Decision and no decision: An analytical from work, American Political science Reviw, 57(3).
cantril, H. (1965). Forward. In. m. chokes, Propaganda comes of age. Washington. D.C: Public Affairs Press.
Crick. B. (1980) George Orwell: A life Secker war buig London.
Dahl, R. (1961), who governs: Democracy and Power in an American city New Haven. Yale university Press.
Dyer, G. (1982). Advertising as communication. London and Network, Methuen.
Febrre, L. and Martin. y. (1976). The coming of the Book the in pact of Printing 1450-1800. trans. D. Gerard. G. howell smith and. D. Wootton. New left Books London.
Gerbner, G. (1976).living with television: the violence profile Journal of communication.
Golding.P. old Murdock, G. (1991) Culture, communications and Political economy, in. j. car ran and m. Gurevilch (eds), mass media and society London, Edward Arnold.
Gramsci, A. (1971). Selections from the Prison Note book. New York international Publication.
Kenneth.E. (1989).Boulding uses both in Three Face of Power London: Sage.
laclau, E. (1990).New Reflection on the Revolution of our time. London verso.
Lukas, s. (2005).Power: A Radical view, 2nd ed. London. Macmillan.
Macrobbie, A. (1991). Feminism and youth culture, Basing toke, Macmillan.
Marx. k. (1963).The Poverty of Philosophy. New York: International Publication.
Marx. k. (1970).The Germany Ideology, Part. 1, Ed. y. Arthur. New York International Publishers.
Noelle- Neumann. E. (1973). Return To The concept of Powerful mass media. In it. Eguchi and k. sata (des) Studies of Broadcasting.
Sallach, D.L. (1979).Uses domination and Idea logical hegemony. Sociological Quarterly, 15(1).
Watt, I. (1957). The rise of the Novel. Studies in Defoe. Richardson and finding hormonds worth.
William s. (1965).The long revolution. Penguin harmods worth.