جابجایی پایگاه اجتماعی دهقانان ایرانی در گستره تاریخی: ساختار طبقاتی روستا و تطور طبقاتی در ایران

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله ادعا می‌کند که با وجود تغییراتی که در قرن بیست و یکم رخ داده، هنوز هم دهقانان باید مورد توجه صاحب نظران علوم اجتماعی قرار بگیرند. این مقاله در این راستا به تحولات پایگاه اجتماعی دهقانان ایرانی در یک گستره تاریخی می‌پردازد. صاحب نظران ایرانی مدت‌های طولانی مزیت‌های نظری دهقانان ایرانی به عنوان عنصری که به فهم سازوکارهای بازتولید شیوه‌های تولید کشاورزی سنتی حتی در دهه‌های اول قرن بیست و یکم کمک می‌کند را نادیده گرفته‌اند. این مقاله با تمرکز بر مالکیت خصوصی[1] و تاثیر آن بر بازتولید جامعه دهقانی ایرانی به این مساله می‌پردازد. استدلال من این است که از آنجا که صاحب نظران توسعه، وزن نظری کافی به مالکیت خصوصی نداده اند، تبیین سازوکارهای بازتولید جامعه دهقانی ایران و شیوه تولید همراه آن به یک ضرورت تبدیل شده است. من رویکرد تیلور[2] به شیوه‌های تولیدی را برای تبیین این نکته به کار می‌برم که شکل گیریهای اقتصادی-اجتماعی بومی و الزامات محلی، تعیین کننده‌ی جایگاه نظری دهقانان ایرانی هستند. این مقاله همچنین استدلال می‌کند که چنین شرایطی به نوبه‌ی خود منجر به ساخت طبقاتی ماندگار در جامعه دهقانی ایران شده بطوریکه این جامعه توانسته خود را به قرن بیست و یکم برساند. قابل ذکر است که این مقاله خیلی خلاصه به دوره‌ی بعد از 1360 نیز می‌پردازد زیرا ادبیات و مطالب موجود در مورد تاریخ جامعه دهقانی ایران تا آن زمان از نظر نظری و روش شناسی کافی نیست. درنتیجه، لازم است مطالبی برای فهم شکل‌گیریهای اجتماعی در روستاهای ایران بر اساس توضیحاتی فراهم آید که در این مقاله ارائه می‌شود.[1] Private Ownership


[2] Taylorian

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

 • Hamid Abdollahyan
University of Tehran
چکیده [English]

.

 • سال جهانی آمار، 1396، سرشماری سال 1335، دسترسی در تاریخ اول آبان 1396 از پایگاه زیر: http://amar2013.persianblog.ir/post/17/
 • سعیدی، علی اصغر و فریدون شیرین‌کام، 1389، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی زندگی و کارنامه حاج محمدتقی برخوردار، ، ناشر: گام نو.
 • سعیدی علی اصغر و فریدون شیرین‌کام، 1384، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در دوره پهلوی: سرمایه‌داری خانوادگی خاندان لاجوردی، ناشر: گام نو.
 • سعیدی علی اصغر و فریدون شیرین‌کام، 1388، موقعیت تجار و صاحبان صنایع در دوره پهلوی: زندگی و کارنامه محمدرحیم متقی ایروانی، ناشر: گام نو.
 • سعیدی، علی اصغر، 1394، موقعیت صاحبان صنایع در ایران عصر پهلوی: زندگی و کارنامهٔ علی خسروشاهی، ناشر: نشر نی.
 • وزارت کشور، 1340، آماری ملی و استانی نخستین سرشماری عمومی در ایران، وزارت کشور، اداره آمار عمومی، تهران.

 

 

 

 • Abdollahyan, Hamid 1996. “Historical Impediments to the Development of Agricultural production in Pre-capitalist rural Iran.” in Unpublished Ph.D. Dissertation. Ottawa, Ontario, Canada: Department of Sociology and Anthropology, Carleton University.
 • Abdollahyan, Hamid and Serwa Fattahi. 2012 (1390 Iranian Calendar). “A Critical and Comparative Analysis of Land Tenure Systems in Kurdistan, Iran, and in pre 1962 Land Reform.” Journal of Rural Research (majaleh-ye Pazhuheshe Roostayee) Third Year (1):177-198.
 • Albo, Gregory. 2005. “A. G. Frank, Dependency Theory and Canadian Capitalism.” Canadian Dimension 39(6):20-21.
 • Amuzegar, J. and M. A. Fekrat. 1971. Iran: Economic Development Under Dualistic Conditions. Chicago: University of Chicago Press.
 • Archetti, E.P., and Svein Aass 1978. “Peasant Studies: An Overview.” Pp. 107-129 in International Perspectives in Rural Sociology, edited by Howard Newby. Chichester: John Wiley and Sons.
 • Ashraf, Ahmad 1978. “Historical Obstacles to the Development of a Bourgeoisie in Iran.” Pp. 308-345 in Studies in the Economic History of the Middle East, edited by M. A. Cook. Oxford: Oxford University Press.
 • Ashraf, Ahmad 1982 [1361 Persian Calendar]. “Peasants, Land And Revolution (Dehqanan, Zamin va Enqelab).” Pp. 6-49 in Agah collection of Articles (Masael-e Arzi va Dehqani), edited by Agah Publishers. Tehran: Agah Publications.
 • Behdad, Sohrab and Farhad Nomani. 2009. “What a Revolution! Thirty Years of SocialClass Reshuffling in Iran.” Comparative Studies of South Asia, Africa and the Middle East 29(1):84-104.
 • Bendix, R.; S. M. Lipset 1966. “Karl Marx's Theory of Social Classes.” Pp. 26-35 in Class, Status and Power, edited by R. Bendix and S. M. Lipset. New York: The Free Press.
 • Bill, James A. 1972. “Class Analysis and the Dialectics of Modernization in the Middle East.” Journal of Middle East Studies 3(4):417-434.
 • Bonine, Michael E. 1981. “Dynamics of an Iranian Provincial Bazaar.” Pp. 203-228 in Continuity and Change in Modern Iran, edited by Nikki Keddie and Michael E. Bonine. Albany: State University of New York Press.
 • Chayanov, A.V. 1966. The Theory of Peasant Economy, (translated) Homewood. Ill.: Irwin.
 • Cockcroft, James D., Andre G. Frank, and Dale L. Johnson 1972. “Dependence and Underdevelopment; Latin America's Political Economy.” New York: Anchor Books.
 • Davis, Thomas M. 1978. “Capital, State and Sparse Population: The Context for Further Research.” in International Perspectives in Rural Sociology, edited by Howard Newby. Chichester: John Wiley and Sons.
 • DelVecchio Good, Mary-jo 1981. “The Changing Status and Composition of an Iranian Provincial Elite.” Pp. 229-248 in Continuity and Change in Modern Iran , edited by Nikki Keddie and Michael E. Bonine. Albany: State University of New York Press.
 • Farhi, Farideh. 1990. States and Urban-Based Revolutions. Chicago: University of Illinois Press.
 • Foweraker, Joseph W. 1978. “The Contemporary Peasantry: Class and Class Practice.” Pp. 131-158 in International Perspectives in Rural Sociology, edited by Howard Newby. Chichester: John Wiley and Sons.
 • Frank, A.G. 1977. “Dependence is Dead, Long Live Dependence and the Class Struggle: An Answer to Critics.” World Development 5(4):355-370.
 • Halliday, Fred. 1979. Iran: Dictatorship and Development. Middlesex: Harmondsworth.
 • Hann, C. M. July 1985. “Rural Transformation on the East Black Sea Coast Of Turkey: A Note on Keyder.” Journal of Peasant Studies 12(4):101-110.
 • Hooglund, E. 1981. “Rural Socio-economic Organization in Transition: The Case of `Bunehs'.” Pp. 191-207 in Modern Iran: The Dialectics of Community and Change, edited by Bonine, and Nikki Keddie Michael E. Albany: State University of New York Press.
 • Hooglund, E. 1982. Land and Revolution in Iran, 1960-1980. Austin: University of Texas Press.
 • Johnson, Gail C. 1980. High-Level Manpower in Iran: From Hidden Conflict to Crisis. New York: Praeger.
 • Johnson, Dale L. 1985. “Middle Classes in Dependent Countries.” Pp. 1-39 Beverly Hills: Sage Publications.
 • Kahn, Joel S. 1978. “Marxist Anthropology and Peasant Economics.” Pp. 110-137 in The New Economic Anthropology, edited by John Clammer. New York: St. Martin's Press.
 • Katouzian, M.A.H. 1981. The Political Economy of Modern Iran: Despotism and Pseudo-Modernism. New York: New York University Press.
 • Katouzian, M.A.H. April 1978. “Oil Versus Agriculture.” Journal of Peasant Studies 5(3):347-368.
 • Kautsky, Karl. 1988. The Agrarian Question. London: Zwan Publications.
 • Keddie, Nikki R. 1971. “The Iranian Power Structure and Social Change 1800-1969: An Overview.” International Middle East Studies (2):3-20.
 • Keddie, Nikki R. 1972. “Capitalism, Social Control, and Stratification in Iranian Villages before and after Land Reform.” Pp. 364-431 in In Rural Politics and Social Change in the Middle East , edited by R. Antoun and I. Harik. Bloomington, Indiana: University of Indiana Press.
 • Keddie, N., and Michael E. Bonine. 1981. Continuity and Change in Modern Iran. Albany: State University of New York Press.
 • Khosravi, K. 1982 [1361 Persian calendar]. Petty Bourgeois Producers (Dehqanan-e Tavangar). Tehran: Mitra Press.
 • Lahsaeizadeh, Abdolali 1984. “The Effect of 1962 Iranian Land Reform on Rural Class Structure.” in Unpublished Ph.D. Dissertation. Michigan: Michigan State University Press.
 • Lambton, Ann K. S. 1969. Landlord and Peasant in Persia; A Study of Land Tenure and Land Revenue Administration. London: Oxford University Press.
 • Lambton, Ann K. S. 1969. The Persian Land Reform; 1962-1966. Oxford: Claredon Press.
 • Lambton, Ann K. S. 1971. “Land Reform and the Rural Cooperative Societies.” Pp. 5-43 in Iran Faces the Seventies, edited by Yar-shater Ehsan. New York: Praeger Publishers.
 • Mc Daniel, Tim. 1991. Autocracy, Modernization and Revolution in Russia and Iran. Princeton: Princeton University Press.
 • Mohtadi, Hamid. 1986. “Rural Stratification, Rural to Urban Migration, and Urban Inequality: Evidence from Iran.” World Development Journal 14(6):713-725.
 • Moore, B. 1966. Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord And Peasant in the Making of the Modern World. Boston: Beacon Press.
 • Nakhaie, Mohammad R. 1986. “Development of Capitalism in Iran.” in Unpublished Ph.D. Dissertation. Waterloo: University of Waterloo.
 • Newby, Howard, ed. 1978. International Perspectives in Rural Sociology. Chichester: John wiley and Sons.
 • Newby, Howard, Colin Bell, David Rose and Peter Sanders. 1978. Property, Paternalism and Power, London: Hutchinson.
 • Petras, James F. 1981. “Class, State and Power in the Third World.” Pp. 37-70 Montclair: Allanheld.
 • Plan and Budget Organization. 1976. “Yearly Report 1973.” Yearly Report, Plan and Budget Organization, Ministry of Economy, Tehran.
 • Population Reference Bureau. 2015. “World Population Data Sheet.” PRB. Retrieved September 26, 2015 (http://www.prb.org/pdf15/2015-world-population-data-sheet_eng.pdf).
 • Sanders, P.; H. Newby; C. Bell; D. Rose 1978. “Rural Community Power, in.” Pp. 55-85 in International Perspectives in Rural Sociology, edited by H. Newby. Chichester: John Wiley and Sons.
 • Shakoori, Ali. 2001. The State and Rural Development in Post-Revolutionary Iran, :. New York: Palgrave.
 • Shenton, R.W.; L. Lennihan. October 1981. “Capital and Class: Peasant Differentiation in Northern Nigeria.” Journal of Peasant Studies 9(1):47-70.
 • Smith, Lynn T. 1972. The Sociology of Agricultural Development. Leiden: E. J. Brill.
 • Statistics Center of Iran. 2011 [1390 Iranian Calendar]. “1390 Census Results (Natayej-e Avaliye-ye sarshomari 1390).” Statistics Center of Iran. Retrieved August 15, 2015 (http://www.amar.org.ir/Default.aspx?tabid=123&articleType=ArticleView&articleId=8).
 • Stinchcombe, Arthur L. 1966. “Agricultural Enterprise and Rural Class Relations.” Pp. 182-190 in Class, Status and Power, edited by R. Bendix and S. M. Lipset. New York: The Free Press.
 • Taylor, John G. 1979. From Modernization to Modes of Production: A Critique of the Sociology of Development and Underdevelopment. Atlantic Highlands: Humanities Press.
 • Turner, Brian S. 1984. Capitalism and Class in the Middle East. London: Heinmann Educational Books.
 • Veltmeyer, Henry 1983. “Surplus Labour and Class Formation on the Latin American Periphery.” Pp. 201-230 in Theories of Development, edited by R. H. Chilcote and D. L. Johnson. Beverly Hills: Sage Publications.
 • Vergoupolos, Kostas. July 1978. “Capitalism and Peasant Productivity.” Journal of Peasant Studies 5(4):446-465.
 • Wertheim, W.F. July 1985. “Rural Impasse in Asia: With and Without Revolution.” Journal of Peasant Studies 12(4):89-100.