واکاوی دگرگونی و پایداری منابع هویت در بین مردمان اورامان: مبتنی بر روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 انسان شناسی- دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه مردم‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

3 عضو هیات علمی گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به بررسی کیفی دگرگونی و پایداری منابع هویت در بین مردمان منطقه اورامان می‌پردازد. منطقه اورامان محل تلاقی منابع هویت‌های متفاوتی بوده است این تلاقی، کنشگران اورامی را ناگزیر به دگرگونی و پایداری نموده است و این شرایط، آنان را با فرصت‌ها و چالش‌های متعددی روبرو نموده است. این پژوهش در تلاش است که زمینه‌ها، دلالت‌ها، راهبردها و پیامدهای دگرگونی و پایداری منابع هویت مردمان اورامی را بررسی نماید روش‌شناسی این پژوهش کیفی می‌باشد و در آن از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد برای گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است ابزار تحلیل داده‌ها نیز نرم‌افزار اطلس‌تی بوده است. نمونه‌گیری با روش هدفمند و حداکثر تنوع انجام گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که «گسستگی در امکان ترکیب منابع هویت» به عنوان مقوله هسته شناسایی‌شده است. هم چنین مفاهیم و مقولات شناسایی‌شده ذیل شرایط علی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، راهبردی و پیامدی به عنوان مدل پارادایمی و خروجی پژوهش ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Nafe Babasafari 1
  • ebrahim fayaz 2
  • emilia Nersisians 2
  • ahmad naderi 3
1 University of Tehran
2 .
3 .
چکیده [English]

.

1-                ابوالحسنی، سید رحیم (1389). مؤلفه‌های سنجش تجربی هویت ملی، پژوهشنامه، شماره 55.
2-                اکوانی سید حمدالله (1387). گرایش به هویت ملی و قومی در عرب‌های خوزستان، مطالعات ملی، شماره 36.
3-                برگر، پیتر و همکاران (1381). ذهن بی‌خانمان نوسازی و آگاهی، ترجمه محمد ساوجی، تهران، نشر نی.
4-                تاجیک، محمدرضا (1379). روشنفکر ایرانی و معمای هویت ملی، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، ش پنجم..
5-                توسلی، غلامعباس؛ قـلیپور، سـیاوش (۱۳۸۶). جهانی‌شدن و هویت فرهنگی قوم لک، مجله جامعه شناسـی ایران، دوره ۸، ش ۳، صص ۱۰۴-۸۱.
6-                جلایی پور، حمیدرضـا (۱۳۸۵). فرازوفرود جنبش کــردی. (۱۳۵۵-۶۷)، تـهـران: لوح فکر.
7-                جنکینز، ریچارد (1381). هویت اجتماعی، ترجمه تورج یارمحمدی، نشر شیرازه.
8-                حاجیانی، ابراهیم (1387). نسبت هویت ملی با هویت قومی در میان اقوام ایرانی، جامعه شناسی ایران، دوره 9.
9-                حیدری، حسین و جعفرزاده‌پور فروزنده (1393). فراتحلیل رابطه هویت ملی و هویت قومی در ایران، راهبرد اجتماعی فرهنگی سال سوم تابستان شماره 11.
10-            ذکایی، محمدسعید و خطیبی، فاخره (1384). رابطه‌ی حضور در فضای مجازی و هویت مدرن: پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوان ایران، فصلنامه‌ی علوم اجتماعی، شماره‌ی 33.
11-            رفعت‌جاه، مریم و شکوری، علی (1387). اینترنت و هویت اجتماعی، نشریه‌ی جهانی رسانه، شماره 5.
12-            عاملی، سیدرضا (1383). جهانی‌شدن، فصلنامة ارغنون، 24.
13-            قادرزاده، امید؛ احمدپور، مریم (1389). تعامل در فضای سایبر و تأثیر آن بر هویت دینی جوانان (تحلیلی درباره‌ی نتایج یک پیمایش در دانشگاه کردستان)، پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 5.
14-            قاسمی، محمد علی (1383). هویت در فضای پست مدرن؛ بررسی آرای چنتال موفی در باب هویت، مطالعات راهبردی، ش 24.
15-            قلی‌پور، سیاوش (1384). جهانی شدن و هویت قومی (مطالعه تجربی: قوم لک در ایران), پایان‌نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تهران.
16-            کاستلز مانوئل (1385 ب). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (قدرت و هویت). ویراستار ارشد: علی پایا. تهران: طرح نو.
17-            کاستلز مانوئل (1385 ج). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ (پایان هزاره). ویراستار ارشد: علی پایا. تهران: طرح نو.
18-            کچویان، حسین و خسروی، جمال (1391). اسلام گرایی در کردستان و چالش‌های ناسیونالیسم کردی و واگرایی؛ علل و زمینه‌ها (نمونه‌ی موردی: تطورات گفتمان مکتب قرآن)، راهبرد اجتماعی فرهنگی، شماره 3.
19-            کچوئیان، حسین و یگانه جوادی (۱۳۸۴). تـطور نظریه‌های هویت در غرب، مجلة عـلوم سـیاسی مفیـد، س ۸، ش ۲۹، صص ۵۰-۶۰.
20-            کوربین، جولیت ام؛ انسلم آل استراوس (2008)، اصول تحقیق کیفی - شیوه‌ها و رویه‌ها گراندد تئوری، ترجمه: ناهید دهقان نیری، علی فخر موحدی، مریم اسماعیلی، تابنده صادقی، و زهرا طیبی، 1391. تهران، اندیشه‌رفیع.
21-            گل‌محمدی، احمد (1386). جهانی‌شدن فرهنگ، هویت. تهران: نشر نی.
22-            محمدپور، احمد (۱۳۹۰). روش تحقیق کیفی ضد روش ۱، تهران: جامعه شناسان.
23-            معینی علمداری، جهانگیر (1384). هویت و مجاز: تأثیر هویتی اینترنت. فصلنامه‌ی مطالعات ملی، شماره‌ی 4.
24-             مـقصودی، مجتبـی (۱۳۸۰‌). تحولات قومی در ایران؛ علـل و زمینه‌ها، تهـران: مؤسسه مطالعات ملی.
25-            میرزایی، حسین؛ شریعتی، سارا؛ باباصفری، نافع (1394). بررسی رابطه‌ی نوسازی و تکثرگرایی دینی در بین جوانان شهر و روستاهای سنندج، مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)، دوره 22، شماره 1.
26-            هادوی کاشانی، اصغر؛ شفیعی‌نیا، عباس (1395). زمینه‌ها و گونه‌های ناسیونالیسم قومی در ایران: مطالعه موردی مناطق کردنشین، علوم اجتماعی (دانشگاه علامه طباطبائی)، شماره 74.
27-                  هال، استوارت (1383). هویت‌های قدیم و جدید، قومیت‌های قدیم و جدید، ترجمه شهریار وقفی‌پور، فصلنامه ارغنون، ش 24.
28-            یزدخواستی، بهجت؛ مهری، کریم و پناهی محمد حسین (1393). فراتحلیل پژوهش‌های انجام شده در خصوص نقش عوامل مؤثر بر بسیج همگرایانه اقوام، راهبرد، شماره 73.
1-                Adam S. Harris, Michael G. Findley (2012), Is Ethnicity Identifiable? Lessons from an Experiment in South Africa, Journal of Conflict Resolution, First Published October 10, 2012.
2-                Gregory J. Goalwin (2018). “Religion and Nation Are One”: Social Identity Complexity and the Roots of Religious Intolerance in Turkish Nationalism, Volume 42, Issue 2.
3-                Hall, sturt (1996): QUESTION OF CULTURAL IDENTITY, IN BOOK ‘Modernity and it Futures’, Cambridge: Polity Press.
4-                Michalinos Zembylas, Loizos Loukaidis, Marios Antoniou & Petroula Antoniou (2018). The Political Function of Religious Education in an Ethnically Divided Society: Greek-Cypriot Teachers’ Perspectives on Conflict, Peace, and Religious Teaching, Religion & Education.
5-                Rezarta, Bilali. Yeshim, Iqbal. Ayş Betül, Çelik (2018), International Journal of Intercultural Relations, Volume 65, June 2018, Pages 73-85.
6-                F.Sakhiyevaa, Berdibayeva, A.Shomanbayeva, A.Kalkhojayeva (2014), Ethnic Identity as an Ethnic Identity Aggregate Value Orientations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 114, 21 February 2014, Pages 415-419.
7-                Fons J.R. van de Vijver, Jan Blommaert, Georgia Gkoumasi, Maria Stogianni (2015),On the need to broaden the concept of ethnic identity, International Journal of Intercultural Relations 46 (2015) 36–46.
8-                Blitvich, Conejos (2018).Globalization, transnational identities, and conflict talk: The superdiversity and complexity of the Latino identity. Journal of Pragmatics. Available online 28 February 2018.
9-                Karen Phalet, Fenella Fleischman, Jessie Hillekens (2017). Religious Identity and Acculturation of Immigrant Minority Youth, Toward a Contextual and Developmental Approach. European Psychologist (2018), 23, pp. 32-43.
10-           Kate Miriam Loewenthal, Lamis S. Solaim (2016). Religious Identity, Challenge, and Clothing: Women’s Head and Hair Covering in Islam and Judaism, Journal of Empirical Theology, Volume 29, Issue 2, pages 160 – 170 Publication Year: 2016.
11-           Shaban, Darakchi (2018). Gender, religion, and identity: Modernization of gender roles among the Bulgarian Muslims. Women's Studies International Forum, Volume 70, September–October 2018, Pages 1-8
12-           Strauss, A. and Corbin, J. (1998) Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory, Thousand Oaks: Sage Publications.
13-           Guba, E.G; Lincoln, Y.S (1994), Hand Book of Qualitative Reseach, in Denzin, N.K.and Lincoln, Y.S. (Eds), Compering paradigms in qualitative Reseach, pp. 117-195.