تحلیل مصرف فرهنگی و رسانه‌ای نسل‌های رسانه‌ای در رسانه‌های اجتماعی؛ مطالعه کاربران فضای مجازی در شهر تهران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هر نسلی روحیات و مطالبات خاص خود را دارد که برخاسته از شرایط تاریخی و زیست‌بوم آن نسل است و در این میان، فنّاوری تأثیر عمیقی بر نسل‌ها دارد. بر اساس رویکرد نظری «نسل‌های رسانه‌ای»، رسانه‌های جدید هر دورۀ تاریخی، تعیین‌کنندۀ بسیاری از ابعاد شناختی هر نسل است. بر این اساس، رسانه‌ها و مصرف آنان که کارکردهایی چون آگاه‌سازی، سرگرمی، هویت‌سازی، بیان روایت‌ها، ارائه ایدئولوژی‌ها، ارزش‌ها و باورها را دارند؛ می‌توانند قالب‌دهی معرفت‌شناسانه نسل‌ها را در دست داشته باشند. ازاین‌رو، رسانه‌ها برای هر نسلی به‌عنوان تجربۀ زیسته، عامل جامعه‌پذیری، هویت‌سازی و شناخت از جهان پیرامون شناخته می‌شود.
مطالعه حاضر نیز با این رویکرد و به تحلیل مصرف فرهنگی و رسانه‌ای نسل‌های رسانه‌ای در شهر تهران می‌پردازد و میزان و انگیزه این مصرف را در میان نسل‌های رسانه‌ای با توجه به حضور رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی با روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه مورد پژوهش قرار داده است. در این مطالعه، از روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای استفاده شده و واحد تحلیل نیز فرد (کاربر رسانه اجتماعی) می‌باشد. جامعۀ مورد مطالعه شهر تهران و تعداد نمونه‌ها ۳۸۸ است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که رابطۀ معناداری بین نسل‌های رسانه‌ای و «تماشای تلویزیون»، «تماشای ماهواره»، «مطالعۀ مطبوعات» و «مطالعۀ کتاب» وجود ندارد. بااین‌وجود، با کاهش سن نسل رسانه‌ای، بر میزان استفاده از «رادیو و تلویزیون آنلاین»، «بازی‌های آنلاین»، «سایت‌های فیلم و موسیقی»، «سایت‌های آموزشی» و «پلتفرم‌های خدمات» افزوده می‌شود. درعین‌حال با کاهش نسل رسانه‌ای مصرف رسانه‌های سنتی‌تر مانند رادیو کاهش پیدا کرده است. همچنین درمجموع، بیشترین مدت‌زمان استفاده از فضای مجازی به خدمات سایت‌های فیلم و موسیقی و بعدازآن سایت‌های آموزشی اختصاص دارد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که تقریباً همه نسل‌های رسانه‌ای به یک‌میزان از فضای مجازی برای دریافت مقاله و مطالعه کتاب آنلاین استفاده می‌کنند و رابطه‌ای بین نسل‌های رسانه‌ای و دریافت مقاله و مطالعه کتاب آنلاین وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of cultural and media consumption in media generations within the social media; research on virtual environment users in Tehran

نویسندگان [English]

  • Majid Soleymani sasani 1
  • Elham Akbari 2
2 Tarbiat modares university
چکیده [English]

Every generation has its own special spirits and wants that are rooted in its historical and environmental conditions and are deeply affected by technology. Based on the theoretical approach of "media generations", new media in each historical period determine many of the cognitive dimensions in each generation.
On this basis, media and its consumption have different functions such as notification, entertainment, identity building, narration, presenting ideologies, values, and beliefs; they can form generations epistemologically.
Therefore, for each generation, media as lived experience is recognized as the agent of sociability, identity building, and knowledge of the world around.
With this approach in mind, the present research analyzed the cultural and media consumptions in media generations in Tehran and through conducting a survey, investigated the consumption
degree and motivation in media generations based on the existing social media and virtual environments. In this research, a multi-stage sampling method was used and the individual (the social media user) was the analysis unit. The research results showed that there was not a significant relationship between media generations and "watching TV", " watching satellite ", "studying the press" and "studying books".
However, as the media generation age decreased, the degree of the use of "online radio and television", "online games", "music and movie websites", "educational websites" and "servicing platforms" increased. Yet, as the media generation age decreased, the use of more traditional media such as radio decreased.
Moreover, in general, the longest time spent in a virtual environment was dedicated to the music and movie and educational websites respectively. Also, the results showed that almost all media generations used the virtual environment for receiving articles and studying online books to the same degree and there was no relationship between media generations and receiving articles and studying books.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Media generations
  • social media
  • cultural consumption
  • media consumption
اسمی، ر. (1384) نظرسنجی از جوانان و نوجوانان درباره استفاده از اینترنت، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای اداره کل پژوهش‌های اجتماعی و سنجش برنامه‌ای صداوسیما.
الیاسی، م.؛ پرده‌دار، ف.؛ ترشیزی، س.؛ خوش فر، غ.؛ دنکو، م. (1390) بررسی عوامل مؤثر بر مصرف کالاهای فرهنگی در بین جوانان، جامعه‌پژوهی فرهنگی، 55-76.
ایسپا (1398) مهاجرت مردم ایران از تلگرام به واتساپ، ۳۰ تیر ۱۳۹۸. www.ispa.ir.
بشیر، ح؛ افراسیابی، م (1391) شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و سبک زندگی جوانان: مطالعه موردی بزرگ‌ترین جامعه مجازی ایرانیان، تحقیقات فرهنگی ایران، بهار 1391، دوره 5، شماره 1 (پیاپی 17)، صص ۳۱-۶۰.
پاترسون، م (۱۳۹۸) مصرف و زندگی روزمره، ترجمه جمال محمدی و نرگس ایمانی‌مرنی، تهران: نی.
خجسته باقرزاده، ح.؛ بردبار، م.؛ عقیلی، س. (1397) آینده مصرف رسانه‌ای مخاطبان: مطالعه موردی با روش دلفی، مطالعات فرهنگ- ارتباطات، 83-106.
دارابی، ع.؛ مختارپور، م. (1395) مطالعه رابطه استفاده از شبکههای اجتماعی واتساپ و تلگرام با سبک زندگی دانشجویان رشته‌های علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، 87-102.
ربیعی، ع (۱۳۸۷) رسانه‌های نوین و بحران هویت، مطالعات ملی، دوره 9، شماره 4 (36)؛ صص ۱۴۹-۱۷۶.
زارعی، ن.؛ علی یار، ا.؛ معتضدیان، ن. (1394) مصرف رسانه‌های فراملی و سلامت تغذیه زنان: یک مطالعه بین نسلی، مدیریت اطلاعات سلامت، 328-338.
شهرام نیا، ا و دیگران (1395) رابطه مصرف رسانه‌ای و سرمایه فرهنگی، رفاه اجتماعی، دوره 15، شماره 59، صص 219-187.
صادقی، س. (1384) نگاهی جرم شناسانه بر جرائم، امنیت و کنترل در اینترنت، فصلنامه انجمن ایرانیان مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 39-57.
کاظمیان، م.؛ ابراهیمی، ق.؛ همتی، ز. (1393) مصرف فرهنگی و عوامل مرتبط با آن، جامعه پژوهی فرهنگی، 133-153.
کلانتری، ع؛ حسنی، ح؛ علیپور، ا (۱۳۹۱) سنجش تأثیر جنسیت بر مصرف رسانه‌ای در ایران (تحلیل ثانویه داده‌های پیمایشی ملی)، زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، زمستان 1391، دوره 10، شماره 4 (پیاپی 39)، صص ۷۹-۹۹.
مهدی‌زاده. م.(1391) نظریه‌های رسانه، تهران: همشهری.
وبلن، ت. (1383) نظریه طبقه مرفه، تهران: نشر نی.
 
Alderson, A., Junisbai, A., & Heacock, I. (2007). ‘Social Status and Cultural Consumption in the United States’. Poetics, 35.
Akbari, E. (2019). The Role of Online Social Networks in Teaching and Learning a Foreign Language, dissertation, Utrecht University Repository.
Akbari, E. (2019). Extensive use of online social networks: a qualitative analysis of Iranian students' perspectives. International Journal of Web Based Communities (IJWBC), Vol. 15, No. 2, 2019.
Bocock, R. (1992). Consumption and Life styles”in: the social and cultural forms of modernity. London: Polity press and open uneversity pob.
Bolin, G. (2016). Media Generations. NewYork: Routledge.
Chengbo, G. (2007). Introduction to New Media [M]. China Radio, Film and Television Publishing House, 2.
Coelho, J., Gomes, G., Matos, E., & Duarte, C. (2013). A Survey About Media Content Consumption in Social Network Platform. 5th Conferência Nacional em Interacção Pessoa-Máquina. Interacção.
Crasodo, G. (2006). The Media in the Network Society: Browsing, News, Filters and Citizenship. NY: Centre for Research and Studies in.
Damian, R., & Lam, A. (2018, 02). Social Media in the Middle East: The Story of 2017؛Key developments, stories and research findings.
Elwell, K. sage (2013), The Transmediated self: Life between the Digital and the Analog, Convergence, Sage, Vol. 20, No. 2, pp. 233–249.
Florya, A. (2014). Three Generations Travel. MAMK: University of Applied Science: Bachelor’s Thesis Tourism.
Francis, T., & Hoefel, F. (2018). True Gen’: Generation Z and its implications for companies. McKinsey & Company.
Gupta, S., & Bashir, L. (2018). Social Networking Usage Questionnaire: Development and Validation in an Indian Higher Education Context. Turkish Online Journal of Distance Education, 19(4), 214-227.
Hong, J., & Jian, X. (2006). Introduction to new media [M].
Howe, N., & Strauss, W. (1992). Generations: The history of America's future, 1584 to 2069. Harper Collins.
Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2009). Consumer use and business potential of virtual worlds: The case of “second life”. The International Journal on Media Management, 11(3-4), 93-101.
Katz-Gerro, T., & Sullivan, O. (2010). ‘Voracious Cultural Consumption: The Intertwining of Gender and Social Status’, Time and Society, 19.
Kietzmann, J., & Hermkens, K. (2011). "Social media? Get serious! Understanding the functional building blocks of social media". Business Horizons, 241-251.
Kim, W., Jeong, O. R., & Lee, S. W. (2010). On social Web sites. Information systems, 35(2), 215-236.
Kuang, W. (2018). Social Media in China. Springer.
Lehtimäki, T., Salo, J., Hiltula, H., & Lankinen, M. (2009). Harnessing web 2.0 for business to business marketing-Literature review and an empirical perspective from Finland. Faculty of Economics and Business Administration, 29(2009), 76.
Lietsala, K., & Sirkkunen, E. (2008). Social media. Introduction to the tools and processes of participatory economy.
Livingston, Sonia (2015), Media audiences, interpreters andusers, Availablein LSE Research Online
Livingstone, S. (2005). Media audiences, interpreters, users. In Maidenhead, Gillespie, M, Media Audience (pp. 9-50). UK: Open University Press.
Mage, C., Meek, J., Wellens, J., & Hooley, T. (2009). Facebook, Social Integration and Informal Learning at University: It Is More for Socialising and Talking to Friends about Work than for Actually Doing Work, Learning,. Media and Technology, 141-155.
Mahoney, L. M., & Tang, T. (2016). Strategic social media: From marketing to social change. John Wiley & Sons.
Mandiberg, M. (2012), The social media reader, New York: New York University Press
Mayfield, A. (2008). What is social media.
Mccready, M. (2011). Generational issues in supervision and administration. ASHA Leader: 12-15.
Obar, JA and Wildman, S. (2015). Social media definition and the governance challenge: An introduction to the special issue. Telecommunications policy, 39(9), 745-750.
Reingold, H (2001), The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Frontier, The MIT Press.
Safko, L., & David, K. (2009). Brake.,“The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Success”.
Serazio, E. (2013). Your Ad Here: The Cool Sell of Guerrilla Marketing. NewYork: New York University Press.
Turkle, Sherry (1996), Who am we, Wired Magazine, Vol. 4, No. 1.
van den Berg, P. (2007). Body dissatisfaction and body comparison with media images in males and females. Body Image, 257–268.
Ward, S. (2010). Social media definition. About. com.