برساخت گفتمانی هویت در کرمانشاه

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد جامعه شناسی

2 دانشگاه رازی

چکیده

این مطالعه با موضوع "برساخت گفتمانی هویت" و با هدف ارائه­ی توصیفی جامع و کامل از منابع گفتمانی شکل‌گیری هویت زنان و مردان بالای 20 سال شهر کرمانشاه انجام شده­است. داده­های تحقیق از طریق مصاحبه­ نیمه ساخت­یافته جمع­آوری و با روش لاکلائو و موف تحلیل گفتمانی شده­اند. نمونه­گیری به شیوه­ی کیفی بوده و تا سطح اشباع نظری ادامه داشته­است. چارچوب نظری با تکیه بر آراء هایدگر، ویتگنشتاین، گیدنز، برگر و لاکمن، فوکو، لاکلائو و موفه، ساخت­یافته است. نتایج تحقیق حاکی از وجود سه گفتمان جمع­گرایانه، فردگرایانه و بازاندیشانه در منظومه­های گفتمانی افراد مورد مصاحبه است. دو گفتمان جمع­گرایانه و فردگرایانه، ب مرزهایی مشخص قابل تفکیک­­اند، در حالیکه گفتمان بازاندیشانه گفتمانی در حال شکل­گیری و پیدایش است و نشانه­ها در این گفتمان تاکنون تثبیت نشده­ و شناورند. گستردگی این گفتمان نوظهور و جایگاه ویژه­ی آن در صورتبندی گفتمانی حاصل از تحقیق، حاکی از وجود ستیزش در نشانه­­ها بر سر جذب معنی و دال بر فرایند تغییر است. ازین رو، گفتمان بازاندیشانه در تحقیق، خبر از شکل­گیری صورتبندی گفتمانی نوینی در آینده دارد که یکی از خصیصه­های آن هژمونی یافتن گفتمان فردگرایی و قدرت رو به زوال گفتمان جمع­گرایانه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • ronak sotampoor 1
  • mohammad farhadi 2
1 -
2 university of Razi
چکیده [English]

This study is concerned with “discursive construction of identity”. It is an exploratory research and tool information collection is semi-structured interview .The population was 14 men and women, over 20 years old which was selected by qualitative sampling, according to their situation, as: gender, age ,education, and religious orientation. The theoretical framework was based on Heidegger, Wittgenstein, Giddens, Berger and Luck man, Foucault, Laclau and Mouffe s thoughts. Research data were analyzed by Laclau and Mouffe s discursive theory. The result shows that there are three main discourses which form the discourse system of the samples: tradition, individualism and rethinking discourse. An extensive territory of the discursive formation is dedicated to rethinking discourse, and there are also adversary propositions which confirm that meanings in this territory have not been fixed yet. Based on this result it can be predicted that discursive formation is going to change in the future, the tradition discourse may fall into decline while the hegemony of individualism discourse will dominance over the discursive formation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • discourse
  • Language games
  • discursive actions
  • Identity
  • daily life
-      احمدی، بابک(1389). مقدمه بر کتاب شعر، زبان و اندیشه‌ی رهایی. مارتین هایدگر. ترجمه عباس منوچهری. تهران؛ مولی.
-      برگر، پیتر؛ برگر، بریجیت؛ کلنر، ‌هانسفرید(1394). ذهن بی­خانمان؛ نوسازی و آگاهی. ترجمه محمد ساوجی. تهران؛ نشر نی.
-      برگر، پیتر؛ لاکمن، توماس(1381). ساخت اجتماعی واقعیت. ترجمه فریبرز مجیدی. تهران؛ علمی فرهنگی.
-      فرهادی، محمد(1396). زبان و سوژگی در ایران معاصر. تهران؛ پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-      کلارک، تیموتی(1396). مارتین ‌هایدگر. ترجمه پویا ایمانی. تهران؛ مرکز.
-      گیدنز، آنتونی(1393). تجدد و تشخص؛ جامعه و هویت شخصی در عصر جدید. ترجمه ناصر موفقیان.تهران: نشر نی.
-      لاکلائو، ارنستو. موفه، شانتال(1393). هژمونی و استراتژی سوسیالیستی. ترجمه محمد رضایی.تهران؛ نشر ثالث.
-      ویتگنشتاین، لودویگ(1391). درباره‌ی رنگ‌ها. ترجمه لیلی گلستان.تهران؛ مرکز.
-      ‌یورگنسون، ماریان ؛ فیلیپس، لوئیز(1396).  نظریه و روش در تحلیل گفتمان. ترجمه هادی جلیلی. تهران؛ نشر نی.
-      Foucault, Michael (2002). The Archaeology of Knowledge. London: Routledge.
-      Giddens, Anthony (1993). New Rules of Sociological Method: A Positive Critique of Interpretative Sociology. 2Ed. Stanford University Press: Stanford.
-      Jorgensen, M & Phillips, L. (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage.
-      Laclau, E &mouffe، Ch. (1985). Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics. 2ed. London: Verso.