رابطه‏ ی بین سرمایه‏ ی فرهنگی و مدیریت بدن (در بین زنان و مردان 20 تا 59 سال ساکن تهران)

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استاد جامعه‌شناسی دانشگاه الزهرا

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه الزهرا

چکیده

تحقیق حاضر با هدف بررسی ارتباط میان سرمایه‌ی فرهنگی و مدیریت بدن در بین زنان و مردان 20 تا 59 سال ساکن تهران و با تکیه بر نظریات پیر بوردیو انجام گرفته است. این پژوهش درواقع به‌دنبال یافتن پاسخ این سوال است که سرمایه‌ی فرهنگی چگونه در ارتباط با مدیریت بدن قرار می‌گیرد و چه عوامل یا متغیرهای دیگری می‌توانند در جرح و تعدیل این ارتباط دخیل باشند. جمعیت نمونه­ی این کار تحقیقی براساس فرمول کوکران و با بهره­گیری از شیوه­ی نمونه­گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب گردیدند که شامل350 نفر می­شوند. هم‌چنین روش تحقیق در این پژوهش، پیمایش و ابزار اصلی گردآوری اطلاعات در آن، پرسش‌نامه است.
نتایج حاصل از آزمون­های هم‌بستگی و تجزیه‌وتحلیل داده­ها در این اثر حاکی از وجود روابط معنادار و مستقیم بین میزان سرمایه‌ی فرهنگی و مدیریت بدن می‌باشند. هم‌چنین یافته­ها نشان می‌دهند که بین سن، جنس، وضعیت تاهل، دین‌داری و هم‌چنین پایگاه اجتماعی اقتصادی با مدیریت بدن ارتباط معنادار وجود دارد . درضمن 35.5 درصد از تغییرات (واریانس) مدیریت بدن توسط این گروه از متغیرهای مستقل تبیین می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Cultural Capital and Body Management The Case of 20-59 years old Women Living in Tehran

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safiri 1
  • Neda Golbahari 2
1
2
چکیده [English]

The goal of this study is to evaluate the relation between cultural capital and body management based on Pierre Bourdieu’s theory. In other words this research addresses this question: how cultural capital relates to body management? The statistical population of this research includes all men and women between the ages of 20 to 59 who reside in the city of Tehran. A sample of 350 men and women, based on Random Systemic Sampling technique are surveyed. A researcher’s constructed questionnaire has been used as the main instrument to gather information.
The results of examining correlations indicate that there is a direct and significant relationship between cultural capital and body management. The findings also indicate that age, gender, marital status, religious beliefs, economic capital and socio‐economical status are significantly related to body management.
Moreover, the outcomes of the multi‐variate regression analysis indicate socio‐economic and marital status variables cannot predict Body Management with an acceptable confidence level, therefore were omitted from the regression equation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • body management
  • Cultural Capital
  • Bourdieu’s theory
کتاب‌نامه‌ی فارسی
1. ابراهیمی، قربانعلی و ضیاءپور، آرش. (1391). «بررسی جامعه‌شناختی تاثیر سرمایه‌ی فرهنگی بر مدیریت بدن (مطالعه‌ی تجربی جوانان شهر گیلان غرب)». مجله‌ی جامعه‌شناسی کاربردی (مجله‌ی پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان). سال بیست‌وسوم. شماره‌ی 1 (پیاپی 45): 148-125.
2. ابراهیمی، قربانعلی و بهنوئی گدنه، عباس. (1389).«سرمایه‌ی فرهنگی، مدیریت ظاهر و جوانان (مطالعه‌ی دختران و پسران شهر بابلسر)». مجله‌ی زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان). دوره‌ی 8.  شماره‌ی 3. پاییز 1389: 176-153.
3. اباذری، یوسف و حمیدی، نفیسه. (1387). «جامعه‌شناسی بدن و پاره­ای مناقشات». مجله­ی پژوهش زنان. دوره‌ی 6. شماره­ی 4.
4. ادیبی سده، مهدی. علیزاده، مهستی و کوهی، کمال. (1390). «تبیین جامعه‌شناختی مدیریت بدن در میان زنان». فصلنامه‌ی مطالعات اجتماعی روان‌شناختی زنان. سال نهم. شماره‌ی 3 (پیاپی 29): 84-59.
5. آراسته، راضیه. (1386). «بررسی رابطه‌ی بین سرمایه‌ی فرهنگی و اقتصادی زنان شاغل با نوع روابط با همسران در خانواده». پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهشگری علوم اجتماعی. دانشگاه الزهرا. دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصاد.
6. چاوشیان تبریزی، حسن. (1381). «سبک زندگی و هویت اجتماعی؛ مصرف و انتخاب‌های ذوقی به‌عنوان شالوده‌ی تمایز و تشابه اجتماعی در دوره‌ی اخیر مدرنیته». رساله‌ی دکترا در رشته‌ی جامعه‌شناسی. دانشگاه تهران. دانشکده‌ی علوم اجتماعی.
7. رضایی، احمد. اینانلو، مینا و فکری، محمد. (1389). «مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی در بین دختران دانشگاه مازندران». فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی زنان، شماره‌ی 47: 141.
8. ریتزر، جورج. (1384). نظریه‌ی جامعه‌شناسی در دوران معاصر. ترجمه‌ی محسن ثلاثی. تهران: انتشارات علمی.
9. فاتحی، ابوالقاسم و اخلاصی، ابراهیم. (1387). «مدیریت بدن و رابطه‌ی آن با پذیرش اجتماعی بدن (مطالعه‌ی موردی شهر شیراز)». مجله‌ی مطالعات راهبردی. سال یازدهم. شماره‌ی 41: 41-9.
10. فاضلی، محمد. (1382). مصرف و سبک زندگی. قم: نشر صبح صادق.
11. شویره، کریستین و فونتن، اولیویه. (1385). واژگان بوردیو. ترجمه‌ی مرتضی کتبی. تهران: نشر نی.
12. گرنفل، مایکل. (1389). مفاهیم کلیدی پیر بوردیو. ترجمه‌ی محمدمهدی لبیبی. تهران: نشر افکار.
13. مجمع، شهره. (1387). «بررسی الگوی پوشش جوانان (سبک زندگی یا مقاومت؟)؛ مطالعه‌ی موردی دانشجویان دختر دانشگاه تهران». پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی پژوهش علوم اجتماعی. دانشگاه الزهرا. دانشکده‌ی علوم اجتماعی و اقتصاد.
کتاب‌نامه‌ی لاتین
1.Bourdieu,P.(1977) .Outline of a theory of practice .Cambridge: Cambridge University Press.
2. Bourdieu, P. (1984). Distinction: A Social Critique of the judgement of taste.NewYork: Routledg & Kegan Paul.
3.Turner, J. H. (1998). The Structure of Sociological Theory. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Company.  
منابع اینترنتی
1. http://www.aftabnews.ir/vdcjxtevxuqeiiz.fsfu.html
تاریخ درج خبر: سه‌شنبه، 5 اردیبهشت 1391، ساعت 14:24، کد خبر: 153544.
2. http://rajanews.com/detail.asp?id=132686
تاریخ درج خبر: 13 شهریور 1391،  ساعت 16:08، کد خبر: 132686 .
3. http://www.19dey.com
تاریخ درج خبر: 5 اسفند 1389.
4. http://www.mardomsalari.com/News.aspx?NID=115110
تاریخ درج خبر: 23 شهریور 1390، نسخه‌ی شماره‌ی 2730. 
5. http://www.pezeshk.us/?p=26925
تاریخ درج خبر: 16 شهریور 1390.
6. http://www.hamshahrionline.ir
تاریخ درج خبر: 21 تیر 1391، ساعت 18:53، کد مطلب: 178223.