تحلیل روابط دولت و جامعه و نقش آن در شکل‌گیری مسائل اجتماعی و وضعیت آنومیک در جامعه

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

2 دکترای جامعه‌شناسی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله به شیوة تحلیلی، انواع روابط دولت و جامعه را در شکل‌گیری مسائل اجتماعی مورد بررسی قرار می‌دهد. هدف اصلی مقاله تحلیل نقش دولت و جامعه، و ظرفیت‌های دولت در قبال جامعه و ظرفیت‌های جامعه در همکاری و هم‌افزایی با دولت در مواجه با مسائل اجتماعی است. فرض مقاله این است چنان‌چه روابط دولت-جامعه در همکاری با یکدیگر دچار بی‌ثباتی، ازهم‌گسیختگی و شکنندگی شود، بافت اجتماعی (جامعه) و قاعده‌مندی مدیریت سیاسی (دولت) با ضعف عملکردی مواجه خواهد بود و این یکی از نشانه‌های پیکره‌بندی اجتماع آنومیک است که در آن جامعه و دولت دچار زوال می‌شود. در این فرآیند، انواع روابط دولت-جامعه در انتظام‌بخشی و روند تحول جامعه تأثیر می‌گذارند و هرگونه شکنندگی و ضعف در این رابطه، به وضعیت آنومیکا دامن زده و سرانجام باعث شکل‌گیری انواع مسائل اجتماعی می‌شوند. بنابراین، انواع روابط دولت-جامعه (جامعه منفعل-دولت فعّال، جامعه منفعل -دولت منفعل، جامعه فعّال- دولت منفعل، و جامعه فعّال -دولت فعّال) در استفاده از ظرفیت‌های خود می‌توانند وضعیت آنومیک را دامن بزنند که یکی از پیامدهای ازهم‌گسیختگی روابط بین دولت و جامعه، بروز شکنندگی و بحران‌های اجتماعی در جامعه است که ظهور انواع مسائل اجتماعی یکی از این موضوعات در جامعه محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of changes in the types of State-Society relations in the formation of social issues and the occurrence of anomic status

نویسندگان [English]

  • Younes Nourbakhsh 1
  • hamid naderi 2
1 Sociology
2
چکیده [English]

Using analytical method, this article studies the types of state-society relationships on the formation of social issues. The main aim of the paper analyzes the role of state and society, and the capacities of the state in relation to the society and the capacities of society in co-operation and synergy with the state's power in dealing with social issues. The research hypothesis is that if the state-society relation faces instability, disruption and fragility in mutual collaborations, the social fabric and deregulation in political management experiences a functional weakness, and one of the indication of the configuration of an anomic community is that in which the society and state deteriorate. In this process, the types of the state-society relations affect the regularity and the evolution course of the society, and initiates the process of breakdown and anomic condition of society. This, ultimately, results in the formation of a variety of social issues. Thus, the types of state-society relationships (passive society-active state, passive society-passive state-active society-passive state, and active society-active state) in using their capacities, they can promote the anomic situation, which is one of the consequences of disintegration of relations between the state and society, the emergence of fragility and social crises in society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • State
  • Society
  • Anomic Situation
  • Types of State-Society relationships
  • Social Issues
-           ابراهیمبای‌سلامی، غلامحیدر (1386)، روابط دولت و جامعه از دیدگاه جامعه‌شناسی، نامه علوم اجتماعی، دورۀ جدید، 36، 175- 151.
-           امیراحمدی، هوشنگ (1374)، نقش دولت و جامعه مدنی در فرآیند توسعه، ترجمه علیرضا طیّب، ماهنامه اطلاعات سیاسی-اقتصادی، 100-99، 15-4.
-           اونیل، پاتریک (1386)، مبانی سیاست مقایسه‌ای، ترجمه سعید میرترابی، تهران: نشر قومس.
-           آبراهامیان، یرواند (1389)، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران: نشر نی.
-           دورکیم، امیل (1393). درس‌های جامعه‌شناسی: فیزیک، اخلاقیات و حقوق، ترجمۀ سیدجمال‌الدین موسوی، چاپ دوم، تهران: نشر نی.
-           رجب‌زاده، احمد و مسعود کوثری (1381)، آنومی سیاسی در اندیشۀ دورکیم، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، 19(1)، پیاپی 37، 45-31.
-           کاتوزیان، محمدعلی همایون (1389)، تضاد دولت و ملّت: نظریه تاریخ و سیاست در ایران، ترجمه علیرضا طیّب، تهران: نشر نی.
-           میگدال، جوئل (1396)، دولت در جامعه (چگونه دولت‌ها و جوامع یکدیگر را متحول ساخته و شکل می‌دهند)، ترجمه محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.
-           نوربخش، یونس (7/3/ 1396)، نابسامانی اخلاق جنسی، مصاحبه:
 
-           واینر، مایرون و ساموئل هانتینگتون (1379)، درک توسعه سیاسی، ترجمه مطالعات راهبردی، تهران.
-           Burgi, N., (2014). Societies without citizens: The anomic impacts of labor market restructuring and the erosion of social rights in Europe. European Journal of Social Theory, 17(3), 290-306.
-           Kutlay, M. (2018). The Political Economies of Turkey and Greece; Crisis and Change. Palgrave Macmillan.
-           LaFree, G. (2018). Losing legitimacy: Street crime and the decline of institutions in America. Boulder, CO: Westview Perseus.
-           Lenzi, M., Collcci, E., & Minas, H. (2011). Suicide, Culture, and Society from a Cross-National Perspective. Cross-Cultural Research, 46(1), 50-71.
-           Luiz, M.J. (2000). The politics of state, society and economy. International Journal of Social Economics, 27(3), 227-243.
-           Mackert, J. (2004). Reorganization and Stabilization: Social Mechanisms in E´mile Durkheim’s Professional Ethics and Civic Morals: A Contribution to the Explanation of Social Processes. Journal of Classical Sociology, 4(3), 311-336.
-           Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3, 672-682.
-           Messner, S. F., & Rosenfeld, R. (1994). Crime and the American Dream. Belmont, CA: Wadsworth.
-           Migdal, J. (1988). Strong Societies and Weak States: State-Society Relations and State Capabilities in the Third World, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.
-           Migdal, S.J. (2001). State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another. Cambridge studies in comparative politics. Cambridge: Cambridge University Press.
-           Migdal, S.J., Kohli, A., & Shue, V. (1994). State Power and Social Forces Domination and Transformation in the Third World, Cambridge University Press.
-           Neapolitan, J. (1995). Deffining Theoretical Perspectives and cross-national variation in thefts in less developed nations. International Criminal Justice Review, 5, 17-31.
-           Nivette, A. E., & Eisner, M. (2012). Do legitimate polities have fewer homicides? A cross-national analysis. Homicide Studies, 17(1), 3-26.
-           Pierson, Ch. (1996). The Modern State, London and New York: Routledge.
-           Robbins, B., & Pettinicchio, D. (2012). Social capital, economic development, and homicide: A cross-national investigation. Social indicators research, 105(3), 519-540.
-           Rotberg, R. (2002). The new nature of nationstate failure. The Washington Quarterly. 25(3), 85–96.
-           Rotberg, R. (2004). Failed States, Collapsed States, Weak States: Causes and Indicators, in State Failure and State Weakness in a Time of Terror, ed. Robert I. Rotberg Washington D. C.: Brookings Institution.
-           Rotberg, R. (2004). The Failure and Collapse of Nation-States: Breakdown, Prevention, and Collapse. When States Fail: Causes and Consequences. Princeton and Oxford: Princeton University Press.-----(2002),“Failed States in a World of Terror”, Foreign Affairs, 81(4).
-           Sellers, M.J. (2011). State-Society Relations, in The SAGE Handbook of Governance, edited by Mark Bevir, London: Sage Publications.
-           Teymoori, A. (2016). The Psychology of Anomie. Bachelor of Clinical Psychology, Master of Philosophy (Psychology). The University of Queensland, Australia.
-           Tilly, Ch. (2007). Democracy. Cambridge University Press.
-           Tusalem, R. F. (2007). A boon or a bane? The role of civil society in third-and fourth-wave democracies. International Political Science Review, 28(3), 361-386.