الگوهای کاربری تلفن همراه در میان جوانان ایرانی؛ کارکردها و کژکارکردها در زندگی روزمره

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله با تدقیق و تأمل در مفاهیم کارکرد و کژکارکرد، به استفاده‌های مختلف تلفن‌همراه در زندگی روزمرۀ جوانان تهرانی پرداخته، الگوهای کاربری آن‌ها را توصیف و صورت‌بندی می‌کند. این پژوهش به روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبۀ پدیدارشناختی، تجربۀ زیستۀ شانزده جوان ساکن تهران را مورد تحقیق قرار داده است. در ابتدا، با نگاهی به مناسبات میان جامعه و تکنولوژی، به نقش فناوری‌های ارتباطی در تغییر جهان اجتماعی پرداخته و سپس، جایگاه تلفن‌همراه را در جامعۀ ایرانی مرور می‌کنیم. پس‌از‌آن، ضمن بیان اجمالی ویژگی‌ها و مبانی روش‌شناسی پدیدارشناختی، به تحلیل یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. نتیجه‌گیری و اشاره‌ به صورت‌بندی نهایی الگوهای کاربری تلفن‌همراه در ایران، آخرین بخش مقاله را تشکیل می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Patterns of the Iranian Youth Usage of Cell Phones (Functions and dysfunctions in Daily Life)

نویسندگان [English]

  • masood kosari 1
  • Rezvaneh erfani hosseinpoor 2
  • Abbas Amoori 2
چکیده [English]

This paper studies the various daily life usages of cell phones among Tehran youth by focusing on the function and dysfunction concepts and illuminates and classifies their usage patterns. In this study we implement the qualitative approach through Phenomenological interviews with 16 young residents of Tehran. At first, we review the role of technology in changing the social world and the role of cell phones in Iranian society with a look at the relations between society and technology. We then present our findings along with features and basis of the Phenomenology methodology. Finally, we present the conclusion and classification of the cell phone usage patterns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cell phone usage patterns
  • cell phone addiction
  • cell phones and self-image
  • function and dysfunction
  • Phenomenological interview
۱. بیرو، آلن.۱۳۸۰. فرهنگ علوم اجتماعی. ترجمۀ باقر ساروخانی. تهران: کیهان.
۲. حاجی‌خانی، وحید. ۱۳۸۸. تلفن‌همراه؛ جعبۀ انحراف. گفت‌وگو با مسعود کوثری. ماهنامۀ گزارش ۲۱۵: ۱۵-۱۴.
۳. دادستان، پریرخ. ۱۳۸۷. تلفن‌همراه؛ یک اعتیاد دیگر. فصلنامۀ روانشناسی تحولی (روانشناسان ایرانی) ۱۵: ۲۱۶-۲۱۴.
۴. ذکایی، محمد‌سعید و وحید ولی‌زاده. ۱۳۸۶. تأملی در دلایل، کارکردها و معانی فردی و اجتماعی کاربرد تلفن‌همراه. رشد آموزش علوم اجتماعی ۳۶: ۲۹-۲۴.
۵. شویره، کریستین و اولیویه فونتن. ۱۳۸۵. واژگان بوردیو. ترجمۀ مرتضی کتبی. تهران: نی.
۶. عاملی، سعیدرضا، شاهو صبّار، و مهدی رنجبر رمضانی. ۱۳۸۷. مطالعات تلفن‌همراه؛ زندگی درحال حرکت. تهران: سمت.
۷. کلانتری، عبدالحسین و حسین حسنی. ۱۳۸۷. رسانه‌های نوین و زندگی روزمره؛ تأثیر تلفن‌همراه بر هویت و سبک زندگی جوانان. فصلنامۀ رسانه ۷۶: ۱۳۶-۱۱۹.
۸. کوثری، مسعود، محمدرضا جوادی یگانه، و طاهره خیرخواه. ۱۳۸۵. کاربرد تلفن‌همراه برای کاربران ایرانی (با تأکید بر نظریۀ استفاده و خشنودی). مطالعات فرهنگی و ارتباطات 2(۷).
۹. معیدفر، سعید و احمد گنجی. ۱۳۸۸. تحلیلی بر کاربردهای تلفن‌همراه در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطۀ شهر تهران. مجلۀ جهانی رسانه ۸.
۱۰. منطقی، مرتضی. ۱۳۸۶. وابستگی به کوته‌پیام تلفن‌همراه. روانشناسی و اطلاع‌رسانی ۲: ۳۶-۳۲.
۱۱. منطقی، مرتضی. ۱۳۸۹. بررسی چگونگی کاربری دختران و پسران دانشجو از امکانات جانبی تلفن‌همراه. فصلنامۀفناوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی ۲: ۱۲۸-۹۵.
کتابنامه لاتین
12. Brinkmann, Svend. 2007. Could interviews be epistemic; an alternative to qualitative opinion polling. Qualitative Inquiry 13: 1116-1138.
13. Cope, Jason. 2005. Researching entrepreneurship through phenomenological inquiry; philosophical and methodological issues. International small business issues 23: 163-189. 
14. Exantus, Robert. 2011. The effect of the use of cellular phones on society; a qualitative analysis using interaction theory. published in proceeding of the National Conference on Undergraduate (NCUR). Ithaca College NewYork: 2080-2083.
15. Fade, S. 2004. Using interpretative phenomenological analysis for public health nutrition and dietetic research; a practical guide.Proceeding of the nutrition society 63: 647-653.
16. Gallagher, Shaun and Daniel Schmicking. 2010. Handbook of Phenomenology and Cognitive Science. Springer.
17. Groenewald, T. 2004.A phenomenological research design illustrated. International Journal of Qualitative Methods 3(1). Article 4. http://www.ualberta.ca/~iiqm/backissues/3_1/pdf/groenewald.pdf
18. Hanson, J. 2007.24/7: how cellphones and the internet change the way we live, work and play. London: Praeger.
19. Hulme, M. and S. Peters. 2006.Me, my phone and I; the role of the mobile phone. http://www.michaelhulme.co.uk.
20. Karaian, Lara. 2012.Lolita speaks: 'sexting'; teenage girls and the law. Crime media. culture 8: 57-73.
21. Ling, R. 2004. The mobile connection; the cellphone's impact on society. Amsterdam: Morgan Kaufmann Publishers.
22. Leung, L. 2002. Leisure boredom, sensation seeking, self-esteem, addiction; Symptoms and patterns of cellphone use.Journal of Occupational Health Psychology 1:187-196.
23. Thampson, Craig J., Willam B. Locander and Howard R. Pollio. 1989. putting consumer experience back into consumer research; the philosophy andmethod of existential phenomenology. Journal of Consumer Research 16(2): 133-146.