بررسی سویه‎ های دین‎ دارانه خام ‎گیاه‎ خواری در شهر تهران (مطالعه موردی انجمن خام‎ گیاه ‎خواری شهر تهران)

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه‎ شناسی دانشگاه تهران

2 گروه مردم شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.

چکیده

این‎گونه به نظر می‎رسد که افراد دین‎دار در جوامع مدرن کنونی رو به کاهش‎اند، اما مداقه در برخی از سبک‎های جدید زندگی و جماعت‏ها نشان می‎دهد که ما هنوز در حال زندگی در جامعه‎ای دینی هستیم. شاید به‏نظر یکدستی دینی و سیطره اجتماعی دین رسمی و نهادمند کم شده باشد، اما همچنان افراد به طرق متنوع و متکثرتری، به دین و دینداری گرایش دارند. ما در این پژوهش، با استفاده از روش مردم‎نگاری سعی در کنکاش همین مسئله در بین خام‌گیاه‌خواران شهر تهران را داریم. نتایج این پژوهش نشان می‎دهد که اغلب خام‎گیاه‎خواران شهر تهران، به خام‎گیاه‎خواری به مثابه ابزاری برای تزکیه نفس و هم‎فازی با طبیعت می‏نگرند. آنها دارای باورهای مشترک و مراسم‎ها و اعمالی می‎باشند که از خلال آنها، خود را به مثابه جماعتی برگزیده، از دیگران یا گمراهان متمایز می‎کنند. خام‏گیاه‏خواران علاوه بر تقدس‎بخشی به انجمن خام‏گیاه‏خواری، با به عاریت گرفتن مفاهیم عرفانی، هدف خود از خام‎گیاه‎خواری را هم‎فازی با جهان و بی‎نیازی از مادیات عنوان می‎کنند. از این جهت، خام‎گیاه‎خواری بیش از آنکه یک سبک‎زندگی اخلاقی باشد، یک نوع دین غیرنهادمند و نوظهور است که افرادی از طبقات پایین را به سوی خود جذب می‎کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • mahdi etemadifard 1
  • rasoul mohsenzadeh 2
1 -
2 PhD in Anthropology, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

The number of religious people seem to be declining in today's modern societies, but the reflection on some of the new lifestyles and communities shows that we are still living in religious societies. It might be true that monopoly and social dominance of formal and institutionalized religions are decreased, but individuals still tend to be religious in a variety of ways. In this study, we try to investigate this very issue, among the vegetarians of Tehran using the ethnographic method. The results of this study show that most vegetarians in Tehran view vegetarianism as a tool for purification of self and aligning with nature. They have common beliefs, rituals and practices through which they distinguish themselves as a chosen community from other people or deviants. In addition to canonization of vegetarianism and by embracing the ideas from mysticism, vegetarians state their goal as alignment with the universe and avoiding materialism. From this perspective, rather than being an ethical lifestyle, vegetarianism poses itself as a kind of non-institutionalized and emerging religion that attracts people especially from the lower classes of society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religion
  • Vegetarianism
  • Fuzziness
  • Healing
  • nature
  • Health

آوانسیان، آرشاویر در (1355) خام خواری، زنده خواری فلسفه تغذیه و تندرستی، تهران: نشر ثالث

اباذری،یوسف(1387)، خرد جامعه شناسی، تهران، طرح نو

بوردیو پیر (1391) تمایز ترجمه حسن چاووشیان، تهران: نشر ثالث

دورکیم امیل (1386) صور بنیادی حیات دینی، ترجمه باقر پرهام، تهران: نشر مرکز

دورکیم، امیل(1387)، احساس دینی در عصر حاضر، سارا شریعتی، کتاب ماه علوم اجتماعی، شمارۀ 2

طاهری، محمد علی (2011) فرادرمانی، انتشار ات ایروان ارمنستان.

ساروخانی، باقر و میرساردو، طاهر (1379) فرهنگ جامعه‌شناسی (جلد دوم)، تهران: نشر سروش

سیدمن،استیون(1388)، کشاکش آرا در جامعه شناسی، هادی جلیلی، تهران، نی

نوربخش، مرتضی (1388) واژگان علوم اجتماعی، تهران: انتشارات بهینه

هدایت، صادق (1342) فوائد گیاه‌خواری، تهران انتشارات امیر کبیر

همیلتون، ملکم (1387) جامعه‌شناسی دین، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث

 

Lucmann, Thomas (1967) The Invisible Religion: the problem of Religion in modern society. New York: the Macmillan Company.

Schensul, J and. LeCompte, M.D. (2010), Designing and Conducting Ethnographic Research. The

Ethnographer’s Toolkit, Book 1. Lanham, MD: Altamira Press, Rowman and Littlefield