نویسنده = ���������� �������� ����������������������
رویکرد انجمنی به اخلاق حرفه‌ای علم در ایران

دوره 25، شماره 2، اسفند 1397، صفحه 337-382

10.22059/jsr.2019.70358

معصومه قاراخانی؛ سیدآیت الله میرزایی؛ سیدمحمدامین قانعی راد