تحلیل نمایشنامه توازن ظریف اثر ادوارد آلبی بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین با تمرکز بر آراء جورج هربرت مید

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه زبان انگلیسی، واحد شوشتر، دانشگاه اسلامی، شوشتر، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشکده زبانهای خارجی، دانشگاه خوارزمی

3 استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ادوارد آلبی (1928-2016)، نمایشنامه‌نویس مدرن صاحب سبک آمریکایی از جمله نویسندگانی است که تلاش کرده روابط اجتماعی افراد را در نمایشنامه­هایش بازنمایی کند. انعکاس این روابط نه تنها در کلام، بلکه در سکوت و برخوردهای فیزیکی شخصیت­ها دیده می­شود که یادآور توجه به جنبه‌های پیدا و پنهان رفتار در نظریه کنش متقابل نمادین است. هدف این پژوهش بکارگیری نظریه­ی کنش متقابل نمادین با تکیه بر آراء جورج هربرت مید (1931-1863) در تحلیل متن نمایشنامه­ی توازن ظریف اثر ادوارد آلبی است. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کیفی با رویکرد جهت­دار استفاده گردید. یافته­های پژوهش روند تغییر در باورهای افراد امریکایی را بعد از نیمه قرن بیستم از طریق تقابل دو گروه شخصیت نشان می­دهد. در یک­سو، والدینی که تابع آموزه­ها، ارزش­ها و استانداردهای بورژوایی جامعه سنتی آمریکا هستند و در سوی مقابل دیگرانِ مهم آنها صف­آرایی کرده‌اند. گروه دوم، با وجود گذار از ارزش­های سنتی جامعه نتوانسته­اند به طور مستقل به حیات اجتماعی خود ادامه دهند و در نتیجه وابسته به گروه نخست هستند. این وابستگی طفیلی­وارکه زمینه­ساز تعارضات و تنش­های شخصیت­ها می­شود؛ با برهم زدن توازن و تعادل ظریف خانواده منجر به ارزیابی و بازاندیشی روی دو قطبی حقوق فردی/مسؤلیت اجتماعی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Edward Albee's A Delicate Balance Based on Symbolic interactionism Focusing on the Viewpoints of George Herbert Mead

نویسندگان [English]

  • Mina Jahangiri 1
  • Fazel Asadi Amjad 2
  • Alireza Omidbakhsh 3
1 Assistant prof., Department of English Language, Shushtar Branch, Islamic Azad University, Shushtar,Iran.
2 Professor of English Language and Literature, Kharazmi University, Tehran
3 Assistant Professor of English Language and Literature, Alame Tabatabi University of Tehran
چکیده [English]

Edward Albee (1928-2016), an outstanding American playwright, is one of the authors who tried to represent the social relations of individuals in his plays. The reflection of these relationships can be viewed not only in the characters' words, and in their silence, as well as their physical encounters. This characteristic reminds us of the attention to the visible and hidden aspects of behavior in the theory of symbolic interaction. The purpose of this study is to apply symbolic interactionism focusing on the viewpoints of George Herbert Mead (1931-1863) in Edward Albee's A Delicate Balance. In this study, the method of directional qualitative content analysis has been used. Findings show the changes occurred in the beliefs of Americans after the middle of the twentieth century through the confrontation of two groups of characters. On the one hand, parents who are subject to the bourgeois patterns, values, and standards of traditional American society, and on the other hand, their significant others have lined up against them. The second group, despite transmitting from the traditional values of society, have not been able to continue their social life independently and are therefore dependent on the first group. This parasitic dependence that gives rise to conflicts and tensions of the characters; upset the delicate balance of the family. It Eventually leads to the evaluation and rethinking of the dichotomy of social responsibility vs. individual rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • drama
  • Edward Albee
  • A Delicate Balance
  • George Herbert Mead
  • Symbolic Interactionism
منابع
- آلبی، ادوارد (1394)، توازن ظریف، ترجمه رضا شیرمرز، تهران: نشر قطره، چاپ دوم.
-انواری، محمدرضا (1390)، «نقد و بررسی نظریه کنش متقابل نمادین»، فصلنامه علمی پژوهشی معرفت، شماره 137، صص 153-171.
- ایمانی، محمدتقی و نوشادی، محمودرضا (1390)، «تحلیل محتوای کیفی در پژوهش»، شماره 2، پاییز و زمستان، صص. 15-44.
-تنهایی، حسین ابوالحسن، (1371)، درآمدی بر مکاتب و نظریه­های جامعه­شناسی، گناباد: انتشارات مرندیز.
- ریتزر، جورج (1374)، نظریه­های جامعه­شناسی، ترجمه محمدصادق مهدوی و همکاران، تهران: مرکز چاپ و انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
- _______، 1377، نظریه­های جامعه­شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر علمی، چاپ سوم.
-رنجبر، محمود و همکاران (1395)، «تحلیل جامعه­شناختی نفثه المصدور بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین»، فصلنامه جامعه‌شناسی تاریخی، سال هشتم، پاییز و زمستان، شماره 2، صص61-81.
-زاهدی، فریندخت و همکاران (1392)، «بررسی نقش­های جنس­گرایانه در دو نمایشنامه خواب در فنجان خالی و شکلک اثر نغمه ثمینی بر اساس نظریه کنش متقابل نمادین»، نشریه جامعه­شناسی هنر و ادبیات، بهار و تابستان، صص. 96-81.
- صدری افشار، غلامحسین و حکیمی (1382) واژه­نامه فنی، تهران: نیلوفر، چاپ ششم.
-سلطانی، مهدی و پارسانیا، حمید (1395)، «بازخوانی انتقادی عمل‌گرایی اجتماعی جورج هربرت مید بر مبنای حکمت متعالیه»، مجله علمی-پژوهشی دین و سیاست زندگی، دوره 3، شماره 1، پیاپی 6.
- فاضلی، محمد (1383)، «گفتمان و تحلیل انتقادی»، پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماع، سال چهارم، شماره 14، صص 80-107.
- فیض‌الله نژاد، داریوش (1387)، رویاهای اخلاقی: سنت نمایشنامه اخلاقی در سه اثر از ادوارد آلبی، پایان­نامه کارشناسی ارشد، شیراز: دانشگاه شیراز.
- قانعی­راد، سید محمدامین (1392)، «جورج هربرت مید: پست­مدرنی در آغاز راه»، ماهنامه کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 62، پیاپی 164، اردیبهشت.
- کوئن، بروس (1399)، درآمدى به جامعه‏شناسى، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر توتیا، چاپ 35.
-نیازی، محسن و مرتضوی، آمنه (1394)، «بررسی و تحلیل نظریه کنش متقابل نمادین»، کنفرانس بین­المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی، 27 آبان، تهران، مرکز همایش­های بین­المللی صدا و سیما، صص 25-1.
- هوروش، مونا (1391)، بازنمایی زنان در نمایشنامه‌های ادوارد آلبی، رساله دکتری، شیراز: دانشگاه شیراز.
 
- Adams, James T. (1931), The Epic of America, New York, Greenwood Press, 2nd ed.
- Berger, Peter, and Thomas Luckman (1966), The Social Construction of Reality, New York, Doubleday.
- Berleson, B., (1952), Content Analysis in Communication Research, Glencoe, Illinois, The Free Press, 1952.
- Blumer, Herbert (1969), Symbolic Interactionism; Perspective and Method, NJ, Orentice-Hall.
- Blunden, Andy (2013), "The Social Self", Journal of Philosophy, Psychology and Scientific Methods, 10, pp. 374-380.
- Coleman, Marilyn, and Ganong, Lawrence, and Warzinik, Kelly (2007), Family Life in 20th century America, Westport, Greenwood Press.
- Coser, Lewis A. (1956), The Function of Social Conflict, Glencoe, Ill., Free Press.
- Fazeli, Mohammad (2004), "Discourse and Critical Analysis, Humanistic and Sociological Research", Year 4, No. 14, PP. 80-107.
- Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005), "Three Approaches to qualitative Content Analysis. Qualitative Health Research", 15 (9), pp. 1277-1288.
- Kenen, Regina (1982), "Soapsudes, Space and Sociobility: A Participant Observation of the Laundromat", Urban Life, 11, No. 2, 163- 183.
- Mead, George H (1934), Mind, Self, and Society, Chicago, Chicago University Press, 1st ed.
- Snow, David D. (2001), "Extending and Broadening Blumer's Conceptualization of Symbolic Interactionism", Symbolic Interaction, 24, pp. 367-377.
- Miller, David (1982), Introduction in G. H. Mead, The Individual and the Social Self: Unpublished Work of George Herbert Mead, Chicago: University of Chicago Press.
- Stolley, Kathy (2005), The Basic of Sociology, Westport, Greenwood.
- Sadri Afsar, Gholamhossein and Hakimi, Niloofar (2003), Technical Dictionary, Tehran: Niloofar, 6th ed.
- Schwalbe, Michael L. (2005), "Self and Self-concept", Ritzer George, Encyclopedia of Social Theory, Thousand Oaks, Sage, pp. 684-687.
- Stone, Philip (1966), The General Inquirer: A Computer Approach to Content Analysis, Cambridge, M.I.T. Press.
- Subberwal, Ranjana (2009), Dictionary of Sociology, New Delhi, McGrew-Hill Companies.
- Thomas, William I. and Thomas, Dorothy S. (1928), The Child in America, Behavior Problems and Programs, NewYork: Knopf.