هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعة مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه گیلان

2 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی دکترای ایران‌شناسی‌جامعه‌شناسی دانشگاه شهیدبهشتی و مربی پژوهشی جهاددانشگاهی واحد خوارزمی

4 دانشجوی دکترای رفاه اجتماعی دانشگاه علامه‌طباطبایی

چکیده

باتوجه‌به اهمیت فزایندۀ هویت و مصرف در جامعه‌شناسی معاصر و نیز ارتباط میان این دو، مقالۀ حاضر درصدد بررسی رابطۀ میان هویت اجتماعی و مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران برآمده است. دلیل انتخاب کالاهای فرهنگی، آن است که مصرف در این حوزه، بیش از سایر حوزه‌ها از قید ضرورت‌های اقتصادی رها شده و بهتر می‌تواند روند تغییرات رخ‌داده و گروه‌بندی‌های هویتی را بازنمایی کند. در مبانی نظری، از دیدگاه‌های بوردیو و گیدنز استفاده شده است. تحقیق به روش پیمایش و در میان جوانان شهر تهران، با حجم نمونۀ ۴۰۱ نفر صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می‌دهند که بین سطح مخالفت فرهنگی و مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز، رابطۀ مستقیم و بین متغیر ایدئولوژی خانوادۀ سنتی و مصرف کالاهای غیرمجاز، رابطه‌ای معکوس وجود دارد. همچنین، رابطۀ میزان سرمایۀ فرهنگی با مصرف ماهواره، مستقیم و مصرف سی‌دی و دی‌وی‌دی‌های غیرمجاز، معکوس است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Social Identity and Cultural Resistance; (The Study of illegal Cultural Goods in Tehran)

نویسندگان [English]

  • Mohammadmahdi Rahmati 1
  • Homayon Moradkhani 2
  • Mahdi Soltani 3
  • Sajad Moradi 4
چکیده [English]

Considering the increasing importance of identity and consumption in contemporary sociology and the relationship between them, this article aims to study the relationship between social identity and consumption of illegal cultural goods in Tehran. The reason for this selection is the fact that consumption of cultural goods has been more dispensed with economic constraints than other areas, and can better represent the change trends and identity grouping. Theoretical framework of this article is based on Bourdieu and Giddens theories. The results of survey among 401 respondents in Tehran demonstrate that there is a positive relation between the level of cultural resistance and the consumption of illegal cultural goods. Moreover, there is a negative relation between ideology of traditional family and consumption of illegal cultural goods. Furthermore, the relationship between level of cultural capital and consumption some of illegal cultural goods such as satellite channels and C.D – D.V.Ds is reverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity
  • Cultural consumption
  • Illegal cultural goods
  • Cultural Capital
  • cultural resistance
کتابنامه فارسی
۱. باکاک، رابرت. ۱۳۸۱. مصرف. ترجمۀ خسرو صبری. تهران: شیرازه.
۲. بوردیو، پی‌یر. ۱۳۹۰. تمایز. ترجمۀ حسن چاوشیان. تهران: ثالث.
۳. چاوشیان، حسن. ۱۳۸۱. سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مصرف و انتخاب‌های ذوقی به‌عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دورۀ مدرنیتۀ اخیر. پایان‌نامۀ دکترا. دانشکدۀ علوم اجتماعی. دانشگاه تهران.
۴. شوسلر و دیگران. ۱۳۸۰. استدلال آماری در جامعه‌شناسی. ترجمۀ هوشنگ نایبی. تهران: نی.
۵. فاضلی، محمد. ۱۳۸۲. مصرف و سبک زندگی. قم: صبح صادق.
۶. گل‌محمدی، احمد. ۱۳۸۱. جهانی‌شدن، فرهنگ و هویت. تهران: نی.
۷. گیدنز، آنتونی. ۱۳۷۸. تجدد و تشخص. ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نی.
۸. وبلن، تورستین. ۱۳۸۳. نظریۀ طبقۀ مرفه. ترجمۀ فرهنگ ارشاد. تهران: نی.
۹. هال، استوارت. ۱۳۸۳. هویت‌های قدیم و جدید، قومیت‌های قدیم و جدید. ترجمۀ شهریار وقفی‌پور. ارغنون ۲۴.
کتابنامه لاتین
10. Anderson, W. Thomas Jr. and Linda L. Golden. 1984. Lifestyle andPsychographics; a Critical Review and Recommendation. in NA - Advances in Consumer Research Vol. 11, eds. Thomas C. Kinnear, Provo, UT: Association for Consumer Research: 405-411.
11. Edgell, s.. 1993. Class. Routledge. NewYork.
12. Jarvie, Grant & Maguire, Joseph A. 1994. Sport and Leisure in Social Life. Routledge. London & NewYork.
13. Roberts, K. 1978. Contemporary Society and the Growth of Leisure. London: Longman.
14. Roberts, K. 1999. Leisure in Contemporary Society. Waallingford. Oxon: CABI Publishing.
15. Rojek, C. 2000. Leisure and Culture. Basingstoke. Hants. Macmillan.