تحلیل سیاست‏گذاری اجتماعی با لنز حکومت‏مندی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه برنامه‌ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

3 دکترای جامعه‌شناسی توسعه، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این مقاله، معرفی دستگاه مفهومی حکومت‌مندی در تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی است. محور این دستگاه مفهومی، مطالعۀ نحوۀ تحقق قدرت (به‌معنای فوکویی) ازطریق سیاست‌گذاری اجتماعی است. یعنی: عقلانیت‌های سیاسی (گفتمان‌های) حاکم بر سیاست‌گذاری اجتماعی کدام‌ است؟ سیاست‌گذاری اجتماعی ازطریق چه تکنولوژی‌هایی فِعلیت می‌یابد؟ سیاست‌گذاری اجتماعی چه نوع سوژه‌ها و هویت‌هایی را در شهروندان برساخت می‌دهد؟ در مقالۀ حاضر، با روش نظری‌تحلیلی، سعی شده است جایگاه و کاربردپذیری رویکرد حکومت‌مندی در تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی معرفی و دربارۀ آن بحث شود. از دو منظر معرفتی و روشی، رویکرد حکومت‌مندی را می‌توان برای تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی به‌کار برد: ۱. در حوزۀ معرفتی، با کمک رویکرد حکومت‌مندی، می‌توان سیاست‌گذاری اجتماعی را براساس سه بُعد عقلانیت و تکنولوژی و سوژۀ حکومت بررسی و تحلیل کرد؛ ۲. در حوزۀ روشی‌، تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی با لنز حکومت‌مندی، گرچه با هر دو روش‌شناسی تحلیل گفتمان و تبارشناسی امکان‌پذیر است، منتهی روش اخیر نسبت‌به روش اول مرجح دانسته می‌شود. رویکرد حکومت‌مندی از دهۀ ۱۹۹۰، قابلیت بسیاری برای تحلیل حوزه‌های مختلف سیاست‌گذاری اجتماعی غیرایرانی پیدا کرده است؛ اما تاکنون در ایران، به‌صورت نظری و تجربی استفاده نشده و با چنین خلئی، ابعادی از تحلیل سیاست‌گذاری اجتماعی نیز از حوزۀ نظر و عمل (پراکسیس) دور خواهد ماند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing Social Policy with Governmentality Lens

نویسندگان [English]

 • Hamidreza Jalaeipour 1
 • Aliasghar Saeidi 2
 • Karam Habibipour 3
1
2
3
چکیده [English]

The present paper introduces "governmentality" as conceptual apparatus in analyzing social policy. The center of this apparatus is the study of the way in which power is substantiated by social policy. So we should answer such questions: what are political rationalities (discourses) governing social policy? Which technologies actualize social policy? Which subjects and identities are construct in citizens by social policies?
In this paper, by applying theoretical-analytical methodogy, we try to introduce and discuss the position and application of governmentality in analyzing social policy. This can be achieved by epistemological and methodological visions: 1) in epistemological area, by using this approach, we can analyze social policy by rationality, technology and, subject of government dimensions, and 2) in methodological domain, although analyze of social policy with governmentality lens is possible with both discourse analysis and genealogy methods, latter method is preferred. Governmentality approach has gotten high capacity of analyzing different areas of social policy since 1990, yet has been used neither theoretically nor empirically in Iran. Regarding this absence, many dimensions of social policy will be neglected from theory and praxis. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • social policy
 • Governmentality
 • Rationality of the government
 • Technology and Subjects of government
 1. کتابنامه فارسی

  1. فیتزپتریک، تونی. ۱۳۸۱. نظریه‌های رفاه: سیاست اجتماعی چیست؟. ترجمۀ هرمز همایون‌پور. تهران: مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
  2. میلر، پیتر. ۱۳۸۴. سوژه، استیلا و قدرت در نگاه هورکهایمر، مارکوزه، هابرماس و فوکو. ترجمۀ نیکو سرخوش و افشین جهاندیده. چ۲، تهران: نی.
  3. Boyce, Gordon and Davids, Cindy. 2004. The Dimensions of Governmentality Studies in Accounting: Complementary and Critical Potentials. Accepted for Presentation at the Fourth Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference. 4 to 6 July 2004. Singapore.
  4. Burchell, G., G. Colin and M. Peter. 1991. Foucault effect: Studies in Governmentality, with two lectures by and an interview with Michel Foucault. Chicago: University of Chicago Press.
  5. Che, Eliot. 2007. Analytics of Government, Theories of State: Governmentality and the Foucauldian Challenge to International Political Economy. Institute of Political Economy Carlton: University Ottawa.
  6. Clarke, John. 2006. Consumerism and the remaking of state-citizen relations in the UK. In Marston, Greg and C. McDonald (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.
  7. Clasen, Jochen. 2004. Defining comparative social policy, in Kennett, Patricia. 2004. A Handbook of Comparative Social Policy. Northampton: Edward Elgar Publishing Limited.
  8. Deacon, Bob. 2007. Global Social Policy and Governance. London: SAGE Publications.
  9. Dean, Mitchell. 1999. Governmentality: Power and Rule in Modern Society. London: Sage Press.

  10. Dean, Mitchell. 2006. Governmentality and powers of life and death. in Marston, Greg and McDonald, Catherine (eds) Analysing Social Policy: A Governmental Approach, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  11. Robert A. 2006. Towards a Governmentality Analysis of Education Policy Doherty,. 

  12. Dreyfus, Hubert L. (?). Being and Power: Heidegger and Foucault. http://ist-socrates.berkeley.edu/~hdreyfus/html/paper_being.html.

  13. Elm-Larsen, Jorgen. 2006. Governing the spaces on the margin of society. In Marston, Greg and C. McDonald. (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  14. Ettlinger, Nancy (Forthcoming). 2011. Governmentality as Epistemology. Forthcoming in Annals, Association of American Geographers.. Methods section.

  15. Fimyar, Olena. 2008. Using Governmentality as a Conceptual Tool in Education Policy Research. Educate, Special Issue, March 2008, pp 3-18, http://www.educatejournal.org.

  16. Foucault, Michael. 1991. Governmentality. in G. Burchell, C. Gordon and P. Miller (eds) The Foucault Effect: Studies in Governmentality (pp 87-104). Hemel Hempstead: Harvester Wheatsheaf, in: Fimyar, Olena. 2008. Using Governmentality as a Conceptual Tool in Education Policy Research, Educate, Special Issue. March 2008. pp 3-18, http://www.educatejournal.org.

  17. Fougère, Martin and N. Solitander. 2007. The Rise of Creative Governmentality - And how it’s transgressing working hours, job security, politics and everyday strife, Fifth International Critical Management Studies Conference, Manchester: 11-13 July 2007.

  18. Goodie, Jo-Ann. 2006. The Invention of Environment as a Legal Subject. Submitted in Fulfillment of the Requirement of the Degree of Doctor of Philosophy. Murdoch University. October 2006.

  19. Gordon, Colin. 1991. Governmental Rationality: An Introduction. In The Foucault Effect: Studies in Governmentality. Chicago: University of Chicago Press. pp. 1–52.

  20. Gough, Ian. 2004. Social policy regimes in the developing world. InKennett, Patricia. 2004. A Handbook of Comparative Social Policy. Northampton: Edward Elgar.

  21. Harris, P. 1999. Public welfare and liberal governance, Poststructuralism, citizenship and social policy, in: A. Peterson, I. Barns, J. Didley and P. Harris, New York: Routledge Press.

  22. Henman, P. 2004. Targeted! Population segmentation. electronic surveillance and governing the unemployed in Australia. International Sociology 19(2): 173-191.

  23. Henman, Paul. 2006. Segmentation and conditionality: technological reconfigurations in social policy. In Marston, Greg and C. McDonald (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  24. Hindess, Barry. 1998. Neo-liberalism and the national economy. Governing Australia: studies in contemporary rationalities of government, M. Dean and B. Hindess, Cambridge: Cambridge University Press, 210 - 226.

  25. Inda, Jonathan Xavier. 2005. Anthropologies of modernity: Foucault, governmentality, and life politics. Australia, Victoria: Blackwell Publishing Ltd.

  26. Jessop, Bob. 2005. From Micro-Powers to Governmentality: Foucault’s Work on Statehood, State Formation, Statecraft and State Power. Institute for Advanced Studies. County College South Lancaster University.

  27. Johnson, Ailish. 2005. European Welfare States and Supranational Governance of Social Policy. New York: PALGRAVE MACMILLAN.

  28. Joyce, Paul. 1999. Risk, Trust and Governmentality: Setting priorities in the new NHS. Institute for Social Research. Department of Sociology. University of Salford. Salford, UK, Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements of the Degree of Doctor of Philosophy. April 1999.

  29. Joyce, Paul. 2006. Governmentality and risk: setting priorities in the new NHS, Journal of Sociology of health & illness. Oxford: Blackwell, Vol. 23, no 5, PP. 594-614.

  30. Kessl, Fabian. 2006. Activating child and youth welfare – a case of the neo-social rearrangement of German social policy. In Marston, Greg and C. McDonald. (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  31. Kessl, Fabian and N. Kutscher. 2008. Rationalities, Practices, and Resistance in Post-Welfarism. A Comment on Kevin Stenson. Social Work & Society, Volume 6, Issue 1, Special Issue.

  32. Korteweg, Anna. C. 2006. The politics of subject formation: welfare-reliant women's response to welfare reform in the United States and the Netherlands. In Marston, Greg and McDonald, Catherine (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  33. Larner, Wendy. 2000. Neo-liberalism: Policy, Ideology, Governmentality. Aotearoa/New Zealand: Studies in Political Economy, Autumn, 63: 5-25.

  34. Larner, Wendy and M. Butler. 2004. Governmentalities of Local Partnerships, Strengthening Communities through Local Partnerships Local Partnerships and Governance Research Group. New Zeal: University of Auckland, April 2004.

  35. Larner, Wendy and W. William. 2004. Globalization as Governmentality. Journal article by Wendy Larner, William Walters; Alternatives: Global, Local, Political, Vol. 29.

  36. Lemke, Thomas. 2000. Foucault, governmentality and critique, paper presented at the Rethinking Marxism Conference. University of Amherst MA, 21-24 September 2000; www.thomaslemkeweb.de.

  37. Lemke, Thomas. 2001. The Birth of Bio-Politics: Michel Foucault's Lecture at the Collège de France on Neo-Liberal Governmentality. Economy and Society. Volume 30. Number 2. May, 190–207.

  38. Lemke, Thomas. 2007. An indigestible meal? Foucault, governmentality and state theory. Paper accepted for publication in Distinktion: Scandinavian Journal of Social Theory and the final version of this paper will be published in No. 15.

  39. Lupton, Deborah. 1999. Risk. London and New York: Routledge.

  40. Marston, Greg and C. McDonald. 2003. The view from other social science disciplines: the psychology, ethics and social relations of unemployment. Australian journal of labour economics 6(2): 293-315.

  41. Marston, Greg and C. McDonald. 2006. Analysing Social Policy: A Governmental Approach, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  42. Mennel, Barbara. 2010. Feminism’s Sex Wars and the Limits of Governmentality. in Lori Reed and P. Saukko (Eds) Governing the Female Body: gender, health, and networks of power, Albany: State University of New York Press.

  43. Mkandawire, Thandika. 2004. Social Policy in a Development Context. UNRISD: Palgrave McMillan.

  44. Morgan, Angela. 2005. Governmentality versus choice in contemporary special education, Journal of Critical Social Policy, Vol. 25, No. 3, PP.  325-348.

  45. Nadesan, Majia Holmer. 2008. Governmentality, biopower, and everyday life, New York and London: Routledge Press.

  46. Nagl, Dominik. 2008. Colonial Citizenship and the Limits of Liberal Governmentality: The Case of the German Schutzgebiete, John F. Kennedy'Institute Berlin, Panel: Provincialising Foucault: Governmentality Beyond The West. December 2008.

  47. Nancy, Ettlinger. 2009. Geographies of Governmentalities. Academic course, Office for Disability Services.

  48. Norwegian Agency for Development Cooperation. 2008. Comprehensive Social Policy: Fighting Poverty through Investing in Social Protection. Oslo. February. Report of a Norad Conference held in Oslo. Norway: 20 November 2007.

  49. O’Farrell, Clare. 2005. Michel Foucault. London: SAGE Publications Ltd.

  50. O'Brien, Peter. 1994. The State as Process: Governmentality and Policy Text Production in Education. Paper prepared for the AARE Conference University of Newcastle, November 27 - December 1.

  51. Olssen, Mark and et al. (2004). Education Policy: Globalization, Citizenship and Democracy. London: SAGE Publications.

  52. Pease, Bob. 2006. Governing men and boys in public policy in Australia. In Marston, Greg and C. McDonald. (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  53. Rose, Nikolas. 1996. Inventing our selves. Cambridge: Cambridge University Press.

  54. Rose, N and M. Peter. 1992. Political Power beyond the State: Problematics of Government. The British Journal of Sociology, Vol. 43, No. 2. (Jun. 1992). pp. 173-205.

  55. Rose, N., O. Pat and V. Mariana. 2006. Governmentality. Ontarion Council of Universities Libraries, Ann. Rev. Law. Soc. Sci. 2: 83-104.  The British Journal of Sociology. Vol. 43, No. 2. (Jun., 1992), pp. 173-205.

  56. Rutherford, Stephanie. 2007. Green governmentality: insights and opportunities in the study of nature’s rule. Progress in Human Geography 31(3).

  57. Sauer-Thompson, Gary. 2004. Governmentality, October 28, Philosophy.Com.

  58. Sleep, Lyndal. 2006. Women doubly governed: offering a governmentality analysis to solve the apparent paradox of the current cohabitation rule. (BSc, MA (Sociology)) School of Politics and Public Policy. PhD Candidate Griffith University.

  59. Smith, Jennifer. 2006. Governing the mother: access to reproductive technologies. In Marston, Greg and C. McDonald (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  60. Tikly, Leon. 2003. Governmentality and the study of education policy in South Africa. Journal of Education Policy, Volume 18, Issue 2 March, pages 161 – 174.

  61. Titmuss, Richard M. 1974. Social Policy: An Introduction. London: George Allen & Unwin Ltd.

  62. Townsend, Peter. 1975. Sociology and Social Policy. Great Britain: Allen Lane.

  63. Walters, William. 2006. The end of the passing past: towards polytemporal policy studies. In Marston, Greg and C. McDonald. (eds.). Analysing Social Policy: A Governmental Approach, Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited Inc.

  64. www.unrised.com