چالش‌های سازمان صداوسیما در مواجهه با مخاطبان با سواد رسانه‌ای بالا در دهکده جهانی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشکده ارتباطات و رسانه، دانشگاه صداوسیما

2 عضو هیات علمی دانشگاه صداوسیما

3 کارشناسی ارشد مدیریت رسانه

چکیده

افزایش سواد رسانه‌ای مخاطب عاملی است که مخاطب و رابطۀ مخاطب با رسانه را برای همیشه دگرگون می‌کند و در نتیجه رسانه نیز باید برای ادامۀ نیل به اهداف و انجام مأموریت‌های خود دگرگون گردد. با انتخاب صداوسیما به‌عنوان رسانۀ موردنظر در این پژوهش، شناسایی چالش‌های ناشی از افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان برای سازمان صداوسیما به‌عنوان هدف پژوهش برگزیده شد. برای نیل به هدف پژوهش از روش دلفی استفاده شد. در دور اول دلفی با انجام 21 مصاحبه با خبرگان، 52 چالشِ افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان برای صداوسیما شناسایی شد. در دور دوم و سوم با ارسال پرسشنامه و دریافت 18 پرسشنامه در دور دوم و 15 پرسشنامه در دور سوم 50 چالش از 52 چالش شناسایی‌شده در دور اول به اجماع رسید. کاهش مخاطبان، کم‌تحمل شدن و افزایش انتظار مخاطبان، افزایش امکان مخالفت مخاطبان با پیام‌های دریافتی، کاهش باورپذیری رسانه برای مخاطبان، لزوم افزایش کیفیت فنی تولیدات رسانه، تنزل وجهۀ رسانه، کاهش اثرگذاری رسانه، کاهش درآمدهای تبلیغاتی رسانه، بی‌اعتمادی به رسانه، عدم تأثیرگذاری رسانه در شرایط حساس، کاهش کنترل رسانه بر افکار عمومی، افزایش هزینه‌های تولید رسانه، ضرورت وجود نیروهای متخصص در رسانه، لزوم ارتقاء و بهبود روش‌های تبلیغی رسانه، دشواری معناسازی برای رسانه، از دست دادن توان هنجارسازی رسانه و اجبار به تعدیل خط قرمزها، افزایش تصور ناکارایی نظام و زیان به اقتصاد داخلی بخشی از مهمترین یافته‌های این پژوهش بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of IRIB in confronting audiences with high media literacy in the global village

نویسندگان [English]

  • Siavash Salavatian 1
  • MOhammad Minavand 2
  • Iman Khodabandeh 3
2 IRIBU
3 IRIBU
چکیده [English]

Increasing the media literacy of audiences is a key factor that has changed the audience and the audience's relationship with the media forever and therefore media also should be transformed to keep accomplishing their goals and missions. By choosing IRIB as a medium of this research, identifying the challenges of the increasing media literacy of audiences for IRIB was set as an aim of the research. Researcher adopted Delphi as a research method. In the first phase of Delphi method (goal: To identify the challenges) researcher achieved 52 Challenges of increasing the media literacy of audiences for IRIB by conducting 21 interviews with experts and codifying them. In the second and third phase of Delphi method (goal: to reach Consensus on Challenges) by sending questionnaires and receiving 18 questionnaires in the second phase And 15 questionnaire in the third phase, experts reached consensus on 50 challenges out of the 52 challenges which were identified in the first phase. Audience reduction, Decreasing the tolerance of audiences and increasing audience s' expectations, Increasing the possibility of the audiences s' opposition to the incoming messages, Reducing media credibility for audiences, The need to increase the  technical quality of media production, Decreasing the media image, Reducing media effectiveness, Reducing advertising revenues of media, Audiences s' distrust of media, Lack of media impact in crises, Reducing media control over public opinion, Increasing the costs of media production, The necessity of the presence of specialists in the media, The need to upgrade and improve media promotion methods, The difficulty of making meaning for the media, losing  the ability to make norms for the media and the force to compromise on the red lines, Increasing the image of the ineffectiveness of the political system  and Loss to the domestic economy are among the important findings of this research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media literacy
  • IRIB
  • Audience
  • Challenge
احمدی، ف.، نصیریانی، خ؛ اباذری، پ. (1387). تکنیک دلفی ابزاری در تحقیق. مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 177.
باهنر، ن؛ چابکی درزابی، ر. (1392، پاییز و زمستان). تحلیل سیاست‌های سواد رسانه‌ای در سه نهاد فرهنگی و ارتباطی ایران. دو فصلنامۀ مطالعات میان رشته‌ای در رسانه و فرهنگ (6)، 1-26.
بصیریان جهرمی، ح؛ بصیریان جهرمی، ر. (1385). درآمدی به سواد رسانه‌ای و تفکر انتقادی. فصلنامۀ رسانه (4)، 33.
پاتر، ج. (1385). تعریف سواد رسانه‌ای. (ل. کاووسی، تدوین) فصلنامه رسانه (4)، 7-26.
شکرخواه، ی. (1385). سواد رسانه‌ای یک مقاله عقیدتی. فصلنامه رسانه (68)، 27-32.
کانسیداین، د. (1379). درآمدی بر سواد رسانه‌ای. (ن. بلیغ، مترجم) تهران: اداره کل تحقیق و توسعه صدا.
Anthony، C. M. (2009). images of girls and women in the media:a media literacy project to mitigate the influence of beauty product advertising for girls scouts. unpublished master thesis. gonzaga university.
Celot، P. (2009). Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels. Brussels: European Commission.
European Commission. (2009). Media Literacy Study the Framework، Annex B for Study Assessment Criteria for Media Literacy Levels. Brussels.
Giraud، I. (2005). how people become media literate and their media habits. unpublished master 's thesis. west virginia university.
Henry، T. (2005، 11 28). Media Influences Explored: What High School Students Say About the Power of Newspapers، Television and Magazines. Phd Dissertation. College Park، Maryland، Unites States of America: University of Maryland (College Park، Md.).
Livingstone. (2004). Adult Media Literacy: A Review of the Research Literature. London: Department of Media and Communication.
Livingstone. (2011). media literacies:Ambitions،Policies،Measures. London: Ofcom.
Mihailidis، P. (2008، 04 22). Beyond Cynicism: How Media Literacy Can Make Students More Engaged Citizens. Phd Dissertation. College Park، Maryland، United States of America: University of Maryland (College Park، Md.).
Taylor، R. (2002). The Implemention of Media Literacy: An Analysis of the Media Literacy Curricula of Ontario،Canada، New South Wales، Australia، England. The University of Southern Mississippi.