دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-417 ((مربوط به پاییز و زمستان 1400)) 
رتوریک جنبش جلیقه‌زردهای پاریس

صفحه 365-390

10.22059/jsr.2022.88952

سعیده امینی؛ حسین میرزایی؛ مهدی اصلان زاده