دوره و شماره: دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 9-311 
9. کیفیت زندگی و درک معنایی آن در منطقه‌ی اورامان لهون

صفحه 233-261

غلامرضا غفاری؛ سید احمد فیروزآبادی؛ حسین دانش مهر