جنسیت و جدایی: روایت مردانه

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

پژوهشگر مقیم مرکز تحقیقات زن و خانواده

چکیده

جدایی از مناظر گوناگون قابل بررسی است.از آن جمله در ارتباط با جنسیت و شاخه مردانگی آن است. مطالعات مردان بیانگر آن است که مردانگی عنصری برساختی و نیازمند نگهداشت و خانواده مهم‌ترین مکان اکتساب و نگهداشت مردانگی است. هرگونه تغییر در مناسبات خانوادگی و یا از هم گسست آن می‌تواند مردانگی را بعنوان هویت مردان به خطر اندازد. بررسی روایت مردانه از جدایی با مشارکت 23  مرد دارای حداقل یک‌بار تجربه ازدواج و جدایی و با استفاده از روش تحلیل روایت بیانگر سه مرحله ورود نا-آرام، ادامه خطرخیز و گسست در تجربه جدایی از جانب مردان است. مردان تجربه جدایی را در تشویش معنایی درک کرده و برای اتفاق آن توضیح روشنی ندارند. تغییرات هویتی زنان تأثیر بسزایی در این تشویش دارد چرا که مردان دیگر آنان را نه به‌عنوان دیگری آشنا بلکه شخصی غریبه می­یابند که امکان شکل­گیری هویت مردانه/همسری را در با مشکل مواجه می­سازد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Gender and divorce: men’s narrative

نویسنده [English]

 • Somayeh Arab Khorasani
Academic staff of woman and family research center
چکیده [English]

Divorce can be studied from different aspect. One of them is gender which is included man and womanhood. Men studies show that manhood is a constructed element which does need to acquire and hold. Every changes in family regulation or its dissolution can put manhood in crisis. This study has been conducted in narrative analysis with 23 participant with at least one experience of marriage and divorce. The result has showed that there are three stages between marriage and divorce: un-calm entrance, hazard continues and full of tension exit. Men understand divorce unclear and have no bright explanation for that. Identity changes in women has affected men cause they no longer see them as a familiar other but consider them as a stranger which make difficult to form manhood/ husband identity around them.

کلیدواژه‌ها [English]

 • -
 1. باتلر، جودیت(1385)، آشفتگی جنسیت، ترجمه امین قضایی، بی­تا: نشر مجله شعر
 2. دورکیم، امیل(1393)، قواعد روش جامعه شناسی، ترجمه علیمحمد کاردان، تهران: دانشگاه تهران
 3. زیمل، گئورگ(1387). مقالاتی درباره تفسیر علم اجتماعی، ترجمه: شهناز مسمی پرست، تهران: شرکت سهامی انتشار
 4. سالدنا، جانی( 1395)، راهنمای کدگذاری برای پژوهشگران کیفی، ترجمه عبدالله گیویان، تهران: انتشارات علمی فرهنگی، چاپ اول
 5. سگالن، مارتین(1388)، جامعه‌شناسی تاریخی خانواده، ترجمه حمید الیاسی، تهران: نشر مرکز،چاپ پنجم
 6. سیدمن، استیون( 1386)، کشاکش آرا در جامعه­شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشرنی، چاپ اول
 7. صادقی فسایی، سهیلا، ایثاری، مریم( 1391)، تحلیل جنسیتی از زندگی پس از طلاق: مطالعه کیفی، زن در توسعه و سیاست، دوره 10، شماره3، 30-5
 8. فیلیک، اووه(1387)، درآمدی بر تحقیق کیفی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی
 9. قاسمی، وحید، عرب­خراسانی، سمیه و ربانی خوراسگانی، علی(1397)، تقاطع جنسیت و خانواده: فهم زنانه از ازدواج و زندگی خانوادگی، زن در توسعه و سیاست، دوره16، شماره 4، 524-499
 10. کارنو، گای(1397)،عاشقی یعنی جدایی، ترجمه ناهیدسپهرپور،بنیاد فرهنگ زندگی
 11. کاستلز، اقتصاد، جامعه و فرهنگ در عصر اطلاعات، ترجمه حسن چاووشیان، تهران: طرح نو، ج2
 12. کرسول، جان دبلیو(1397). طرح پژوهش: رویکردهای کیفی، کمی و ترکیبی ، ترجمه: علیرضا کیامنش، تهران:  جهاد دانشگاهی دانشگاه علامه
 13. کونتز، استفانی(1387)، تاریخ ازدواج، از اطاعت تا صمیمیت یا چگونه عشق بر ازدواج پیروز شد، ترجمه سیمین موحد، تهران: نشر پیکان.
 14. گیدنز،آنتونی(1386)، جامعه­شناسی،ترجمه منوچهر صبوری،تهران: نشر نی، چاپ هفدهم
 15. میرخوشخو، سیده آمنه ، صادقی فسایی، سهیلا(1396)، هایدگر و مسئله جنسیت، در آثار لوس ایریگاری و ژاک دریدا، روش شناسی علوم انسانی، شماره 90، 189-209
 16. میرزایی، آیت­اله(1384)، بررسی گرایش ای پسران جوان به ارزش­های مردانگی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی
 17. ناک، استیون(1379)، ازدواج در زندگی مردان، ترجمه سعید غفاری، تهران: ساحل
 18. هاردینگ، ساندرا(1388)، شناخت­شناسی­های دارای دیدگاه فمینیستی، در از ‌مدرنیسم تا پست‌مدرنیسم، تهران: نشرنی
 19.  

-             

-            Amato, Paul R. & Booth, Alan (1995). Changes in Gender Role Attitudes and Perceived Marital. American Sociological Review, 60(1), 58-66

-            Amato, Paul R. &Previti, Denise (2003). People reasons for divorcing: Gender, social class, the life course and adjustment. Journal of family issues, Vol.24(5), 602-626

-            Amato, Paul R. (2000). The Consequence of divorce for adults and children: an update. Journal for general social issues, Vol, 23(1), 5-24.

-            Arab Khorasani, Somayeh&Ghiasvand, Ahmad (2017). Women’s Decision to Divorce in Light of Failure in Marital Status and Dignity. Journal of Divorce & Remarriage, Vol, 58, 486-500

-            Arendell, Terry The Social Self as Gendered: A Masculinist Discourse of Divorce.. Symbolic Interaction. Vol. 15, No. 2 (Summer 1992), pp. 151-181

-            Braun V & Clarke V. (2116). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, Vol. 8, 77-010.

-            Bray, James H & Stanton, Mark (2009), Family psychology. The Wiley Blackwell of family psychological

-            Connell, R. W. (1995). Masculinity

-            Eidelson, Roy J. & Epstein, Norman (1982). Cognition and Relationship Maladjustment: Development of a Measure of Dysfunctional Relationship Beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology. Vol. 50(5), 715-720

-            Faye Xiao, Hui (2010).Love is a Capacity’: the narrative of gendered self-development in Chinese Style Divorce. Journal of Contemporary China, Vol. 19(66), 735–753

-            Giddens, Anthony, Pierson, Christopher (1998), Conversations with Anthony Giddens Making sense of modernity. Polity Press in associated with Blackwell publisher

-            Griffin, L. (0998). Narrative, event structure analysis and causal interpretation in historical sociology”, The American Journal of Sociology, Vol.98 (5)

-            Hetherington, E. Mavis (2003). Intimate Pathways: Changing Patterns in Close Personal Relationships Across Time.Family Relations, Vol, 52, 318–331

-            Kellas,Jody Koenig &Manusov, Valerie (2003).What’s in a story? The relationship between narrative completeness and adjustment to relationship dissolution. Journal of Social and Personal Relationships .2003, Vol. 20(3): 285–307

-            LeoraE.Black , Matthew M. Eastwood ,Douglas H. Sprenkle c & Elaine Smith(2015),An Exploratory Analysis of the Construct of Leavers versus Left as It Relates to Levinger'sSocial Exchange Theory of Attractions, Barriers, and Alternative Attractions.Journal of Divorce & Remarriage, Vol 15(1-2),127-140 

-            Levant, Ronald F, & Williams, Christine M.(2009). The psychology of men and masculinity, in Family psychology.

-            Levinger, George A Social Psychological Perspective on Marital Dissolution. JOURNAL OF SOCIAL ISSUES VOLUME 32, NUMBER 1, 1976. 21-47.

-            Riesman, Catherine K. (2110). “Analysis of personal narratives”.Pp.695-701 in J. F. Gurbium& J. A .Holstein, eds., Handbook of Interview Research. London: Sage Publications.
Riesman, C.K. (0998). Narrative Analysis. Newbury Park, CA: Sage.

-            Rosenfeld, Michael J. (2017). Who wants the Breakup? Gender and Breakup in Heterosexual Couples. Forthcoming as a chapter in the book “Social Networks and the Life Course”.

-            Sclater, Shelley Day (1997). Narratives of divorce. Journal of Social Welfare and Family Law 19(4) 1997: 423-441

-            Thompson, Linda and Walker, Alexis J. ( 1989).Gender in Families: Women and Men in Marriage, Work, and Parenthood. Journal of Marriage and Family, Vol. 51( 4), 845-871

-            Thompson, Linda and Walker, Alexis J. (1989).Gender in Families: Women and Men in Marriage, Work, and Parenthood. Journal of Marriage and Family, Vol. 51( 4), 845-871

-            Wallersein, Judith S. &Blakelee, Sandra (1989). Second Chance, Bantam Press. United State Of America

-            Walze, Susan Redoing gender through divorce. Journal of Social and Personal Relationships. 2008. Vol.25(1):5–21

-            Walzer Susan and Oles, Thomas P. Accounting for Divorce: Gender and Uncoupling Narratives. Qualitative Sociology, Vol. 26, No. 3, Fall 2003.

-            Weltzer, Scott (2011). Our Divorce Culture: A Durkheimian Perspective. Journal of Divorce & Remarriage, Vol. 52,147–163

-            West Candace & Don H. Zimmerman Doing Gender (1987). Gender and Society, Vol. 1(2), 125-151

-            Whitehead, Stephan (2002).Men and Masculinities: Key Themes and New Directions. Cambridge: Polity Press

-            Winchestera Daniel, Spencera J. William & Baird Denise M. (2018). I Felt Guilty for Being So Happy: Narrative Expressions and Management of Post-divorce Ambivalence. Sociological Focus, 51(3), 1-17