اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی و عملکرد تحصیلی: (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز)

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 تربیت مدرس

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم اجتماعی، دانشگاه شاهد

چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر میزان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر عملکرد تحصیلی و میزان مطالعه دانشجویان (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه شیراز) می‌باشد. این پژوهش از لحاظ روش جز تحقیقات توصیفی- پیمایشی  است و از پرسشنامه در جهت گرد آوری اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه شیراز می‌باشند که نزدیک به20000 نفر را تشکیل می‌دهند که از میان آن‌ها  تعداد 445 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی با استفاده از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد انتخاب شدند که نیمی از آن‌ها خانم‌ها  و نیم دیگر آقایان تشکیل داده برای تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده ابتدا در سطح توصیفی با استفاده از شاخص‌های آماری به توصیف و تلخیص ویژگی‌های جمعیت‌شناختی افراد نمونه و در آمار تحلیلی به منظور بررسی اثرات میان متغیرهای تحقیق و بررسی فرضیه‌های تحقیق، مدل معادلات ساختاری به وسیله نرم‌افزار spss مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که بین میزان اعتیاد به شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر عملکرد تحصیلی و میزان مطالعه دانشجویان دانشگاه شیراز رابطه معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

.

نویسندگان [English]

  • Elham Akbari 1
  • shahin shokohi 2
  • mehdi akbari golzar 2
1 Tarbiat modares university
2 shahed
چکیده [English]

.

-       احمدی، خدابخش، عبدالملکی، هادی، افسردیر، بیتا و سیداسماعیلی، فتح الله (1389). نقش عوامل خانوادگی در نوع و میزان استفاده از اینترنت. مجله علوم رفتاری. دوره 4، شماره 4، صص: 333-327.
-       بهبودی، محمدرضا، بهزادی‌راد، فاطمه (1393). رابطه ی بین اعتیاد به اینترنت و پیشرفت تحصیلی در بین دانشجویان دانشگاه هرمزگان. فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات. سال دوم، شماره 8، ص 33-46.
-       درگاهی، حسین و رضوی، سید منصور (1386). اعتیاد به اینترنت و عوامل موثر بر آن در ساکنان منطقه 2 غرب تهران. فصلنامه پایش، سال ششم، شماره سوم تابستان 1386، ص 272-265
-       سادات احمدی، هدی؛ محمدی، فاطمه زاده؛ معصوم بیگی، مهدیه و سهرابی، فرامرز (1391). ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺷﯿﻮع اﻋﺘﯿﺎد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ و راﺑﻄﻪ آن ﺑﺎ ویژگی‌های ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ در ﺑﯿﻦداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﺋﯽ. فصلنامه روانشناسی تربیتی، شماره 25، صص: 34-19.
-       شایق، سمیه؛ آزاد، حسین و بهرامی، هادی (1388). بررسی اعتیاد به اینترنت و رابطه آن با ویژگی‌های شخصیتی در نوجوانان تهران. مجله اصول بهداشت روانی، سال یازدهم، شماره 2 ریا، صص: 158-149.
-       عزیزی نژاد، بهاره؛ پرحیدر، رحیمه؛ رنجی، ژیلا و قلی نژاد، زعفر (1393). بررسی وضعیت اعتیاد اینترنتی و رابطه آن با مؤلفه‌های شخصیتی و اضطراب. مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، دوره دوازدهم، شماره دهم: ص 74-63.
-       عاملی، س.ر (1382الف) «دوجهانی شدن‌ها و آینده جهان»؛ کتاب ماه علوم اجتماعی،69 و 70.
-       عاملی، س.ر (1386) «دو فضایی شدن جهان و موبایل رایانه: جامعه مجازی فراگیر و بازسازی هویت فردی» ارائه شده در همایش فناوری اطلاعات.
-       خبرگزاری مهر؛ www.mehrnews.com/news/3677683
-       خبرگزاری فارس؛ www.farsnews.com/newstext.php?nn=1395052001225
-       خبرگزاری تسنیم؛ 1173666/09/06/1395www.tasnimnews.com/fa/news/
-        Dong T, Cheng N. Wu, Y. J. )2014( A study of the social networking website service in digital content
-        industries: The Face book case in Taiwan. Comput Hum Behv; (30):708-714
-        Dreier, M. Wol € fling, K., & Müller, K. W. (2013). Psychological research and a sociological perspective on problematic and addictive computer game use in adolescence. International Journal of Child and Adolescent Health, 6(4), 421e435.
-        Fori E, the effects of social networking sites on the academic performance of th ngineering student in the university of Maiduguri,borno state,Nigeria. IJCSI International ournal of Computer Science Issues, 2016; 13(1)
-        Ko, C. H., Liu, G. C., Yen, J. Y., Chen, C. Y., Yen, C. F., & Chen, C. S. (2013). Brain correlates of craving for online gaming under cue exposure in subjects with internet gaming addiction and in remitted subjects. Addiction Biology, 18(3), 559e569.
-        Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2011). Online social networking and addiction e a review of the psychological literature. International Journal of Environmental Research and Public Health, 8(9), 3528e3552.
-        Kuss, D. J., & Griffiths, M. D. (2012). Internet and gaming addiction: a systematic literature review of neuroimaging studies. Brain Sciences, 2, 347e374...
-        Madaiah M, Seshaiyenger C, Suresh P, Munipapanna S, Sonnappa S. Study to assess the effects of social networking sttes on medical college students. Int J Med Publ Health. 2016.3(5). 1204-1208
-        Murali V, George S. An overview of internet addiction. Adv Psychosom. 2007;13:24-30. 12-
-        References American Psychiatric Association. (2013). The diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5 (bookpointUS).
-        Rosen, L. D., Whaling, K., Rab, S., Camer, L. M., & Cheever, N. A. (2013). Is facebook creating “iDisorders”? the link between clinical symptoms of psychiatric disorders and technology use, attitudes and anxiety. Computers in Human Behavior, 29(3), 1243e1254.
-        Tsitsika, A. K., Tzavela, E. C., Janikian, M., Olafsson, K., Iordache, A., Schoenmakers, T. M., et al. (2014). Online social networking in adolescence: patterns of use in six European Countries and links with psychosocial functioning. Journal of Adolescent Health, 55(1), 141e147.
-        Wang, C. W., Ho, R. T., Chan, C. L., & Tse, S. (2015). Exploring personality characteristics of Chinese adolescents with internet-related addictive behaviors: trait differences for gaming addiction and social networking addiction. Addictive Behaviors, 42, 32e35.