مطالعه جامعه‌شناختی سکولاریسم و پساسکولاریسم از منظر پیتر برگر

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار بخش جامعه شناسی و برنامه ریزی اجتماعی دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی

چکیده

مقاله‌ی حاضر درصدد است به بررسی آرای برگر در خصوص سکولاریسم و پساسکولاریسم بپردازد. به این منظور ابتدا به بررسی بنیان نظری او می‌پردازیم و سپس در دو مبحث، سکولاریسم و پساسکولاریسم را از منظر او به بحث می‌گذاریم. برگر مبتنی بر نگرشی معرفت‌شناسانه، دین را نوعی برساخت اجتماعی می‌داند؛ همچنین، او با اتخاذ رویکردی ذات‌گرایانه در تعریف دین، سکولاریسم را نوعی افول دین در عصر مدرن می‌داند که در تمام دنیا گسترش یافته است. برگر با گذر زمان دچار تحول نظری شده و نظرش را بدین شکل تغییر می‌دهد که مدرنیته ذاتاً منجر به ایجاد سکولاریسم نمی‌شود و به همین دلیل امروزه دین در حال بازگشت به جوامع است و ما شاهد افول سکولاریسم و نه افول دین هستیم که از آن در مقاله‌ی حاضر با عنوان ظهور "پساسکولاریسم" تعبیر شده است. دستاوردهای نظری این مقاله نشان می‌دهد که گرچه در عصر پساسکولار شواهدی از حضور مجدد دین ملاحظه می‌شود اما در جوامع اروپایی و در میان اقشار تحصیل کرده در رشته‌های علوم انسانی، این گرایش به سوی دین ملاحظه نمی‌شود. علاوه بر این باید گفت که دین بازگشت یافته در مقایسه با گذشته، تغییرات و تحولاتی را تجربه نموده و به سمت غیرنهادی‌شدن پیش رفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sociological Study of Secularism and Post-secularism from the perspective of Peter Berger

نویسندگان [English]

  • esfandiar ghafarinasab 1
  • maryam hashempor sadeghian 2
1 -
2 social
چکیده [English]

The present article seeks to examine Burger's views on secularism and post- secularism. In this regard, first we examine his theoretical basis, and then discusse secularism and post- secularis from his point of view. Based on an epistemological approach, Burger views religion as a social construct; Also, he by adopting an intrinsic approach to defining religion considere secularism as a decline of religion in modern age, which has spread throughout the world. However, he undergone a theoretical transformation and changes its view that modernity does not inherently lead to the secularism. Because of this, today religion is returning to societies, and we are witnessing the decline of secularism, not the decline of religion, which It has been interpreted in the article as the emergence of "post-socialism." Theoretical achievements of this paper show that although in the post-secular age there is evidence of reemergence of religion but this tendency towards religion is not seen in European societies and among the educated stratum of the humanities. In addition, the returnee has experienced changes and moved towards the non-institutionalization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Peter Burger
  • Secularism
  • Post-Secularism
  • Religion
  • Social Construction
-      برگر، پیتر آل. (1380). موج تازه سکولارزدایی از جهان: دورنمای جهانی. در پیتر آل. برگر (ویراستار)، افول سکولاریسم (صص 33-17). مترجم افشار امیری. تهران: نشر پنگان.
-      برگر، پیتر آل. و لاکمن، توماس (1394). ساخت اجتماعی واقعیت. مترجم فریبرز مجیدی. چاپ سوم. تهران: انتشارات علمی فرهنگی.
-      پویافر، محمد رضا و نوا بخش، مهرداد (1389). بررسی نشانه‌های عرفی‌شدن برای مطالعه تجربی در ایران، مسائل اجتماعی ایران، سال 1، شماره 2. صص 30-7.
-      تامسون، کنت (1381). دین و دنیوی شدن. در کنت تامسون (ویراستار)، دین و ساختار اجتماعی (صص 25-51). مترجم علی بهرام‌پور و حسن محدثی. تهران: نشر کویر.
-      شفیعی، محمود (1394). مذهب و عصر پست سکولار. دریافت شده در تاریخ 17/1/96، از http://maktabmofid.com/1394/08/11/296/.
-      کرمی‌پور، الله کرم (1388). پیتر برگر و جامعه شناسی دین. مجله هفت اسمان، شماره 42. صص 162-143.
-      یوسف‌زاده، حسن (1388). بررسی تحول آرای پیتر برگر درباره دین و عرفی شدن. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره).
-      Berger, Peter L. (1966). A Sociological View of the Secularization of Theology, Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 6, No. 1, pp. 3-16.
-      Berger, Peter L. (1973). The Social Reality of Religion. Britain Penguin University Books.
-      Berger, Peter L. (1974). Some second thoughts on substantive versus functional definitions of religion. Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 13, No. 2, pp 125-133.
-      Berger, Peter L. (2005). Religious Pluralism for a Pluralist Age. Retrieved April 6, 2017, From https://www.project-syndicate.org/commentary/religious-pluralism-for-a-pluralist-age
-      Berger, Peter L. (2008). Secularization Falsified. America's most influential journal of religion and public life, Issue 180.
-      Berger, Peter L. and Luckmann, Thomas (1995). Modernity, Pluralisman and the Crisis of Meaning. New York. Bertelsman Foundation Publishers.
-      Brock, Ted, Brock, Winnie (1980). From secularity to world religions. Christian Century, 97, pp. 41-45.
-      Bruce, Steve (2006). Secularization and the Impotence of Individualized Religion, The hedgehog review, No 6. pp 35-45.
-      Dorrien, Gary (2001). Berger: theology and sociology. In Linda Woodhead with Paul Heelas and David Martin (Eds.), Peter Berger and the Study of Religion (pp. 26-39) London: Routledge.
-      Ducker, Ch. (2011). Believing in Grace Davie: what does she bring to an understanding of mission in Europe? Encounters Mission Journal, No 36. pp 1-12.
-      Fabbri, Renaud (2017). A post-secular age. Retrieved April 6, 2017, from https://renaudfabbri.com/post-secularism/.
-      Grossman, Nathan (1975). Peter Berger's Definition of Religion. Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 14, No. 3, pp 289-292.
-      Habermas, Jurgen (2008). Notes on post-secular society. New perspetives quarterly, Vol. 25, No. 4, pp 17-29.
-      Hervieu-Leger, Daniele (2001). The two fold limit of the notion of secularization. In Linda Woodhead with Paul Heelas and David Martin (Eds.), Peter Berger and the Study of Religion (pp. 112-125) London: Routledge.
-      Hick, J. (2001). The Theological Challenge of Religious Pluralism In J. Hick, B. Hebblethwaite (Ed.), Christianity and Other Religions. London: One world Publications.
-      Knudten, Richard D. (1968). Book reviews (The sacred conapy). Editor: Paul M.. Gustafson. Journal for the Scientific Study of Religion, Vol. 7, No. 2, pp 292-294.
-      Mathewes, Charles T. (n.d). An Interview with Peter Berger. The Institute for Advanced Studies in Culture. Retrieved April 6, 2017, From
www.iascculture.org/THR/archives/AfterSecularization/8.12PBerger.pdf.
-      Philip S. Gorski, David Kyuman Kim,John Torpey, and Jonathan VanAntwerpen (2012). The Post-Secular in Question. New York. New York University Press.
-      Thuswaldner, Gregor (2014). A Conversation with Peter L. Berger: How My Views Have Changed, The cresset, Vol LXXVII, No. 3, pp 16-21. Retrieved April 6, 2017, From http://thecresset.org/2014/Lent/Thuswaldner_L14.html.
-      Voas, David, Bruce, Steve (2007). The spiritual revolution: Another false dawn for the sacred. In Kieran Flanagan & Peter Jupp, (Eds.), Sociology of spirituality (pp. 43-61) Hampshire: Ashgate publishing.
-      Woodhead, Linda (2001). Introduction. In Linda Woodhead with Paul Heelas and David Martin (Eds.), Peter Berger and the Study of Religion (pp. 1-7) London: Routledge.