دوره و شماره: دوره 27، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 9-368 (مربوط به بهار و تابستان 1399) 
4. حقوق شهروندی زنان در ایران عهد قاجار

صفحه 111-143

هادی نوری؛ محمدرضا غلامی؛ فرزانه اسمعیل پور لنگرودی


11. تحلیل جامعه‌شناختی توسعه و نابرابری در ایران

صفحه 315-338

ریحانه تمیزی فر؛ مصطفی ازکیا؛ منصور وثوقی