رابطه بین متغیرهای کلیدی اقتصاد و جرم: رهیافت مارکوف-سوئیچینگ

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشگاه سمنان

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه ایلام

چکیده

در این مطالعه با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیان‌بار اجتماعی_اقتصادی آن، پس از تصریح مدل به بررسی عوامل اقتصادی مؤثر (نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ ارز حقیقی) بر جرم و جنایت با استفاده از مدل مارکوف_سوئیچینگ و داده‌های سری زمانی (1360-1394) در ایران پرداخته شده است. محور اصلی مقاله دو متغیر جرم و بیکاری است و دیگر متغیرهای اثرگذار در قالب بردار متغیرهای کنترل وارد مدل شده‌اند. نتایج نشان می‌دهد که رابطه بین بیکاری در سطوح بالای جرم مثبت و مستقیم بوده و در سطوح پایین جرم رابطه منفی وجود دارد، و دیگر متغیرهای اقتصادی نیز مانند نرخ ارز حقیقی، نرخ تورم اثر مثبت بر ارتکاب جرائم دارند. جرم به‌عنوان یک پدیده اجتماعی همانند دیگر پدیده‌های اجتماعی، دارای ابعاد مختلفی است و عوامل متعددی می‌تواند در پیدایش آن نقش داشته باشد و به همین دلیل تغییر و تحول پدیده‌های اجتماعی به‌ کندی صورت می‌گیرد. بنابراین اگر محیط اجتماعی و اقتصادی و سیاسی در میزان جرم تأثیر مستقیم دارد، به ‌صرف تشدید مجازات برای مجرمان یا برخورد شدید نیروهای انتظامی با آنان یا ایجاد رفاه اقتصادی و بالا بردن سطح معیشت زندگی، نمی‌توان از بروز جرائم در یک کشور جلوگیری نمود، بلکه پیشگیری از ارتکاب جرائم افراد، تلاش همه‌جانبه‌ای را در تمامی ابعاد طلب می‌کند تا بتوان در این زمینه به موفقیت‌هایی دست ‌یافت.
طبقه‌بندی JEL: D78, K14, C22.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between key economic variables and Crime: Markov-Switching Approach

نویسندگان [English]

  • Anahita Rozitalab 1
  • Heshmatolah Asgari 2
چکیده [English]

In this study, considering the importance of crime and its harmful socio-economic effects, after specifying the model to investigate the economic factors affecting crime (unemployment rate, inflation rate and real exchange rate) on crime using the Markov-swtiching model and time series data (1984-2013) has been studied in Iran.The main focus of the paper is on crime and unemployment variables and other influential variables have been included in the model of control variables vector.. The results show that the relationship between unemployment at high levels of crime is positive and direct and at low levels of crime there is a negative relationship, and other economic variables such as real exchange rate, inflation rate have a positive effect on crime. Crime as a phenomenon Social, like other social phenomena, has different dimensions, and various factors can play a role in its occurrence, and as a result, social phenomena change slowly. Thus, if the social and economic environment of politics has a direct impact on crime rates, crime cannot be prevented in a country by increasing the punishment for criminals or forcing the police to deal with them or creating economic well-being and raising their standard of living. Preventing the crime of persons requires a comprehensive effort in all its dimensions so as to achieve success in this regard.
Classification JEL: D78, K14, C22.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Unemployment rate
  • inflation rate
  • real exchange rate
  • Markov Switching
  • crime
-       ابراهیمی، مهرزاد؛ عبدالوهاب، چاکرزهی (1394) «ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران»، پژوهش‌های راهبری امینت و نظم اجتماعی، سال چهارم، شماره 2، صص 113-127.
-       آرمن، سید عزیز؛ وحیدکفیلی، حسن فرازمند؛ و حسین ملتفت (1396) «عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم در ایران، کاربرد انتقال ملایم پانلی»، فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی، سال هفدهم، شماره 66، صص 150-125.
-       پورتال اینترنتی مرکز آمار ایران (1396) سالنامه‌های آماری مختلف.
-       پناهی، حسین و همت ستاررستمی (1396) «بررسی رابطه میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استان‌های ایران»، فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست‌های اقتصادی، شماره 83، جلد 25، صص ۲۳۹-۲۶۳.
-       شاکری، عباس (1387) «اقتصاد کلان»، تهران: پارس نویسا، چاپ اول.
-       حسینی نژاد، مرتضی (1384) «بررسی علل اقتصادی جرم در ایران با استفاده از یک مدل داده‌های تلفیقی»، مجلة برنامه و بودجه، شماره 95، بهمن و اسفند، 35  81.
-       ختایی، هادی و محمود موسوی نیک (1387) «اثر نوسان‌های نرخ ارز بر رشد اقتصادی با توجه به سطح توسعه بازارهای مالی»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی، شماره 37، 1-19.
-       صادقی، حسین، شقاقی شهری و وحید اصغر پور (1384) «تحلیل عوامل اقتصادی اثرگذار بر جرم در ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره (68)، 63-90.
-       زبیری، هدی و یونس نادمی (1394) «بررسی اثر شکاف نرخ ارز بر بیکاری در اقتصاد ایران با استفاده از روش مارکوف سوئیچینگ»، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال بیستم، شماره 1، 135-109.
-       عباسی‌نژاد، حسین، هادی رمضانی و مینا صادقی (۱۳۹۱) «بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‌های تلفیقی بین استانی»، فصلنامه پژوهش‌ها وسیاست های اقتصادی، شماره ۲۰ (۶۴)، ۶۵-۸۶.
-       غفاری، هادی، علی چنگی آشتیانی و مهدی جلولی (1392) «بررسی اثر افزایش نرخ ارز بر متغیرهای عمده اقتصاد کلان ایران در چارچوب یک الگوی اقتصادسنجی کلان ساختاری»، فصلنامه مطالعات اقتصاد کاربری ایران، شماره 2(8) 113-91.
-       غروی نخجوانی، سید احمد (1386) «بحران بیکاری در اقتصاد ایران»، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره 73، صص 107-132.
-       فطرس، محمدحسن، علی دلائی میلان و مرتضی قربان‌سرشت (1391) «اثرات فقر، بیکاری و شهرنشینی بر جرائم علیه اموال در استان‌های ایران»، رفاه اجتماعی، شماره 12(46)، 279-317.
-       مجید مداح (1390) «تحلیل اثر فقر و نابرابری درآمدی بر جرم (سرقت) در سطح استان‌های کشور»، پژوهشنامه اقتصادی، شماره 11(42)، 302-323.
-       مهرگان، نادر؛ گرشاسبی فخر، سعید (1390) «نابرابری درآمد و جرم در ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره ۱۱ (4)، 125-109.
-       Chang, J. C. and Jansen, D. W. (2005), The effect of monetary policy on bank lending and aggregate output: Asymmetries from nonlinearities in the lending channel, social science Research, 2(3), PP. 23-35.
-       Cologni, A. Manera, M. (2008). Oil prices, inflation and interest rates in a structural co integrated VAR model for the G-7 countries, Energy Economics, 6(3), PP. 129-153.
-       Fallahi, Firouz, Rodiguez, Gabriel, (2014), Between Unemployment and Crime, in the US: Markov Switching Model approch, social science Research, 2(3), PP. 33-45.
-       Jor gen T. Lauridsen, Fatma Zeren & Ayşe Ari. (2013), A spatial panel data analysis of crime rates in EU. Discussion Papers on Business and Economics, Department of Business and Economics,Faculty of Social Sciences,University of Southern Denmark, 5(3), PP. 134-149.
-       Raluca-Ana-Maria Dumttru (2012), The Relationship Between Crime Rate, Unemployment Rate and the Share of Total School Population, A Multifactorial Model, International Journal of Criminal Investigation, 2(2), PP. 141-159.