نویسنده = ���������������������� ����������
شوخ‏ طبعی قومیتی در ایران

دوره 26، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 169-189

10.22059/jsr.2019.72856

فاطمه نصراصفهانی؛ وحید قاسمی؛ محمدرضا جوادی یگانه