تجربه زیسته خانوادگی جانبازان قطع نخاعی جنگ عراق با ایران (پژوهشی کیفی)

نوع مقاله: علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 کارشناس موسسه مطالعات و تحقیقات

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

جنگ ایران و عراق مانند هر جنگ دیگری تلفات و خسارت‌های زیادی را به همراه داشته است. یکی از مهم‌ترین مصادیق آن خسارت‌های انسانی است. در میان خسارت‌های انسانی، گروه جانبازان به‌عنوان نمادهای عینی و ماندگار از جنگ تحمیلی دارای اهمیت می‌باشند. امروزه بسیاری از مسائل به‌ویژه مباحث مربوط به حوزه خانوادگی جانبازان به‌عنوان قلمرو خصوصی همچنین تحت تأثیر فضای تقدس‌مآبانه از تیررس صاحب‌نظران و محققان بدور مانده است. مقاله حاضر می‌کوشد با روش کیفی (در قالب گراندد تئوری)، به فهم عمیق‌تری در این زمینه دست یابد. اینکه روایت‌های آنان از زندگی و مسائل خانوادگی خود چگونه است؟ آنان نسبت به خانواده‌ها و افراد عادی در فرایند زندگی خانوادگی از انگیزه ازدواج گرفته تا نحوه مدیریت دارای چه وضعیت و تجربه منحصربه‌فردی می‌باشند؟ داده‌ها نشان می‌دهد که ازدواج جانبازان متأثر از شرایط جسمی و جانبازی از الگوی خاصی (غیرمتعارفی) پیروی کرده است الگویی از خانواده که می‌توان از آن تحت عنوان «خانواده ناقص» و به‌تبع آن، زندگی در شرایط سخت تعبیر کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

--

نویسندگان [English]

  • ghasem oveisi 1
  • seyed Hassan Hosseini 2
1 Expert of the Institute of Studies and Research
2 university of tehran
چکیده [English]

--

کلیدواژه‌ها [English]

  • ---
-      استراوس و کوربین (1393)، اصول روش تحقیق کیفی، ناشر پژوهشگاه علوم انسانی

-      ببی، ارل. (1381) روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی 2 رضا فاضل انتشارات سمت.

-      بلبلی، سمیه (1396)، سنخ شناسی اخلاق در فضای مجازی با تأکید بر پدیده مدلینگ، رساله دکتری، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

-      بلبلی، سمیه (1396)، سنخ شناسی اخلاق در فضای مجازی با تأکید بر پدیه مدلینگ، رساله دکتری دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.

-      تولایی، عباس (1386)، کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی 15 سال پس از مواجهه با گاز خردل، مجله علوم رفتاری سال اول شماره 1.

-      حسن زاده، حسین (1395)، تجربه زیسته همسرن جانبازان فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی سال هفتم شماره 28.

-      سروش، محمد رضا (1387)، بررسی وضعیت ناتوانی جنسی و باروری در جانبازان، طب جانباز شماره 5.

-      سلیمی، سید حسین (1387)، ابعاد رضای زناشویی در همسران جانباز، فصلنامه اندیشه‌های نوین شماره 4.

-      سلیمی، سیدحسن (1387)، ابعاد رضایت زناشویی در همسران جانباز، نشریه اندیشه‌های نوین تربیتی دوره شماره 4.

-      عمیدی، عباس (1382)، ناتوانی و نقش پدری، اولین همایش علمی جانباز

-      فراستخواه، مقصود، (1395) روش تحقیق کیفی، نشر آگه

-      فلیک، یو (1382)، درآمدی بر پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی، ترجمه عبدالرسول جمشیدیان و دیگران، انتشارات قلم.

-      گی روشه (1370)، تغییرات اجتماعی، ترجمه منصور وثوقی، انتشارات، نی

-      مارشال و رأس من (1377)، روش تحقیق، ترجمه علی پارسائیان و محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی.

-      مارشال، کاترین و گرچن ب، رأس من (1377)، روش تحقیق کیفی، ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، دفتر پژوهش‌های فرهنگی

-      محمدپور (1390)، روش تحقیق کیفی ضد روش 2، تهران انتشارات جامعه شناسان.

-      میرزا محمدی، علی (1391)، تحلیل کیفی ATLAS.TI انتشارت دانشگاهی کیان.

-      آهنگر، اعظم (1394)، سبک زندگی زنان تهران، رساله دکتری دانشگاه پیام نور.

-      غفاری، فاطمه (1389)، اثر بخشی آموزش خانواده، فصلنامه خانواده پژوهی، شماره 22.

-      قانعی راد، سید محمد امین، (1396) زوال پدر سالاری، انتشارات نقد فرهنگ.

 

-      Boyatzis, R. E. (1998), “Transforming qualitative information: thematic analysis and code development”, Sage. -

-      Katherine, M.; Flegal, PhD.; Margaret, D. Carroll, MSPH; Brian, K. Kit, MD; Cynthia, L.; Ogden, PhD. (2012). "Prevalence of Obesity and Trends in the Distribution of Body Mass Index Among US Adults, 1999-2010". Journal of the American Medical

-      Rahdert, E., & Czechowicz, D. (1995).Adolescent drug abuse: Clinical assessment and therapeutic interventions. National Institute of Drug Abuse (NIDA) research monograph:

-      Rashel. G.2016. A Research Paper submitted to the Graduate Program in Critical Disability Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master.

-      Shamspor, N..Assari و S. 2010.https://www.newyorkfed.org.

-      Shamspor.N, Assari. S. (2010)Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measurespp-343 Handbook of Disease Burdens and Quality of Life Measures Editors: Victor R. Preedy, Ronald R. Watson ISBN: 978-0-387- 78664-3