دست‌فروش به‌مثابۀ غریبه‌

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد رشتۀ طراحی شهری دانشگاه شهید رجایی

2 عضو هیئت‌علمی دانشگاهِ علم و فرهنگ تهران، گروه مطالعات فرهنگی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف فهم هستیِ دست‌فروش در فضای شهری انجام‌گرفته است. پژوهش‌های رایج دربارۀ دست‌فروشی در چارچوبی آسیب‌شناسانه و با هدف سیاست‌گذاری و ساماندهی نوشته شده‌اند. این در حالی است که فهم هستی و کیستی دست‌فروش و نسبتش با فرم روابط اجتماعی در فضا کم‌تر موردتوجه قرار گرفته است. ازاین‌رو، مواجهه با دست‌فروشی در چرخه‌ای از ساماندهی، قانون‌‌گذاری و سیاست‌گذاری قرار گرفته است که غالباً شکست می‌خورند. مسئلۀ پژوهش حاضر این است که هستیِ دست‌فروش به‌واسطة ویژگی‌های فضامندش با غریبۀ زیمل قابل‌توضیح است و ازاین‌رو با نوعی بیرون‌بودن، مرزی‌بودن و سیالیت گره می‌خورد. ازاین‌رو، وجود و حضور او همواره محل منازعه و تنش است؛ چراکه نسبتی با منطق منافع، فضا و قدرت برقرار می‌کند. روش پژوهش حاضر ترکیبی از مطالعۀ اسنادی و مردم‌نگارانه است؛ در این پژوهش با بررسی مجموعۀ مصوبات و قوانین و همچنین انجام مصاحبه‌های مردم‌نگارانه در محدودۀ چهارراه ولیعصر تلاش شده است هستیِ اجتماعی و فضامند دست‌فروش در این محدوده تحلیل شود و صورت‌بندی مفهومی دگرگونی از دست‌فروش همچون غریبه ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Street hawker as Stranger

نویسندگان [English]

 • Milad Mohebi 1
 • Arash Heydari 2
1 Master of Urban Design, Shahid Rajaei University
2 Faculty member of University of Science and Culture, Department of Cultural Studies
چکیده [English]

The purpose of the present study is conducted is understanding the existence of street hawkers in urban spaces. Conventional research on street hawking has always been held in a pathological framework with the purpose of policy making and organization, while the understanding of the existence and nature of the street hawker, and his relationship with the form of social relations in space, has received less attention. Hence, dealing with street hawking is trapped in a cycle of organization, legislation, and policy-making that often fails. The main idea of this study is that the existence of the street hawker can be explained by Simmel's stranger due to its spatial features, and it is tied to a kind of externality, borderline and fluidity. Therefore, his/her existence and presence is always a place of conflict and tension; because it establishes a relationship between the logic of interests, space and power. The method of the research is a combination of documentary and ethnographic studies. By examining a set of approvals and laws as well as conducting ethnographic interviews in the Valiasr crossroad, an attempt has been made to analyze the social and spatial existence of the street hawker in this area and to present a different conceptual formulation of the street hawker as the stranger.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Stranger
 • street hawker
 • Valiasr crossroad
 • space
 • Adaawen, S. A. (2011). Stephen A. Adaawen (Issue May). Norwegian University of Science and Technology.
 • Anjaria, J. S. (2006). "Street Hawkers and Public Space in Mumbai". Economic and Political Weekly, 41(21), 2140–2146.
 • Bogard, W. (1999). "Simmel in Cyberspace: Strangeness and Distance in Postmodern Communications". Space and Culture, 4(5).
 • Harter, N. (2019). "Calling a Stranger to Lead. Journal of Leadership Studies", 13(1), 78–80.
 • Kearney, R, & Semonovitch, K. (2011). phenomenologies of the stranger. Forfham University press.
 • Koefoed, L., & Simonsen, K. (2011). “The stranger”, the city and the nation: On the possibilities of identification and belonging. European Urban and Regional Studies, 18(4), 343–357.
 • Marotta, V. (2000). "The Stranger and Social Theory. Thesis Eleven", 62(1), 121–134.
 • Marotta, V. (2017). Theories of the Stranger. Routledge.
 • Owusu, A. B., Abrokwah, S., & Frimpong, S. (2013). "Analysis of the Spatial and Temporal Dynamics of Street Hawking: A Case Study of the Accra Metropolitan Area". Journal of Geography and Geology, 5(4), 169–180.
 • Schindler, S. (2014). "The making of “world-class” Delhi: Relations between street hawkers and the new middle class". Antipode, 46(2), 557–573.
 • Seidman, S. (2013). "Defilement and disgust: Theorizing the other". American Journal of Cultural Sociology, 1(1), 3–25.
 • Simmel, G. (1908). The Stranger. In D. N. Levine (Ed.), On Individuality and Social Forms (pp. 143–149).
 • زیمل، گئورگ (1908). غریبه، ترجمة شاپور بهیان، گزیده مقالات با مقدمۀ زیگفرید کراکاور، انتشارات دنیای اقتصاد، صص. 109-116.
 • صادقی، مظفر؛ بافرانی، جمال؛ مهدوی، پروانه؛ غلامرضایی، زهرا (1399). «بررسی و ساماندهی فضایی دست‌فروشان منطقۀ 10 شهر تهران با تأکید بر نواحی مسئله‌دار»، فصلنامۀ اقتصاد شهر، 9(1)، 36–
 • طالب‌پور، اکبر (1394). «تبیین جامعه‌شناختی گرایش به دست‌فروشی: پژوهش کیفی (مطالعۀ موردی دربارۀ مردان دست‌فروش بازار و مترو در شهر تهران)»، معرفت فرهنگی اجتماعی، شمارۀ 23، صص. 141-164.
 • کوهن، استنلی (1399). شیاطین شهر و هراس اخلاقی؛ ساخته‌شدن مودها و راکرها، ترجمۀ اسماعیل یزدان‌پور، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
 • محمدیان‌مصمم، حسن (1396). «کنکاشی در پدیدۀ دست‌فروشی زنان در متروی کلانشهر تهران»، فصلنامۀ علمی-پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری، دورۀ 6، شمارۀ 21، صص. 67–81.
 • مستند اجرای طرح انضباط شهری در محور ولیعصر(عج) و محدودۀ تئاترشهر (1398). آغاز طرح انضباط شهری در محور خیابان ولیعصر(com).
 • مستند دست‌فروشان چهارراه ولیعصر، خبرگزاری دانشجویان ایران؛ ایسنا (1398). حاشیۀ تئاتر شهر از دستفروش‌ خالی می‌شود؟ نماشا (com).
 • مهاجرانی، سیده مهشاد؛ حیدری، آرش (1399). کهریزک: برون درون تهران، انتشارات خرد سرخ.
 • نظم‌فر، حسین؛ ابوذر، مطیع؛ مولایی؛ نصرالله (1394). «تحلیلی بر پدیدۀ دست‌فروشی در شهر و آثار آن بر حجم ترافیک پیاده و سوارۀ شهری (مطالعۀ موردی شهر لنگرود)»، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال ششم، شمارۀ 24، صص. 27-47.