کیفیت زندگی و درک معنایی آن در منطقه‌ی اورامان لهون

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده‌ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دکتری جامعه‌شناسی توسعه‌ی روستایی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله‌ی حاضر از منظر رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی درک معنایی تغییرات کیفیت زندگی در میان ساکنان منطقه‌ی اورامان لهون را مورد تحلیل قرار داده است. رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی با تأکید بر بینش برساخت­گرایی اجتماعی بر این باور است که کنش‌گران اجتماعی نقش اصلی در ساخت و درک معنایی زندگی اجتماعی خود ایفا نموده و به­گونه­ای بازاندیشانه و آگاهانه در برابر محیط و تغییرات آن اندیشیده و عمل می‌کنند. میدان تحقیق اورامان لهون در استان کرمانشاه است. مطالعه در سنت کیفی انجام شده و برای تولید داده از تکنیک­های مشاهده‌ی مشارکتی، مصاحبه‌ی عمیق و بحث­ گروهی استفاده شده است. جهت تحلیل داده­ها از شیوه‌ی تحلیل محتوای تفسیری به‌شیوه‌ی عام استفاده شده است. در مجموع داده­های تولیدشده در قالب 36 مفهوم، 6 مقوله‌ی عمده و یک هسته‌ی مرکزی کدگذاری و تحلیل شده­اند. مقوله‌های عمده عبارتند از: پذیرش اجتماعی، شادکامی، روابط اجتماعی، نابه‌سامانی اجتماعی، رفاه مادی و امکانات زیرساختی و کیفیت محیط­زیست. مقوله‌ی نهایی تغییرات کیفیت زندگی است که دیگر مقوله‌ها حول آن شکل گرفته و بیان‌گر درک معنایی از کیفیت زندگی در نزد کنش‌گران اجتماعی میدان تحقیق هستند. یافته‌های تحقیق بیان‌گر نوعی شکاف در بین ابعاد ذهنی و معنایی سازه‌ی کیفیت زندگی و بخش‌های عینی این سازه هستند که خود مسئله‌ای درخور توجه در فرایند توسعه‌ی این منطقه می‌باشد که از حیث نظری و سیاستی خود محتاج تتبع و واکاوی بیش‌تری در حوزه‌ی مطالعات توسعه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Quality of life and its meaning understanding in the Oraman Lahun region

نویسندگان [English]

 • Gholamreza ghafari 1
 • Seyed Ahmad Firozabadi 1
 • hossein daneshmehr 2
چکیده [English]

The essay with approach social interpretivism analyses semantic understanding changes of quality life in between residents the Oraman Lahun region. The approach social interpretivism focused on imagination of social constructivism believes that social actors have central role in creation and production semantic understanding their life. They also act with away reflexive and consciousness in environment their life. The field study was Oraman Lahun region in province Kermanshah. The study had been in qualities’ tradition and for production data used of tequnices participatory observation, in-depth interview and discussion group. For analysis data used of method explicative content analysis with way global analysis. In sum produced data in within 36 concepts have been coding and analyzed six main categories and one central core. The categories are social inclusion, happiness, social anomie, material welfare, infrastructural facilities and quality of environmental. The final category is changes of quality of life that had shaped its around other categories and reprehensive meaning understanding of quality life in between residents the Oraman Lahun region. The findings revealed a gap between subjective and semantic dimensions welfare with objectives aspects welfare .This is an important problem in process region’s development. As needs to analysis and further study in field of development studies in two dimensions theoretical and policing.  

کلیدواژه‌ها [English]

 • quality of life
 • Social Interpretivism
 • Oraman Lahun region
 • Explicative content analysis
 • کتابنامه فارسی

   

  • سازمان برنامه و بودجه. 1378. اولین گزارش ملی توسعه‌ی انسانی جمهوری اسلامی ایران. تهران: سازمان برنامه و بودجه.
  • سن، آمارتیا. 1385. توسعه یعنی آزادی. ترجمه‌ی محمدسعید نوری نائینی. تهران: نشر نی.
  • عنبری، موسی. 1389. بررسی تحولات کیفیت در ایران (1365- 1385). تهران: مجله‌ی توسعه‌ی روستایی. دوره‌ی اول. شماره‌ی دوم.
  • غفاری، غلامرضا و رضا امیدی. 1388. کیفیت زندگی شاخص توسعه‌ی اجتماعی. تهران: نشر شیرازه.
  • فلیک، اووه. 1387. درآمدی بر تحقیق کیفی. ترجمه‌ی هادی جلیلی. تهران: نشر نی.
  • فیروزآبادی، سید احمد و علیرضا صادقی. 1392. طرد اجتماعی رویکردی جامعه­شناختی به محرومیت. تهران: انتشارات جامعه‌شناسان.
  • محمدپور، احمد. 1389. ضد روش: منطق و طرح در روش­شناسی کیفی. تهران: انتشارات جامعه­شناسان.
  • مرکز آمار ایران. 1375. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن. http://amar.sci.org.ir
  • مرکز آمار ایران. 1385. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن. http://amar.sci.org.ir
  • مرکز آمار ایران. 1390. نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن. http://amar.sci.org.ir
  • وظیفه­دوست، حسین و مهدی امینی. 1388. بررسی میزان اهمیت شاخص­های کیفیت زندگی شهری تهران؛ از دیدگاه مدیران و متخصصان مدیریت شهری. تهران: فصلنامه‌ی مطالعات مدیریت شهری، سال اول، شماره‌ی سوم، صص 18-1.
  • ولدبیگی، برهان­الدین. 1380. نگاهی به جاذبه­های اکوتوریستی اورامان. کرمانشاه: انتشارات طاق­بستان.
  • یاوری، غلامرضا و محمدمهدی فاضل­بیگی. 1389. بررسی آثار توسعه و پایداری زیست بوم منطقه‌ی هورامان با کاربرد مدل تخریب. فصلنامه‌ی محیط­شناسی. شماره‌ی 57. صص 128-121.

  کتابنامه لاتین

  • Ahu, L. 2005. Quality of Life and Older People. London: Open University Press.
  • Atkinson, P. A. et al. 2007. Handbook of Ethnography. London: Sage Publications Ltd.
  • 16.­ Gomes, C. M.; M. Sousa; L. Rocha Pinto and G. Gomes dos Santos. 2010. Quality of life: a Reappraisal. Department of Social, Legal and Political Sciences, Universidade de Aveiro, SACSJP, Aveiro, Portugal.
  • Denzin, N. & Y. Lincoln. 2005. The Sage Handbook of Qualitative Research. London:
  • Ferriss, A. 2006. History of QOL Studies from a Sociological Perspective. Social Indicators Research. Vol. 76. No. 53. pp. 163-87.
  • Fetterman, D. M. 1998. Ethnography Set by Set. London: Sage Publications.
  • Kamp, I. K et al. 2003. Urban Environmental Quality and Human Well-being: Towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; a Literature Study. Landscape and Urban Planning. No. 65(1-2).
  • Lee, Y. 2006. Subjective Quality of Life Measurement in Taipei. Building and Environment. 43: 1205–1215.
  • Michalos, A. 2006. Conceptual and Philosophical Foundations. Social Indicators Research.
  • Miles, I. D. 1993. Standard of Living. Outhwaite. in William & Tom Bottomore (eds). The Blackwell Dictionary of Twentieth-Century Social Thought. Blackwell, U. S. A.
  • Morse, J. M. 2001. Situating Grounded Theory within Qualititative Inquiry, New York: Springer Publishing Co.
  • Neuman, L. 2006. Social Research Methods: Quantitative and Qualitative Approaches.
  • Noll, H.-H. 2002. Towards a European System of Social Indicators: Theoretical Framework and System Architecture. Social Indicators Research. Vol. 58. Nos. 1/3, pp. 47-87.
  • Noll, H.-H. 2004. Social Indicators and Quality of Life Research: Background, Achievements and Current Trends. in Genov, N. (Ed.) Advances in Sociological Knowledge over Half a Century, Wiesbaden: VS Verlag. pp. 151-81.
  • Ritchie, J., & Lewis, J. 2005. Qualitative Research Practice: A Guide for Social Science Students and Researchers. London: Sage Publication.
  • Schuessler, K. and G. Fisher. 1985. Quality of Life Research and Sociology. Annual Review of Sociology, Vol. 11, pp. 129-49.
  • Sirgy, M.J.; A. C. Michalos; A. L. Ferris; R. A. Easterlin; D. Patrick and W. Pavot. 2006. The Quality of Life (QOL) Research Movement: Past, Present and Future. Social Indicators Research. Vol. 76 No. 53, pp. 343-466.
  • Westby, D. 1991. The Growth of Sociological Theory. Prentice-Hall.
  • Wood, D. S. 1999. Assessing Quality of Life in Clinical Research from where have we come and where are we going. Journal of Clinical Epidemiology. 52 (1999), 355-363.