روایتِ تاریخ در مطالعات فرودستان (استراتژی‌ها و سیاست نوشتارِ تاریخِ فرودستان)

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت‌‌علمی دانشگاه کردستان

2 کارشناسی‌ارشد جامعه‌شناسی

چکیده

تاریخ به‌مثابه تخاصم روایی معرفت‌شناسی اصلی در مطالعات فرودستان است. این پروژۀ تاریخ‌نگارانه،‌ ملهم از میراث سیاسی اندیشه و سیاست پسااستعمارگری، از سویی به‌دنبال نقد روایت‌های تاریخی مسلط استعمار، امپریالیسم و ملی‌گرایی است و از سوی دیگر، با به‌چالش کشیدن گفتمان‌های تاریخ‌نگارانۀ مذکور، تعهد سیاسی خود را در بازنویسی تاریخ فرودستان در لابه‌لای سطور و سکوت آرشیوها تعریف می‌کند. هدف مقالۀ حاضر، مروری بر وجوه نظری این مطالعات و نشان‌دادن شیوه‌ها، رویه‌ها، استراتژی‌ها و به‌طور کلی سیاست نوشتار این جریان انتقادی تاریخ‌نگارانه در پیوند با فضای مفهومی فرودستان است. در این راستا، پس از اشاراتی به گرامشی، به ایده‌ها و استدلالات گروه مطالعات فرودستان پرداخته می‌شود. این جریان تاریخ‌نگارانه، با الهام از گرامشی و تجربۀ روابط ستم در جنوب آسیا مفهومی از فرودست را ساخت داد که فراسوی تعریف طبقاتی گرامشی، دیگر موقعیت‌های مورد ستم را نیز دربر می‌گرفت. آن‌ها مدعی سهم تاریخی مشارکت مردم عادی و سیاست‌های آن‌ها در راستای ساخت ملت پسااستعماری گردیدند. همچنین، اسپیواک با نقد بر صورت‌بندی و تلاش‌های گروه تاریخ‌نگارانۀ مذکور و خوانشی پسامارکسیستی از مفهوم فرودست، مدعی ناتوانی سخن‌گفتن فرودستان گردید، هرچند که بعدها به بیان موقعیت‌مند آن‌ها در روایت‌های ادبیات روی آورد. خلاصه اینکه، روایت تاریخ در مطالعات فرودستان مبتنی بر سیاست نوشتار ویژه‌ای است که مشخصه‌های آن عبارت است از: آگاهی واساختی، تاریخ-از-پایین، ضدنخبه‌گرایی، ضداستعماری، تاریخ اپیزودیک و بیان موقعیت‌مند. برآیند این سیاست نوشتار در مطالعات پسااستعماری پاد-مدرنیتۀ آلترناتیو خوانده می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Jamal Mohammadi 1
  • jahangir Mohammadi 2
1 .
2 .
چکیده [English]

.

-       اشکرافت، بیل و دیگران (۱۳۹۵) فرهنگ اصطلاحات پسا-استعماری، ترجمه حاجیعلی سپهوند، تهران: نشر پژوهش آریاتبار.
-       جنکینز، کیت (۱۳۹۳) بازاندیشی تاریخ، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: نشر آگه.
-       گاندی، لیلا (1391) پسااستعمارگرایی،ترجمه مریم عالم زاده و همایون کاکاسلطانی، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-       مانزلو، آلن (۱۳۹۴) واساختِ تاریخ، ترجمه مجید مرادی سه‌ده، تهران: نشر پژوهشکده تاریخ اسلام.
-       مورتون، استفان (۱۳۹۲) گایاتری چاکراورتی اسپیواک، ترجمه نجمه قابلی، تهران: نشر بیدگل.
-       یانگ، رابرت (۱۳۹۰) اسطوره سفید: غرب و نوشتن تاریخ، ترجمه جلیل کریمی و کمال خالق‌پناه، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
-       یانگ، رابرت (۱۳۹۱) درآمدی اجمالی بر پسااستعمارگری، ترجمه فاطمه مدرسی و فرح قادری، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
 
 
-       Arnold, David (1984) Gramsci and Peasant Subalternity in India, the Journal of Peasant Studies, 11, no. 4, 155-17.
-       Chakrabarty, depish (2000) Postcoloniality and the Artifice of history in postcolonial studies Reader, edited by bill Ashcroft & Helen Tiffin, London: Rutledge.
-       Chakrabarty, Dipesh (2005) A Small History of Subaltern Studies, A Companion to Postcolonial Studies. Henry Schwarz and Sangeeta Ray, Eds. Oxford: Blackwell Publishing. 608p.
-       Chaturvedi, Vinayak (2007) a Critical Theory of Subalternity: Rethinking Class in Indian Historiography, In the Left History, 12. 1 (Spring/Summer 2007).
-       Chibber, Vivek (2013) Postcolonial Theory and the Specter ofCapital, Publisher: Verso; 1 edition.
-       Coronil, Fernando )2000) Listening to the Subaltern: Postcolonial Studies and the Poetics of Neocolonial States, Postcolonial Theory and Criticism Essays and Studies. Ed.Laura Chrisman and Benita Parry. Cambridge: D. S. Brewer.
-       Gandhi, Kanika (2015) The Politics of Representation: Painting the (female) Subaltern, The Criterion: An International Journal in English, vol. 6. April 2015.
-       Green and Ives, Marcus and Peter (2009) Subalternity and Language: Overcoming the Fragmentation of Common Sense, Historical Materialism 17(1), 2009, pp 3_30.
-       Green, Marcus (2011) Rethinking the subaltern and the question of censorship in Gramsci’s Prison Notebooks, In The Postcolonial Studies, Vol. 14, No. 4, pp. 387_404.
-       Guha, Ranajit (1983) Elementary Aspects of Peasant Insurgency in Colonial India, Durham and London: Duke University Press.
-       Guha, Ranajit (1987)Chandra’s Death, In the Subaltern Studies V: Writings on South Asian History and Society, Edited by Ranajit Guha, Delhi: Oxford University Press.
-       Guha, Ranajit (1988) On Some Aspects of the Historgraphy of Colonial India, Subaltern Studies. Oxford.
-       Guha, Ranajit (1997) Dominance without Hegemony: History and Power in Colonial India. London: Harvard University Press.
-       Guha, Ranajit (2011) Gramsci in India: Homage to a Teacher, Journal of Modern Italian Studies, 16(2), 2011, pp 288_295.
-       Louai, El. Habib (2012) Retracing the concept of the subaltern from Gramsci to Spivak: Historical developments and new applications, In the African Journal History and Culture (AJHC), Vol. 4(1). Pp. 4-8, January 2012.
-       Ludden, David (?) A Brief History of Subalternity, in the Reading Subaltern Studies, pp 5, 15
-       Prakash, Gayan (1994) Subaltern Studies as Postcolonial Criticism, The American Historical review, Vol. 99, No. 5, 1475-1490.
-       Sahoo, Abhijit (2014) Subaltern Studies: A New in Writing History, the Journal of Odisha Review, November-2014.
-       Spivak, Gayatri Chakravorty (1987) a Literary Representation of the Subaltern:Mahasweta Devi's 'Stanadayini', In the Subaltern Studies V: Writings on South Asian History and Society, Edited by Ranajit Guha, Delhi: Oxford University Press.
-       Spivak, Gayatri Chakravorty(1995) Can the Subaltern Speak? In The Post-Colonial Studies Reader, Edited By Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, London and New York: Rutledge, pp. 24-29.
-       Spivak, Gayatri Chakravorty (1995) Three Women's Texts and a Critique of Imperialism, In the Post-Colonial Studies Reader, Edited By Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Helen Tiffin, London and New York: Routledge, pp. 269-273.
-       Sumit, Sarkar (1997) The Decline of the Subaltern in Subaltern Studies, In his Writing Social History, Dehil: Oxford University Press.