دوره و شماره: دوره 19، شماره 2، اسفند 1391، صفحه 1-306 
هویت اجتماعی و مقاومت فرهنگی؛ مطالعة مصرف کالاهای فرهنگی غیرمجاز در شهر تهران

صفحه 85-111

10.22059/jsr.2013.56195

محمدمهدی رحمتی؛ همایون مرادخانی؛ مهدی سلطانی گرد فرامرزی؛ سجاد مرادی


تحلیل سیاست‏گذاری اجتماعی با لنز حکومت‏مندی

صفحه 167-200

10.22059/jsr.2013.56198

حمیدرضا جلایی پور؛ علی اصغر سعیدی؛ کرم حبیبی پور گتابی