حک‌شدگی کنش اقتصادی: مطالعه الگوی کنش اقتصادی دریانی‌های آذری‌زبان

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 علوم اجتماعی دانشگاه یزد

2 گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در پژوهش حاضر تلاش شده است در چارچوب سنت جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی اقتصادی، کنش اقتصادی ترک‌های آذری‌زبان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین گروه‌های قومی اقتصادی در ایران تحت عنوان حک‌شدگی تحلیل شود. پژوهش حاضر در چارچوب پژوهش کیفی و با استفاده از روش تئوری زمینه‌ای انجام گرفته است. در این روش سعی شده است با استفاه از انواع کدگذاری‌های باز، محوری و گزینشی، منطق حک‌شدگی منعطف در رفتارهای اقتصادی دریانی‌ها تبیین گردد. جامعه هدف در این تحقیق دریانی‌های آذری‌زبان بوده و با استفاده از نمونه‌گیری غیراحتمالی و هدفمند با حدود 30 نفربه شیوه تکنیک گلوله برفی مصاحبه صورت گرفته است. یافته‌های حاصل از پژوهش گویای آن است که کنش‌اقتصادی دریانی‌های آذری‌زبان دارای خصیصه انعطاف ساختارمند در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی است که در قالب عملکرد شبکه‌ای و حمایت‌های اجتماعی درون‌گروهی توانسته‌اند موقعیت خود را در کلان‌شهر تهران تثبیت نمایند. «حک‌شدگی منعطف» به‌عنوان هسته کانونی تبیین‌کننده کنش اقتصادی دریانی‌ها دلالت بر ماهیت اجتماعی و فرهنگی کنش اقتصادی آنها دارد. این گروه با تغییر موقعیت مکانی و استقرار در تهران به فعالیت اقتصادی منسجم پرداخته و به تبعیت از اقدامات و توصیه‌های پیشگامان در بخش سوپرمارکت‌داری، مشتری‌مداری، حمایت و عملکرد شبکه‌ای به تدریج فعالیت خود را توسعه داده‌اند. بدین ترتیب می‌توان گفت ترکیبی از قابلیت‌های فردی، عملکردهای جمعی و مکانیزم این عملکردها در توسعه فعالیت مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Flexible embededdness; Sociological study of the Daryanis economic action

نویسندگان [English]

  • manouchehr alinejad 1
  • rouhollah nosrati 2
1 Assistant professor social sciences, university of yazd
2 anthropology , faculty of social sciences , university of Tehran
چکیده [English]

                                                                                                                Abstract              This article attempts to analyze the economic activity of a group of Azeri Turks that called daryanis. The present study is conducted within the framework of qualitative research and using grounded theory. The target community in this study was Daryani groups and interviews were conducted using Non-probabilistic sampling with 30 people in the method of snowball technique.
The findings of the paper show that Economic activities in the sector of supermarket and chain store are embededded into social structure and network performance. This group has settled in Tehran and they has been engaged in cohesive economic activity and they has succeeded in following the steps and recommendations of the pioneers and network operations.The findings show that the combination of individual capabilities, collective actions and the mechanism of these actions has been effective in the process of "flexible embededdness" and these have been their success factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flexible embededdness
  • Economic Action
  • Economic Sociology
  • Supermarket and Chain store
-       اسلیتر، دن و تونکیس، فرن (1390) جامعه بازار، ترجمه حسین قاضیان، نشر نی، تهران.
-       آبراهامیان، یرواند (۱۳۸۴)، ایران بین دو انقلاب؛ در آمدی بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران معاصر، تهران: نشر نی، چاپ یازدهم.
-       پولانی (2001)، دگرگونی بزرگ خاستگاههای سیاسی و اقتصادی روزگار ما، ترجمه؛ محمدمالجو، انتشارات شیرازه
-       دورتیه، ژانفرانسوا (1382)، علوم انسانی گستره شناخت‌ها، ترجمه؛ مرتضی کتبی، جلال‌الدین رفیع‌فر، ناصر فکوهی، تهران، نشر نی.
-       رستمعلی‌زاده، ولی‌الله (1387)، شبکه‌های اجتماعی و انجمن‌های زادگاهی و اثرات آن بر توسعه روستایی (مطالعه موردی دریانی‌های تهران)، استاد راهنما؛ دکتر مصطفی ازکیا، پایان نامه دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، کارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی.
-       سوئدبرگ، ریچاد (1391)، مباحثی در جامعه‌شناسی اقتصادی منفعت‌طلبی و ساختار اجتماعی، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران: انتشارات لوح فکر
-       یادگاری، رضا، سنایی‌فرد، مهشید (1389)، کارآفرینی به شیوه دکتر محمود احمدپور داریانی، بنیانگذار سازمان‌های موفق کارافرین و خانه کارآفرینان ایران، تهران،کارآفرینان برتر.
 
-       Granovatter,M(1985), economic action and social structure: the problem of embeddedness, American journal of sociology 91: 481-510.
-       Granovetter, Mark. ‘‘The Strength of Weak Ties,’’ American Journal of Sociology 78 (May 1973), 1360–1380
-       Hass,G(2007): Economic sociology an introduction, USA: Routledge.
-       Kloosteman.R. j.vanderleun&j.Rath: maxed embeddedness. Formal economic activities and immigrant business in the Netherlands. International journal of urban and Regional Research؛1999. Jun.pp 253-267.
Swedberg, R (1994)(Markets as Social Structures),in The Handbook of Economic Sociology, pp.255-282,Princeton University Press