دوره و شماره: دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 319-513 (مربوط به پاییز و زمستان 1396) 
2. دولت خودکفایی، دولت رابطه

صفحه 347-376

صادق پیوسته؛ حسن سرایی


4. سیاستگذاری مسکن و تولید غیررسمیت در ایران بعد از انقلاب اسلامی

صفحه 407-434

مراد برادران؛ غلامرضا غفاری؛ محمد جواد زاهدی؛ علی ربیعی


11. آثار و پیامدهای مشارکت بخش خصوصی در آمورش عالی ایران

صفحه 593-627

محمد توکل؛ عبدالرحیم نوه ابراهیم؛ مجید رضائیان