نویسنده = ������������ ������ ���������������� ��������
هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعة مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران

دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 85-111

10.22059/jsr.2013.56195

محمدمهدی رحمتی؛ همایون مرادخانی؛ مهدی سلطانی گرد فرامرزی؛ سجاد مرادی