انسان بدهکار و بدهی اجتماعی در ایران بعد از جنگ؛ تجربۀ تعدیل ساختاری

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشگاه علم و فرهنگ تهران

2 مدرس دانشگاه تربیت مدرس ودپارتمان جامعه شناسی

چکیده

قصد دارم در این پژوهش بر روی شکل یافتنِ کردارها و کنش‌ها، اخلاقیات، جنبه‌های وجودیِ افراد و نظم‌پذیری‌شان در بسترِ بدهی‌های اجتماعی ایرانِ بعد از جنگ متمرکز شوم تا شاید از این رهگذر بتوانم نظمِ اجتماعیِ برساخت‌شده و همزمان برسازندۀ وضعیتِ نئولیبرال در دورانِ معاصر را تشریح و تبیین کنم. عمدۀ پژوهش‌هایی که دربارۀ اقتصادِ ایران صورت گرفته تنها به توضیحِ برهه‌های مختلفِ اقتصادی در حکومت‌ها یا دولت‌ها و نهایتاٌ تأثیر آن بر معیشت و احوالاتِ صرفاٌ اقتصادیِ مردمِ آن دوره تاکید گذاشته‌اند، و کم‌تر مسئله را به گونه‌ای در نسبت با نحوۀ ساخت‌یابیِ انسان‌ها و انتظامِ اجتماعی و رابطۀ بین مناسبات اقتصادی و پیدایشِ سوژه‌های مربوط به آن وضعیت مطرح می‌کنند.
به نظر می‌رسد که حکومتمندی و خلقِ سوژه‌ها در مناسباتی مشخص از وضعیتِ بدهکارسازی، نقشی اساسی در بازتولید و حفظ و تحکیمِ همان مناسبات دارند و تنها به میانجیِ آگاهی از وجوهِ انضمامیِ انسانِ موجود در آن وضعیت، یا دستِ کم پررنگ کردنِ لحظاتی از این وجوه است که می‌توان به درکی سنجش‌گرانه و انتقادی از وضعِ انسانِ معاصر رسید. در این پژوهش سعی دارم تا ضرورتِ گفته شده در سطورِ پیش را به کار ببندم و تلاش کنم تا نظمِ جدیدِ اجتماعی، مسئلۀ حکومتنمدی و تولیدِ سوژه‌های متناسب با وضعیت، و همچنین شرایط امکانِ بازتولیدِ روابط تولید-قدرت را در بسترِ سیاست‌های اقتصادیِ ایرانِ بعد از جنگ به پرسشِ اصلیِ این پژوهش بدل کنم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

 • ali hadavand 1
 • Ebrahim Tofigh 2
1 Department of Cultural Studies University of Science and Culture
چکیده [English]

.

 • اباذری، یوسف (1391) مقالۀ بنیادگراییِ بازار: نشرِ اینترنتی.
 • احمدی امویی، بهمن (1385) اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، تهران: گام نو.
 • احمدی امویی، بهمن (1385) مردان جمهوری اسلامی چگونه تکنوکرات شدند، تهران: گام‌نو.
 • احمدی امویی، بهمن (1397) اقتصاد سیاسیِ صندوق‌های قرض‌الحسنه و مؤسسات اعتباری، تهران: پارسه.
 • بهداد، سهراب؛ نعمانی، فرهاد (1393) طبقه و کار در ایران، ترجمۀ محمود متّحد، تهران: آگاه.
 • جکسون، مایکل (1396) تجربه‌گرایی رادیکال دربارۀ کار و نوشتار اتنوگرافیک، ترجمۀ اصغر ایزدی جیران، تهران: تیسا..
 • راغفر، حسین (1396) اقتصاد سیاسیِ بانکداری در ایران: نشرِ اینترنتی.
 • راغفر، حسین (1397) مقالۀ تحلیل مولفه‌های نامۀ 38 اقتصاددان: نشر اینترنتی.
 • شاکری، عباس (1397) مقالۀ آدرس‌های غلط و مسئولیت‌گریزی‌های رندانه: نشر اینترنتی.
 • فوکو، میشل (1396) مقالۀ حکومتمندی از کتاب تئاتر فلسفه، ترجمۀ افشین جهاندیده و نیکو سرخوش، تهران: نی.
 • گریبر، دیوید (1397) مقالۀ حقیقت فاش شد، ترجمۀ مصطفی آقایی، وبسایتِ پروبلماتیکا 30/3/1397.
 • مالجو، محمد (1395) سیاست اعتدالی در بوتۀ نقد اقتصاد سیاسی، تهران: لاهیتا.
 • مارکس، کارل (1394) سرمایه جلدِ اوّل، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: لاهیتا.
 • مارکس، کارل (1395) سرمایه جلد دوم، ترجمۀ حسن مرتضوی، تهران: لاهیتا.
 • مشایخی، عادل (1395) تبارشناسی خاکستری است، تهران: ناهید.
 • مصلی‌نژاد، عباس (1395) دولت و توسعۀ اقتصادی در ایران، تهران: نی.
 • نیچه، فریدریش (1397) تبارشناسی اخلاق، ترجمۀ داریوش آشوری، تهران: آگاه.
 • واروفاکیس، یانیس (1397) حرف‌هایی با دخترم دربارۀ اقتصاد، ترجمۀ فرهاد اکبرزاده، تهران: بان.
 • والدن، بیو (1376) پیروزیِ سیاه، ترجمۀ احمد سیف و کاظم فرهادی، تهران: نقش جهان.
 • هاروی، دیوید (1391) تاریخِ مختصرِ نئولیبرالیسم، ترجمۀ محمود عبداللّه‌زاده، تهران: دات.
 • هاروی، دیوید (1394) راهنمای سرمایه جلدِ اوّل، ترجمۀ عارف اقوامی‌مقدم، تهران: آشیان.

 

 • Amir arjomand, Said (2009) After Khomeini; Iran and His Successors, New York: Oxford University Press.
 • Christiaens, Tim (2015) Debt and Neoliberal Subjectivation in Maurizio Lazzarato and Michel Foucault, Leuven: Institute of Philosophy kardinaal Ercierplein 2.
 • Dyson, Ben (2014) Strip Private Banks of Their Power to Create Money: Scholar.google.com
 • Dyson, Ben (2011) Toward a Twenty First Century Banking: Scholar.google.com
 • Graeber, david (2011) Debt: The First 5000 Years, Melville House Pulishing.
 • Lazzarato, Maurizzio (2015) Governing by Debt, South Pasadena: Semiotext(e) Press.
 • Livne, Roi; P.yonay, Yuval (2016) Performing Neoliberal Governmentality, Socio Economic Review Vol 14.
 • Mcleay, Michael; Radia, Amar; Thomas, Ryland (2014) Money Creation in Modern Economy, Bankofengland.co.uk.
 • Sokhi-Bulley, Bal (2014) Governmentality: Notes on the Tought of Michel Foucault, criticallegalthinking.com.