بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب: پژوهشی در جامعه‌شناسی منفعت

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

2 عضو هیئت علمی گروه مطالعات توسعه اجتماعی دانشگاه تهران

3 عضو هیئت علمی گروه انسان‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

زندگی اجتماعی دارای میدان‌های مختلفی است که هر یک از این میدانها منافع خاص خود را دارند که عاملان اجتماعی گماشته شده در آنها در حال مبارزه برای دست‌یابی به منافع این میدانها هستند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نسبت منفعت درون‌میدانی با کردار اقتصادی در میدان‌های روستایی و عشایری شهرستان گیلانغرب است. روش تحقیق این پژوهش از نوع روش تحقیق کیفی بوده و از مشاهده مشارکتی و مصاحبه نیمه‌ساختاریافته برای گردآوری داده‌ها و از تحلیل محتوای برای تجزیه و تحلیل مصاحبه‌ها استفاده شده است. مشارکت‌کنندگان در این تحقیق 38 نفر بودند که با استفاده از نمونه‌گیری نظری از میدان‌های روستایی و عشایری انتخاب شدند. یافته‌ها نشان می‌دهد که منفعت میدان روستایی آسایش است و با تیپ ایده‌آل کردار اقتصادی همسویی مناسبی ندارد و دنبال‌کنندگان این منفعت توفیق چندانی در دستیابی به سرمایه اقتصادی ندارند. در مقابل منفعت میدان عشایر که پرورش گوسفند است با تیپ ایده‌آل کردار اقتصادی همسویی بالایی دارد. دستیابی به منفعت میدانی برای عاملان اجتماعی این میدان، مستلزم کرداری مقتصدانه است که این رویه نهایتاً به انباشت سرمایه اقتصادی نیز منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on relationship between in-field interest with economic practice in rural and nomadic fields of guilan-e- gharb city: a study on the sociology of interest

نویسندگان [English]

 • yones Akbari 1
 • Hossein Mirzaei 2
 • Aboali Vedadhir 3
چکیده [English]

Social life has different fields in which each of these fields has its own interests that the social agents assigned to them are struggling to gain the interest of these fields. But do the interests of different fields of social life coincide with pure economic practices, that it was a yeast of economic development of western culture? The present study seeks to investigate relationship between the in-field interest with economic practice in rural and nomadic fields of gilan-e-gharb. n this research, a participatory observation and semi-structured interview were used. Findings show that the interest of rural field is welfare and it has not good coincide With ideal type of economic practice And the followers of this interest have little success in acquiring economic capital. On the contrary, the interest of nomadic fields that is sheep rising Has a high coincide with ideal type of economic practice economic practice. Achieve to interest’s field for social agent of this field Requires economic agency Which will ultimately lead to capital accumulation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • interest
 • Field
 • Nomads
 • Village
 • Economic practice
 • بوردیو، پی‌یر (1395): تمایز: نقد اجتماعی قضاوتهای ذوقی، ترجمه حسن چاوشیان، نشر ثالث.
 • بوردیو، پی‌یر (1384): نظریه کنش دلالیل عملی انتخاب عقلانی، ترجمه: مرتضی مردیها، تهران: نقش و نگار
 • بوردیو، پی‌یر (1388): درسی درباره درس، ترجمه ناصر فکوهی، نشر نی.
 • بوردیو، پی‌یر (1394): عکاسی؛ هنر میان مایه، ترجمه کیهان ولی‌نژاد، نشر پیام امروز.
 • دورکیم، امیل (1397): منتسکیو و رسو پیشگامان جامعه‌شناسی، ترجمه اکبری، یونس و زمانی مقدم، مسعود، انتشارات تیسا.
 • کلمن، جیمز (1377): بنیادهای نظریه اجتماعی، ترجمه منوچهر صبوری، نشر نی، 1377.
 • وبر، ماکس (1373): اخلاق پروتستان و روح سرمایه‌داری، ترجمه عبدالکریم رشیدیان و پریسا منوچهری کاشانی، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1373.
  • Bourdieu pierre (2000): making the economic habitus algerian workers revisited, ethnograghy, vol 1 (1). 17-41.
  • Bentley, arthur f. (1908): the process ofgovernment,a study of social pressures, chicago the university of chicago press, 1908.
  • Alsworth Ross, Edward (1917): Foundation Of Sociology, fifth edition. The macmillan company, London, 1917.
  • Doris hanappi (2011): economic action, fields and uncertainty, journal of economic issues, vol. Xlv no. 4 december 2011, pp785-803.
  • Tristan s. Bridges (2009): gender capital and male bodybuilders, body & society vol. 15 no. 1, pp 83-107.
  • Purhonen, semi and wright, david (2013): methodological issues in national-comparative research on cultural tastes: the case of cultural capital in the uk and finland, cultural sociology, 7(2) 257–273, 2013.
  • Heise, tatiana and tudor, andrew (2007): constructing (film) art: bourdieu’s field model in a comparative context, cultural sociology, volume 1 ■ number 2 ■ july 2007, pp 165- 187.
  • Grenfell, Michael (2010): Pierre Bourdieu Key Concepts, First published in 2008 by Acumen Reprinted 2008, 2009, 2010 (three times).
  • HIRSCHMANA, LBERT O. (2013): THE PASSIONSAND THEINTERESTS: Political Arguments for Capitalism before Its Triumph, Princeton University Press,
  • Swedberg, Richard (2005): can there be a sociological concept of interest? Theory and society, 34: 359- 390, 2005.
  • Bourdieu, pierre (1998): practical reason, On the theory of action, is a disinterested act possible, Stanford university press, Stanford, California.
  • Nasaw, David (1985): Reviewed Work(s): Pricing the Priceless Child: The Changing Social Value of Children byViviana A. Zelizer, The Journal of American History, Vol. 72, No. 3 (Dec., 1985), p. 709.
  • Martha m. ertman (2009): for both love and money: Viviana zelizer’s the purchase of intimacy, low and social inquiry, volume 34, issue 4, 1017-1037, fall, 2009.
  • Zelizer, Viviana A. (1989): Meaning of Money: "Special Monies", The American Journal of Sociology, Vol. 95, No. 2 (Sep., 1989), pp. 342-377
  • Hirschman, Albert O. (2013): The Essential Hirschman, Princeton University Press.
  • Albion Small. "Interests" Chapter 31 in General Sociology. Chicago: University of Chicago (1905): 425 – 442.