خوشه‌های خشم؛ رتبه‌بندی دانشگاه‌های برتر کشور از نظر خشونت نمادین به مثابه ابزار بازتولید وضعیت موجود

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه‌شناسی، دانشگاه تهران

2 استاد، عضو هیئت علمی موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور

10.22059/jsr.2022.90072

چکیده

در روند بررسی وضعیت خشونت نمادین آموزش عالی ایران به واسطه‌ی عادت‌واره (هبیتوس) کنکور سراسری، به بهانه‌ی نابسامانی کلی پیش‌آمده در وضیعت کشور، پیوند مفهوم وضعیت نظم موجود با نظام آموزش عالی یک کشور، ابتدا از دیدگاه نظری مورد بررسی قرار گرفته‌است. سپس با تمرکز بر مفهوم خشونت نمادین، با رویکردی بوردیویی، سعی در تحلیل کمی وضعیت خشونت نمادین و باز‌تولید وضعیت موجود توسط عاملین اجتماعی تحت آموزش در دانشگاه‌های برتر داشته‌ایم. این دانشگاه‌ها با توجه به رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و داخلی و همین‌طور ترتیب اولویت آن‌ها در انتخاب داوطلبان برتر کنکور انتخاب شده‌اند. در این روند با اتکا به روش تحلیل تناظر چندگانه و تحلیل خطی خوشه‌ای، حد معنا‌داری از میزان خشونت باز تولید شده در دانشگاه‌های برتر کشور بر اساس پیش‌زمینه ذهنی به‌وجود آمده در دانشجویان این دانشگاه‌ها، ارائه شده‌است و بر اساس آن رتبه‌ی دانشگاه‌های برتر کشور در تولید خشونت نمادین ارائه و سهم آن‌ها در باز‌تولید وضعیت موجود مشخص گردیده است. بدین ترتیب که پس از ارائه‌ی تعریف دقیق‌تری از خشونت نمادین و استخراج شاخص‌های قابل اندازه‌گیری در مقیاس لیکرتی، میزان خشونت تولید شده توسط دانشجویان هر‌کدام از این دانشگاه‌ها با سنجه‌ی ارائه شده در روش‌شناسی پژوهش اندازه‌گیری و با توجه به درجه‌ی معناداری این سنجه، دانشگاه‌ها نسبت به یکدیگر در یک رتبه‌بندی مقایسه شده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Tahmtan Boromand 1
  • Maghsood Farasatkhah 2
1 -
2 higher education department, Institute of Research and Planning in Higher Education
چکیده [English]

Primarily, regarding the analysis of Symbolic violence existence in Iran’s Higher Educational System via the mediatory of a hiatus called Konkoor (Concours), and due to the national catastrophic situation the correlation between Status Quo and Higher educational system has been review and studied. Then, using the symbolic violence notion in a Bouurdieusian approach, the research comes to extract a quantitative analysis of the symbolic violence and the reproduction of the status quo in relation to the dominated social agents under education of Iran’s top universities. These universities have been chosen by they international ranks and the priority order they have for the top students in the Konkoor exam. The analysis has been conducted with MCA methodology and a linear clustering method in order to define a meaningful index for the reproduced symbolic violence. The symbolic violence includes various psychological biases students have upon their university choices as variables. These variables are reaffirmed by the universities and reproduction cycle would go on. Considering such mechanism, the level of such reproduction has been examined by Likert’s scaling through surveys and the whole symbolic violence index is calculated afterwards. Finally the ranking of the universities over the index has been arranged and a comparison of each institution’s share in the symbolic violence reproduction has been arranged.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bourdieu
  • Symbolic Violence
  • multi correspondence analysis
  • Status Quo
  • Foucault
  • Derrida
  • violence ranking
  • reproduction
میرزا خانلری، زهرا (۱۳۹۶). بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی با عملکرد علمی داوطلبان کنکور 96. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم انسانی. دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
 
برومند، تهمتن ( ۱۴۰۰). بررسی کژ‌کارد‌کرد‌های کنکور سراسری (باز‌خوانی مستندات موجود). گزارش تخصصی هیئت علمی. موسسه‌ی پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی کشور. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. جمهوری اسلامی ایران
 
 
برومند، تهمتن (۱۳۹۸). بررسی روش‌شناسی بوردیو با مطالعه تطبیقی کنکور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. علوم اجتماعی. دانشکده علوم اجتماعی. دانشگاه تهران
 
 
رفیعی بلداجی, زهره, قاسمی, وحید, فراستخواه, مقصود, هاشمیان فر, سیدعلی. (1399). تحلیل نقش میانجی‌گری قشربندی آموزش عالی در بازتولید نابرابری‌‎های اجتماعی در بازار کار. جامعه شناسی کاربردی, 31(4), 1-22. doi: 10.22108/jas.2020.120755.1849
 
توکلی جاغرق، رضا ( 1397). بررسی تاثیر آموزش‌های خارج از مدرسه بر روی نتایج کنکور سراسری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه صنعتی شریف
 
خسروی، لیلا (1396). رابطه بین خوش‌بینی و بدبینی و راهبردهای کنار آمدن سازگاری روانشناختی در دواطلبان کنکور سراسری شهرستان گچساران سال 1396. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده ادبیات و علوم انسانی. دانشگاه آزاد واحد گچساران
 
خنوه، نوید (1397). تاثیر نوع مدرسه بر عملکرد دانش‌آموزان در کنکور سراسری و امتحانات نهایی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت و اقتصاد. دانشگاه تهران
 
فراستخواه، مقصود (۱۳۹۷). ، دانشگاه و آموزش عالی: منظرهای جهانی و مسئله‌های ایرانی تهران: نشر نی
 
فراستخواه، مقصود (۱۳۹۶). ، گاه‌ و بیگاهی دانشگاه در ایران؛ مباحثی نو و انتقادی در باب دانشگاه پژوهی، مطالعات علم و آموزش عالینی تهران: نشر آگاه
 
فراستخواه، مقصود (۱۳۸۸). ، سرگذشت و سوانح دانشگاه در ایران: بررسی تاریخی آموزش عالی و تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مؤثر بر آن تهران: رسا
 
فراستخواه، مقصود (۱۳۸۷). بررسی وضع موجود و مطلوب ارزیابی نظام علمی در ایران با تاکید بر بخش آموزش عالی، فصلنامه سیاست علم و فناوری، ۱(۲)، ۴۳-۵۸.
 
فراستخواه، مقصود (۱۳۸۶). ، صنعت-بازار دانش؛ بررسی لوازم و ابعاد فرهنگی صنعت-بازار دانش. تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
 
فراستخواه، م. (1387). بررسی چگونگی ارتقای کمی و کیفی دسترسی به آموزش عالی در ایران. آموزش عالی ایران, 1(2), 95-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=81054
 
فراستخواه و بازرگان، (۱۳۹۶).، نظارت و ارزشیابی در آموزش عالی، تهران: انتشارات سمت
 
کاظمی، عباس (۱۳۹۵). ، امر روزمره در جامعه پسا انقلابی، تهران: فرهنگ جاوید
 
 
Anderson, A. (2013). Teach for America and symbolic violence: A Bourdieuian Analysis of Education’s next quick-fix. The Urban Review, 45(5), 684–700. https://doi.org/10.1007/s11256-013-0241-x
 
Atkinson, W. (2011). From sociological fictions to social fictions: Some bourdieusian reflections on the concepts of ‘institutional habitus’ and ‘family habitus.’ British Journal of Sociology of Education, 32(3), 331–347. https://doi.org/10.1080/01425692.2011.559337
 
Blasius, J., & Greenacre, M. J. (2006). Multiple correspondence analysis and related methods. Chapman & Hall.
 
Bourdieu, P. (1986). The forms of capital. Readings in Economic Sociology, 280–291. https://doi.org/10.1002/9780470755679.ch15
 
Bourdieu, P., & Nice, R. (1984). Distinction: Social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul.
 
 
Bourdieu, P., & Passeron, J. (1977). Reproduction. London u.a.: 1990.
 
Bourdieu, P. (1994). In other words: Essays towards a reflexive sociology. Cambridge, UK: Polity Press.
 
Bourdieu, P., & Wacquant, L. J. (1992). An invitation to reflexive sociology. Oxford: Polity.
 
Bourdieu, P., & D. Wacquant Loïc J. (1990). An invitation to reflexive sociology. Polity Press.
 
Brito, L. M., Castro, A. B., Bezerra, J. S., Silva, P. M., & Silva, A. W. (2020). Michel Foucault: Analysis of Power Relations in entrepreneurial and innovative initiatives in Brazil. Athenea Digital. Revista De Pensamiento e Investigación Social, 20(1), 2478. https://doi.org/10.5565/rev/athenea.2478
 
Buchanan, J. M. (2004). The status of the status quo. Constitutional Political Economy, 15(2), 133–144. https://doi.org/10.1023/b:cope.0000029639.96250.45
 
Burke, C. T. (2011). The biographical illumination: A Bourdieusian analysis of the role of theory in educational research. Sociological Research Online, 16(2), 1–9. https://doi.org/10.5153/sro.2325
 
Burik, S. (2009). Opening philosophy to the world: Derrida and education in philosophy. Educational Theory, 59(3), 297–312. https://doi.org/10.1111/j.1741-5446.2009.00320.x
 
DeLeon, A. P. (2008). Are we simulating the status quo? ideology and social studies simulations. Theory & Research in Social Education, 36(3), 256–277. https://doi.org/10.1080/00933104.2008.10473375
Derrida, J. (1986). Glas. Denoël/Gonthier.
Derrida, J. (2004). Eyes of the university: Right to philosophy 2. Stanford University Press.
 
DIGIORGIO, C. (2010). Capital, Power, and Habitus: How Does Bourdieu Speak to the Tenure Process in Universities? The Journal of Educational Thought (JET) / Revue de La Pensée Éducative, 44(1), 27–40. http://www.jstor.org/stable/23767055
 
Dirk, W. P., & Gelderblom, D. (2016). Higher education policy change and the hysteresis effect: Bourdieusian Analysis of transformation at the site of a post-apartheid University. Higher Education, 74(2), 341–355. https://doi.org/10.1007/s10734-016-0051-7
 
Drake, G. W. F. (n.d.). Thermodynamics. Encyclopædia Britannica. Retrieved October 1, 2021, from https://www.britannica.com/science/thermodynamics.
 
Fries, C. J. (2009). Bourdieu’s Reflexive Sociology as a Theoretical Basis for Mixed Methods Research. Journal of Mixed Methods Research3(4), 326–348. doi: 10.1177/1558689809336660
 
Green, E. 2013. “Research in the New Christian Academies: Perspectives from Bourdieu.” In Social Theory and Education Research Understanding Foucault, Habermas, Bourdieu and Derrida, edited by Mark Murphy, 138–152. London, New York: Routledge.
 
Grenfell, M. (2019). Bourdieu and Education. Oxford Research Encyclopedia of Education. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190264093.013.259
 
Grenfell, M., & Lebaron, F. (2013). Bourdieu and data analysis: Methodological    principles and practice. Bern, Switzerland: Peter Lang AG.
 
Grenfell, M., & Lebaron Frédéric. (2014). Bourdieu and data analysis: Methodological Principles and practice. Peter Lang AG.
 
Hanushek, E., & Wößmann, L. (2010). Education and Economic Growth. International Encyclopedia of Education, 245-252. doi:10.1016/b978-0-08-044894-7.01227-
 
Havel, V. (1991). The power of the powerless (routledge revivals). https://doi.org/10.4324/9780203857229
 
Hegel, G. W. F., Miller, A. V., & Findlay, J. N. (1997). Phenomenology of spirit. Oxford University Press.
 
Heroux, E., Foucault, M., Faubion, J. D., & Hurley, R. (2001). Power. volume 3 of essential works of foucault: 1954 - 1984. SubStance, 30(3), 143. https://doi.org/10.2307/3685769
 
James, P. (2006). Globalism, nationalism, tribalism: bringing theory back in.    London: Sage.
 
Jost, J. T., Banaji, M. R., & Nosek, B. A. (2004). A decade of system justification theory: Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25(6), 881–919. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2004.00402.x
 
Jost, J. T., Ledgerwood, A., & Hardin, C. D. (2007). Shared reality, system justification, and the relational basis of ideological beliefs. Social and Personality Psychology Compass, 2(1), 171–186. https://doi.org/10.1111/j.1751-9004.2007.00056.x
 
Lillis, K. M., Psacharopoulos, G., & Woodhall, M. (1985). Education for Development: Analysis of Investment Choices. European Journal of Education, 23(1/2), 175. doi:10.2307/1502975
 
Klein, M. (1996). Foucauldian notions of governmentality: Its influence on active involvement and collaboration in Constructivist practice and action research in Pre‐Service teacher education. Educational Action Research, 4(3), 375–388. https://doi.org/10.1080/0965079960040307
 
Korobkin, R. (1998). The status quo bias and contract law. PsycEXTRA Dataset. https://doi.org/10.1037/e683302011-044
 
Left (in) time: Hegel, Benjamin, and Derrida facing the status quo. (2014). Jewish Thought, Utopia, and Revolution, 173–186. https://doi.org/10.1163/9789401210782_014
 
Lingard, B. (2013). Thinking about theory in educational research: Fieldwork in philosophy. Educational Philosophy and Theory, 47(2), 173–191. https://doi.org/10.1080/00131857.2013.793928
 
Martin, N. D. (2010). Social class and Elite University Education: A bourdieusian analysis (thesis).
Murphy, M. (2013). Social Theory and Education Research. SAGE.
NOVITZ, D. A. V. I. D. (1985). Metaphor, Derrida, and Davidson. The Journal of Aesthetics and Art Criticism, 44(2), 101–114. https://doi.org/10.1111/1540_6245.jaac44.2.0101
Ozturk, I. (2001). The Role of Education in Economic Development: A Theoretical Perspective. SSRN Electronic Journal. doi:10.2139/ssrn.1137541
Prilleltensky, I. (1989). Psychology and the status quo (thesis). National Library of Canada, Ottawa.
Sokoloff, W. W. (2005). Between Justice and legality: Derrida on decision. Political Research Quarterly, 58(2), 341. https://doi.org/10.2307/3595634
THOMSON, P. A. T. (2017). Educational leadership and Pierre Bourdieu. ROUTLEDGE.
Tomlinson, M., O’Reilly, D., & Wallace, M. (2013). Developing leaders as symbolic violence: Reproducing public service leadership through the (misrecognized) development of Leaders’ Capitals. Management Learning, 44(1), 81–97. https://doi.org/10.1177/1350507612472151
VAARA, E. E. R. O., & FAŸ, E. R. I. C. (2011). How can A bourdieusian perspective aid analysis of MBA education? Academy of Management Learning & Education, 10(1), 27–39. https://doi.org/10.5465/amle.2011.59513271
van der Toorn, J., & Jost, J. T. (2014). Twenty Years of system justification theory: Introduction to the special issue on “ideology and system justification processes.” Group Processes & Intergroup Relations, 17(4), 413–419. https://doi.org/10.1177/1368430214531509