تحلیل ابعاد و وضعیت باروری ایده‌آل زنان روستایی استان فارس

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز بخش جامعه شناسی

2 دانشیار جمعیت‌شناسی دانشگاه شیراز

3 کارشناسی ارشد جمعیت شناسی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

باروری ایده­آل از مهمترین تعیین­کننده­های رفتار واقعی باروری زنان است. در مطالعه حاضر به بررسی رفتار باروری ایده­آل زنان روستایی پرداخته شده است. برای این منظور با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه محقق ساخته تعداد 1247 نفر زنان روستایی دارای همسر در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفتند. یافته­ها نشان می­دهد که زنان روستایی مورد مطالعه از وضعیت سواد نسبتاً بالایی برخوردارند. تحصیلات از مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر باروری ایده­آل زنان روستایی است. یافته­ها همچنین نشان می­دهد که باروری ایده­آل زنان روستایی بالاتر از باروری سطح جایگزینی است. مشکلات اقتصادی خانوارها و نیز مسائل مرتبط با سلامتی زنان، مهمترین علل عدم تحقق باروری ایده­آل زنان روستایی است. تلاش در راستای رفع مشکلات اقتصادی خانوارها و نیز توجه به بهبود وضعیت سلامت زنان روستایی می­تواند به تحقق باروری ایده­آل و رسیدن به باروری بالاتر از سطح جایگزینی کمک کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • Serajeddin Mahmoudiani 1
  • ali yarahmadi 2
  • afshan javadi 3
1 Shiraz University
2 -
3 -
چکیده [English]

-

کلیدواژه‌ها [English]

  • -
-      اکابری، آرش؛ محمودی، محمود؛ زراعتی، حجت؛ و فرشته مجلسی (1387). بررسی ارتباط عوامل اجتماعی-اقتصادی و دموگرافیک با باروری، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دورۀ 15، شماره 1، صص 45-40.
-      حسینی، حاتم؛ بگی، بلال (1393). تعیین کننده­های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و جمعیت­شناختی تمایلات فرزندآوری زنان همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی همدان در سال 1391. ماهنامه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال هیجدم، شماره اول، صص 43-35.
-      حسینی­چاوشی، میمینت؛ عباسی­شوازی، محمدجلال؛ رازقی نصرآباد، حجیه بی­بی (1396). تحولات باروری و فرزندآوری در ایران، در محمد جلال عباسی­شوازی، تحولات و وضعیت جمعیت در جمهوری اسلامی ایران، تهران: موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور.
-      دراهکی، احمد (1394). عوامل تعیین­کننده باروری ایده­آل زنان: مطالعه موردی باروری ایده­آل زنان 15- 49 ساله دارای همسر شهر نسیم شهر در سال 1393، مجله علوم پزشکی رازی، دوره 22، شماره 141، صص 59-69.
-      رازقی­نصرآباد، حجیه­بی­بی؛ میرزایی، محمد (1391). شکاف بین شمار فرزندان موجود و ایده­آل در استان­های منتخب سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان. نامه انجمن جمعیت­شناسی ایران، سال هفتم، شماره 13، صص 176-149.
-      عباسی­شواری، محمدجلال (1380). همگرایی رفتارهای باروری در ایران؛ میزان، روند و الگوی باروری در استان­های کشور در سال­های 1351 و 1375، نامه علوم اجتماعی، شمارۀ 18، صص 231-201.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال و عباس عسکری­ندوشن (1384). "تغییرات خانواده و کاهش بارورری در ایران: مطالعه موردی استان یزد" نامه علوم اجتماعی شماره 25. صص75- 25.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال و میمنت حسینی­چاوشی (1390). "تحولات باروری، تنظیم خانواده و سیاست­های جمعیتی در ایران" نشریه اخلاق :مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، شماره 48.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال و میمینت حسینی­چاوشی (1392). تحولات باروری در ایران در چهار دهه اخیر، تهران: پژوهشکدۀ آمار.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال؛ حسینی­چاوشی، میمنت؛ مک­دونالد، پیتر؛ دلاور، بهرام (1383). تحولات باروری در ایران: شواهدی از چار استان منتخب. تهران: وزارت بهداشتف درمان و اموزش پزشکی.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال؛ خواجه­صالحی، زهره (1392). سنجش تأثیر استقلال، مشارکت اجتماعی و تحصیلات زنان بر تمایل به فرزندآوری (مطالعه موردی شهر سیرجان). زن در توسعه و سیاست، دورۀ 11، شمارۀ 1، صص 64-45.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال؛ صادقی، رسول؛ محمودیانی­گیلان، سراج­الدین (1391). مرور تحقیقات و مطالعات جوانان در ایران: خلأهای تحقیقاتی و الزامات سیاستی.  تهران: برنامه همکاری دانشگاه تهران و صندوق جمعیت سازمان ملل.
-      عباسی­شوازی، محمدجلال؛ مک­دونالد، پیتر؛ حسینی­چاوشی، میمنت؛ کاوه­فیروز، زینب (1381). بررسی دیدگاه زنان درمورد رفتارهای باروری در استان یزد با استفاده از روش­های کیفی. نامۀ علوم اجتماعی، شمارۀ 20، صص 203-169.
-      قاضی­طباطبایی، محمود و نادر مهری (1392). سنجش تأثیر مسئولیت زنان شاغل بر باروری در ایران، زن در توسعه و سیاست، دورۀ 11، شمارۀ 1، صص 44-29.
-      محمودیان، حسین و سراج­الدین محمودیانی (1393). مطالعه تطبیقی نگرش مردان و زنان به تعداد فرزندان دلخواه در شهر کرمانشاه، مطالعات راهبردی زنان، سال 16، شماره 63، صص 97-124.
-      محمودیانی، سراج­الدین (1393). باروری ایده­آل زنان و تعیین­کننده­های آن: مطالعه موردی زنان شهر کرمانشاه، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، دوره 22، شماره 7، صص 24-30.
-      محمودیانی، سراج­الدین، حسین محمودیان و سهیلا شهریاری (1393). باروری ایده­آل، تفاوت­های روستا/شهری و عوامل مرتبط با آن، توسعه روستایی، دوره 6، شماره 2، صص 193-208.
-      منصوریان، محمدکریم و اعظم خوشنویس (1385). ترجیحات جنسی و گرایشات زنان همسر دار به رفتار باروری: مطالعه موردی شهر تهران، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و چهارم، شماره دوم (پیاپی 47).
-      Abbasi –Shavazi, M.J, Hosseini- Chavoshi, M. and McDonald, P (2007). The path to below replacement fertility in the Islamic Republic of Iran, Asia-Pacific Population Journal, Vol. 22, No. 2, pages 91-112.
-      Abbasi –Shavazi, M.J, McDonald, P and Hosseini- Chavoshi, M (2009). The fertility transition in Iran: Revolution and reproduction, Springer Press.
-      Abbasi-Shavazi, M.J, Hosseini-Chavoshi, M, Koosheshi, M, and Naghavi, M (2005). Trends and emerging issues of health and mortality in the Islamic republic of Iran, in Emerging issues of health and mortality in the Asian and pacific region, Asian Population Studies Series, No. 63.
-      Adsera, A. (2006). Differences in desired and actual fertility: An economic analysis of the Spanish case. Rev Econ Household, 4: 75-95.
-      Balk, D (2010). Individual and community aspects of women’s status and fertility in rural Bangladesh, Population Studies, 48: 21-45.
-      Basten, S. Sobotka, T. and Zeman, K. (2013). Future fertility in low fertility countries. Vienna: Institute of Demography.
-      Bongaarts, J (2001). “The end of the fertility transition in the developed world”, Population and development review, 28:419-443.
-      Bongaarts, J, and Potter, R, G, (2011). Fertility, Biology, and Behavior: An Analysis of the Proximate Determinants (Studies in Population). Oxford: University Press.
-      Caldwell, J. (1976). Toward a restatement of demographic transition theory. Population and development review, 2: 321-366.
-      Caldwell, J. C. (1982). Theory of fertility decline, London, Academic Press
-      Casterline, J. (2001). Diffusion processes and fertility transition: selected perspectives. National research council. Available from the national academies press at: http//www.nap. edu/catalog/10228.htm.
-      Chen, M and Yip, S.F (2017). The discrepancy between ideal and actual parity in Hong Kong: Fertility desire, intention and behavior, Population Research and Policy Review, 36: 583-605.
-      Cleland, J. (2001). Diffusion Processes and Fertility Transition. Washington D.C: National Academies Press.   
-      Cochrane, S.H. Khan, M.A and Osheba, I.K. (1990). Education, income, and desired fertility in Egypt: A revised perspective. Economic Development and Cultural Change, 38 (2): 313-339.
-      Dey, I, Wasoff, F (2010). Another child? Fertility ideals, resources and opportunities, Population Research and Policy Review, 29(6): 921-940.
-      Easterlin, R. A., (1985). The fertility revolution. Chicago: The Chicago University press.
-      Girard, A and Roussel, L (1982). Ideal family size, fertility and population policy in Western Europe, Population and Development Review, 8(2): 323-345.
-      Good, M.J.D, Farr, G.M and Good, B.J (1980). Social status and fertility: A study of a town and three villages in northwestern Iran, Population Studies, 34(2): 311-319.
-      Hagewen. K. J and Morgan. PH, (2005). Intended and ideal family size in the United States, 1970-2002, Population and development review:31(3): 507-527.
-      Heiland, F, Prskawetz, A, and Sanderson, W.C. (2008). Are individual’s desired family size stable? Evidence from West German panel data, European Journal of Population, 24(2): 129-156.
-      Hinde, A (2002). Demographic perspectives on human population dynamics, in Human population dynamics, Macbeth, H and Collinson, S, New York: Cambridge University Press.
-      Khalifa, M.A (1976). The influence of wife’s education on fertility in rural Egypt, Journal of Bioscience, 8: 53-60.
-      Kiani, M, (2011). “Women’s attitude to fertility in iran: Acase study in Isfahan, Iran, the social sciences 6(6): 398-403
-      Kreyenfeld, M and Konietzka (2008), “Education and fertility in Germany”, one chapter of Demographic change in Germany, pp 165-183, Springer press.
-      Lam. Gigi (2007). “How does gender equity affect fertility in Hong Kong?”.Thesis for the Degree of Doctor of Philosophy. The Hong Kong University of Science and Technology
-      Lotfi, M, Rajabi-Naeeni, M, Rezaei, N, Faridi, M, Tizvir, A (2017). Desired numbers of children, fertility preferences and related factors among couples who referred to pre marriage counseling in Alborz province, Iran, International Journal of Fertility and Sterility, 11(3): 211-219.
-      McNamee, C.B. (2009). Wanted and unwanted fertility in Bolivia: Does ethnicity matter? International Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 35(4): 166-175.
-      NRCP (National Research Council, & Committee on Population) (2001). Diffusion processes and fertility transition: Selected perspectives. National Academies Press.
-      Ojakaa, D (2008). The fertility transition in Kenya: Patterns and determinants. Dissertation of Doctor of Philosophy, Johns Hopkins University, University de Montreal.
-      Pebley, A.R, Delgado, H and Brinemann, E (1979). Fertility desires and child mortality experience among Guatemalan women. Studies in family planning, 10(4): 129-136.
-      Ray, C. M, Harcey, S.R, Greil, A.L, Tiemeyer, S, McQuillan, J (2018). Stability and change in personal fertility ideals among US women in heterosexual relationship, Demographic Research, 39: 459-486.
-      Reed, H. Briere, R. and Casterline, J. (1999). The role of diffusion processes in fertility change in developing countries. National Research Council. Available in:  http//www.nap. edu/ catalog. php ?  record_id=6475
-      Robinson, C, W (1997). The economic theory of fertility over three decades. Population studies, 51(1): 63-74.
-      Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovation. The Free Press New York
-      Scott, W.J & Stout-Morgan, C (1983). An analysis of factors affecting traditional family expectations and perceptions of ideal fertility, Sex Roles, 9(8): 901-914.
-      Shah. N.M, Shah, M.A, and Radovanovic, Z (1998). Patterns of desired fertility and contraceptive use in Kuwait, International family planning perspectives, 24(3): 133-138.
-      Thomson, E, McDonald, E and Bumpass, L. (1990). Fertility desires and fertility: hers, his and theirs. Demography, 27(4): 579-588.
-      Unger, J.B, and Molina, G.B. (1999). Educational differences in desired family size and attitudes toward childbearing in Latina women. Population and Environment, 20(4): 343-351.
-      Van de Kaa, D. J. (1996). Anchored Narratives: The Story and Findings of Half a Century of Research into the Determinants of Fertility. Population Studies, 50(3): 389-432.
-      Withers, M.H (2009). Fertility preferences, intentions and outcomes: A mixed-methods study of fertility in a Balinese village. Dissertation of Doctor of Philosophy in public health, University of California.