رویکردهای توسعه در شعارهای تبلیغاتی هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استاد دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت بازتاب رویکردها و مفاهیم توسعه به تحلیل محتوای شعارهای تبلیغاتی رقبای سیاسی در هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی شهر تهران می­پردازد. جمعیت آماری، اقلام تبلیغی تمامی کاندیداها و تشکل های شرکت کننده در انتخابات شهر تهران بود. تعداد کاندیداها و تشکل‌های نمونه‌برداری شده در این پژوهش شامل 329 نفر کاندیدا و 44 تشکل است. اهداف و برنامه­های انتخاباتی با استفاده از روش تحلیل محتوا و با بهره­گیری از مفاهیم و رویکردهای نظری موجود در مباحث توسعه مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که حدود نیمی از کاندیداها و یک پنجم تشکل‌ها شرکت کننده در رقابت‌های انتخاباتی فاقد هدف و برنامه بودند. از میان آنهایی که هدف و برنامه داشتند گفتمان «رفاهی- اجتماعی» در شعارهای تبلیغاتی‌شان غالب بود و محتوای اهداف و برنامه­ها به رویکرد توسعه­ای «نیازهای اساسی» نزدیکی بیشتری داشت. همچنین محتوای کلی شعارها منطبق بر توسعه همه جانبه و متوازن نبود و برخی از ابعاد توسعه‌ای مهم به ویژه سیاست خارجی، فرهنگی و مسائل زیست محیطی در حاشیه قرار گرفته­ بودند. فراوانی بیشتر شعارهای رفاهی و کم توجهی به شعارهای فرامادی، گویای آن است که تشکل‌ها و کاندیداهای منفرد، گروه‌های محروم و طبقات پایین­تر اجتماعی را هدف قرار داده­اند و در­صدد جلب حمایت آنها برآمده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developmental approaches appeared in the campaign slogans of Parliament Election candidates and political groups in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mehdi Taleb 1
  • Hossein Imanijajarmi 2
  • Seyed Ahmad Firozabadi 2
  • Alireza Sadeghi 3
چکیده [English]

The aim of this paper is to study the impacts of developmental approaches slogans raised in the parliamentary elections campaigns in Iran. To search the issue, we gathered campaign items from 320 parliament candidates and 44 political groups. Then, using theoretical approaches and concepts of development, the content of election goals and plans of both candidates and political groups were analyzed. Our findings indicate that half of the candidates and one fifth of political groups who participated in the election competition were without goal and plan. Among those who had goal and plan the discourse of "wellbeing-societal" was dominant in their campaign slogans and the content of their goals and plans were close to the developmental approach of "basic needs". In addition the general content of slogans did not match the overall and balanced development and some important dimension of development, specifically foreign policy, cultural, and environmental issues, were marginalized.  The frequency of welfare slogans and paying less attention to metaphysical slogans indicate that individual candidates and groups targeted deprived and lower social classes and were aimed to attract their support.

کلیدواژه‌ها [English]

  • campaign slogans
  • development approaches
  • political groups
  • parliament election
  • Teharn
آزاد ارمکی، تقی. 1379. اندیشه نوسازی در ایران. تهران: دانشگاه تهران.
ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری. 1383. توسعه روستایی: با تاکید بر جامعه روستایی ایران. تهران: نشر نی.
ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاری. 1384. جامعه شناسی توسعه. تهران: انتشارات کیهان.
استوا، گوستاوو. توسعه. در ولفگانگ زاکس. نگاهی نو به مفاهیم توسعه. ترجمه فریده همتی. 1377. تهران: نشر مرکز.
اینگلهارت، رونالد . بی تا. تحول فرهنگی در جامعه پیشرفته صنعتی. ترجمه مریم وتر. 1382. تهران: انتشارات کویر.
برنل، پیتر و ویکی رندال.  بی تا.   مسائل جهان سوم: سیاست در جهان در حال توسعه. 1387. تهران: نشر قومس.
بنیانیان، حسن. 1386. خط­مشی­گذاری عمومی برای تقویت و تثبیت فرهنگ توسعه در ایران. تهران: انتشارات امیرکبیر.
پناهی، محمد حسین. 1380. بررسی تبلیغات انتخاباتی مجلس ششم در تهران. ماهنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی 15، 169-168.
پناهی، محمد حسین. 1380. مقایسه شعارهای انتخاباتی کاندیدهای مجلس ششم تهران با شعارهای انقلاب اسلامی. فصلنامه علوم اجتماعی 13و14.
پیران، پرویز. 1374. پایداری و شهروندمداری در برنامه جامع توسعه تهران: به سوی نهادهای جامعه مدنی. تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
تودارو، مایکل. بی تا. توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی.1386. انتشارات کوهسار.
خاتون آبادی، سید احمد. 1384. جنبه هایی از توسعه پایدار. جهاد دانشگاهی واحد صنعتی اصفهان.
دارابی، علی. 1388. رفتار انتخاباتی در ایران: الگوها و نظریه ها. تهران: انتشارات سروش.
رضوی، محسن. 1386. تحلیل رفتار انتخاباتی: مورد شناسی انتخابات نهم ریاست جمهوری.  مجله معرفت 123.
رهنورد، فرج الله. 1384. حکمرانی خوب و امکان سنجی آن در ایران. موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، سلسله مباحثات اقتصادی، نشست یازدهم.
زاهدی، شمس اسادات و غلامعلی نجفی. 1385. بسط مفهومی توسعه پایدار. ­نامه مدیریت 10.
زاهدی، محمد جواد. 1386. توسعه و نابرابری. انتشارات مازیار.
سن، آمارتیا.  بی تا.  توسعه یعنی آزادی. ترجمه محمد سعید نوری نائینی. 1385. نشر نی.
صدیق سروستانی، رحمت ا...، ‏سید احمد فیروزآبادی و حسین ایمانی جاجرمی. 1386. تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران. گلبال مدیا ژورنال 4، صص 7-1.
صدیق سروستانی، رحمت الله،  حسین ایمانی جاجرمی  و سید احمد فیروزآبادی. 1386. تحلیل مدل های حکمرانی شهری در انتخابات سومین دوره شورای اسلامی شهر تهران. فصلنامه رفاه اجتماعی 7(26):  9-33.
طالب، مهدی، سیداحمد فیروزآبادی، حسین ایمانی جاجرمی و  علیرضا صادقی. 1387. بررسی گروههای هدف در تبلیغات هشتمین انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهر تهران. مجله جامعه شناسی ایران 9 (1و2).
لفت ویچ، آدریان . بی تا. دولت­های توسعه­گرا. ترجمه جواد افشار کهن. 1385. مشهد: نشر مرندیز؛ نی­نگار.
مؤمنی، فرشاد. 1378. نسبت توسعه اجتماعی با عدالت اجتماعی. در مجموعه مقالات اجتماعی. انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
موثقی، سید احمد. 1383. توسعه: سیر تحول مفهومی و نظری. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی 63.
هال، آنتونی و جیمز میجلی . بی تا.  سیاست اجتماعی و توسعه. ترجمه مهدی ابراهیمی و علیرضا صادقی. 1388. انتشارات جامعه شناسان.
هانت، دایانا. بی تا. نظریه های اقتصادی توسعه: تحلیلی از پارادایم­های رقیب. ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی. 1386. تهران: نی.
Brown,L.D. 1991. Bridging Organizations and Sustainable Development. Human Relations 44(8):807-831.
Downs, Anthony. 1975. An Economic Theory of Democracy. New York: Harper Row.
Magis ,Kristen and Shinn Craig. 2009. Emergent Principles of Social Sustainability. In jesse dillard, Veronica dujon and Mary c. king (eds), Understanding the Social Dimension of  Sustainability. Routledge.
Rogers, Peter.P, Jalal F. Kazi, and John A Boyd. 2008. An Introduction To Sustainable Development. Glen Educational Foundation.