هتروتوپیک شدن فضای فراغتی در جامعه ایرانی

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی دانشگاه مازندران

2 کارشناسی ارشد پژوهشگری دانشگاه مازندران

چکیده

فناوری‏های دیجیتال تغییرات زیادی را در تجربه و عمل فراغت ایجاد نموده‏اند و مهم ترین آن شکل‏گیری فراغت دیجیتال می‏باشد. هدف از این پژوهش مطالعه کیفی هتروتوپیک شدن فضای فراغت تحت تاثیر دیجیتالی شدن فراغت است. فراغت دیجیتال نوعی فراغت است که کاربر بیشترین زمان فراغتی خود را صرف استفاده از اینترنت، انواع شبکه‏های اجتماعی مجازی و بازی‏های رایانه‏ای می‏کند.برای بررسی موضوع تحقیق از مفهوم هتروتوپای فوکو استفاده شده است. روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع کیفی مبتنی بر پارادایم تفسیرگرایی- برساخت گرایی اجتماعی و اطلاعات از طریق مصاحبه با 24 نفر از شهروندان شهر تالش گردآوری شده است. یافته‏های پژوهش نشان می‏دهد که هتروتوپیک شدن فراغت خود نقش تسهیل کننده در دیجیتال شدن فراغت دارد. علاوه بر آن هتروتوپیک شدن موجب سیالیت مکانی و زمانی فراغت نیز می‏شود. یافته‏های دیگر این پژوهش نشان می‏دهد که در اثر هتروتوپیک شدن مرز بین فضای فراغت با کار،فضای عمومی، فضای آموزشی و فضای خانه از بین رفته است. به طوری که فراغت دیگر مختص به یک زمان یا یک مکان خاص نبوده و در هر زمان و مکانی قابلیت انجام دارد. در عین حال باید توجه داشت که نفوذ فراغت مجازی در شهری کوچک بیانگر تسری آن در جامعه ایرانی است.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسندگان [English]

  • aliasghar firozjayian 1
  • samereh alizadeh khanghahi 2
1 -
2 -
چکیده [English]

-

-      استرواس، آنسلم، کوربین، جولیت (1385). اصول روش تحقیق کیفی، نظریه مبنایی رویه‏ها و شیوه ها، ترجمه بیوک محمدی، تهران؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-      پاک سرشت، سلیمان (1385). مصرف اینترنت در سبک‏های فراغتی جوانان تهرانی. فصلنامه مطالعات فرهنگی، بهار و تابستان، شماره 5،158-137.
-      حاجی، ابراهیم زرگر، زینب (1388). بررسی سهم تلویزیون در اوقات فراغت جوانان.فصلنامه انسان‏شناسی اوقات فراغت، 18-1.
-      دهقان، علیرضا (1387). رسانه و اوقات فراغت، فصلنامهمطالعاتجوانان، شماره13،23-1.
-      ذکایی،محمدسعید (1383). جوانان وفراغت مجازی.فصلنامه مطالعات جوانان،بهار،شماره6، 25-1.
-      رضایی و محمدی. (1393). رسانه مدرن و درک معنایی از تجربه فراغت. فصلنامه مطالعه فرهنگ ارتباطات، مقاله 7، (15) 27، 184-163.
-      غلامی سفیدداربنی، ساهره (1390). بررسی سینمای هتروتوپیایی با رویکردی به مفهوم گفتمان قدرت در اندیشه ی فلسفی میشل فوکو. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
-      واصفیان، فرزانه، باقری، محمد، آزادی پور، شیوا و واصفیان، فریبا (1393). برررسی نحوه گذراندن اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه آزاد اردستان. فصلنامه مطالعات جامعه شناختی جوانان، (4)13، 156-146.
-      Argyle, M. (1996). The social psychology of leisure. New York: Penguin      .
-      Bryce, Jo (2001). The Technological Transformation of Leisure, Social
-      Science Computer Review 2001; 19; 7.
-      Boellstorff, Tom. (2011) Placing the virtual body: avatar, chora, cypherg. In A companion to the anthropology of the body and embodiment. Frances E. ascia-
-      Casey, E. (1997). the fate of place: A philosophical history, Berkeley: University of California Press.
-      Foucault, Michel. (1986), Of Other Spaces. Translated by: Jay miskowiec.
-      Rheingold, H.(1993). The Virtual Community: Homesteading on the Electronic Firontier reading, MA: Addison Wesley.
-      Rojas De Francisco, Laura Isabel (2015). Production of meanings in Heterotopic Spaces Dedicated to Digital Leisure.
-      Rojas De Francisco, Laura Isabel,López-Sintas, Jordi, García-Álvarez, Ercilia(2016), Social leisure in the digital age,Routledgetaylor@francis group, Vol. 39, No. 2, 258–273, http://dx.doi.org/10.1080/07053436.2016.1198598
-      Rojek, C. (2000). Leisure and culture. London: Macmillan.
-      Rymarczuk, Robin (2015). the Heterotopia of Facebook. Philosophy Now, Volume 107: 6-7.
-      Shklovski, I., Kiesler, S., & Kraut, R. (2006). The Internet and social interaction. In R. Kraut, M. Brynin, & S. Kiesler (Eds.), Computers, phones, and the internet: Domesticating information technology (pp. 251–264). Oxford: Oxford Scholarship Online.
-      Smith, M. A. & Kollock, P.(Eds.). (1999). Communities in cyberspace. London: Routledge.
-      Lees, ed. Pp. 504–520. New York: Wiley-Blackwell.
-      Wang, Hui-Xin،Xu،Weili، Pei، Jin-Jing (2012). Leisure activities, cognition and dementia. Biochimicaet Biophysica Acta: 1822 (2012) 482–491.