نامینالیسم و امر اجتماعی؛ داوری در باب مبانی هستی‌شناسی اجتماعی نامینالیسم

نوع مقاله : علمی وپزوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی، گروه مطالعات علم و فناوری، موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

چکیده

مطالعه و بررسی بنیادی یک علم سبب می‌شود تا بتوان داوری و درک دقیق­تری از کاربرد، شیوه­ی اندیشیدن و چگونگی مطالعه جهان پیرامون داشت. اینکه تحلیل‌های اجتماعی مبتنی بر کدام پیش‌فرض‌ها، مبانی و اصول موضوعه باشد تعیین‌کننده‌ی شیوه شناخت، فهم و تحلیل ماهیت رویدادهای اجتماعی، خصوصیات آنها و بدست دادن دریافت ویژه‌ای از آنها خواهد بود. این مقاله در پی واکاوی مبانی هستی‌شناسانه اجتماعی مکتب فکری نامینالیسم و چگونگی ظهور و بروز آن در علوم اجتماعی است، همچنین می‌کوشد به نقد این رویکرد هستی‌شناختی بپردازد. روش تحقیق به کار رفته در این مقاله از نوع تحلیل مبانی است. یافته نشان می‌دهد هستی‌شناسی اجتماعی نامینالیستی می‌تواند منجر به انزوا و کم رنگ شدن امر اجتماعی و فربه شدن گفتمان فردمحور شود. همچنین از طریق بازخوانی جهان‌های سه گانه کارل پوپر می‌توان این هستی‌شناسی را نقد کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Nominalism and the social; Judging the Foundations of the Social Ontology of Nominalism

نویسنده [English]

  • farhad Bayani
Assistant Professor of Sociology, Department of Science and Technology, Institute for Social and Cultural Studies
چکیده [English]

The fundamental study of science allows for a more accurate judgment and understanding of its application, way of thinking, and how it studies the world. This is very important that social analysis be base on which preconditions, foundations, and principles because it is able to determine the way of recognition, understanding, and analysis of social phenomena and their features. This article tries to investigate the social ontological foundations of nominalism and that what are its implications in social science, also includes the critique of these social ontological foundations. The research method is an analysis of foundations. Findings show nominalist social ontology is able to decline the social matter instead, amplify individualism discourse.  Moreover, it possible to critique the social ontology by rethinking Karl Popper’s triple worlds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nominalism
  • Social ontology
  • Social matter
  • Individual actor
  • Abstract world
Amzadt, Jimoh, Femi Omololu, and Ali Abdullahi. 2015. "Realist and Nominalist Traditions in Sociological Theorizing." In Foundations of the Social Sciences, edited by Ilufoye Ogundiya and Jimoh Amzadt, 137-147. Lagos: Malthouse.
Bhaskar, Roy. 2005. The possibility of naturalism: A philosophical critique of the contemporary human sciences: Routledge.
Bloor, David. 1984. "A sociological theory of objectivity."  Royal Institute of Philosophy Supplements 17:229-245.
Butchvarov, Panayot Krustev. 1966. "Resemblance and Identity an Examination of the Problem of Universals."
Corbetta, Piergiorgio. 2003. Social research: Theory, methods and techniques: Sage.
Della Porta, Donatella, and Michael Keating. 2008. Approaches and methodologies in the social sciences: A pluralist perspective: Cambridge University Press.
Eccles, John Carew. 1970. Facing Reality: Philosophical adventures by a brain scientist: Springer Science & Business Media.
Ernest, Paul. 2004. "Nominalism and conventionalism in social constructivism."  PHILOSOPHICA-GENT- 74:7.
Feyerabend, Paul. 1987. Farewell to reason: Verso.
Feyerabend, Paul. 1993. Against method: Verso.
Fuller, Steve. 2002. Social epistemology: Indiana University Press.
Garrett, Bernard M, and Roger L Cutting. 2015. "Ways of knowing: realism, non‐realism, nominalism and a typology revisited with a counter perspective for nursing science."  Nursing Inquiry 22 (2):95-105.
Gonzalo, Rodriguez-Pereyra. 2019. "Nominalism."  Metaphysics. The Stanford encyclopedia of philosophy (Fall 2011 edn), ed. EN Zalta. http://plato. stanford. edu/archives/fall2011/entries/nominalism-metaphysics (accessed 26 January 2014).
Harding, S. 1986. "1986, The Science Question in Feminism (Milton Keynes: Open University Press)."
Klima, Gyula. 2013. The medieval problem of universals. In The Stanford encyclopedia of philosophy.
Parsons, Talcott. 1937. The structure of social action. Vol. 491: Free press New York.
Popper, Karl. 1972. Objective knowledge: an evolutionary approach: Oxford: Clarendon Press.
Reese, William L. 1996. "Dictionary of philosophy and religion: Eastern and Western thought."
Ritzer, George. 2011. "Sociological theory, eight edition."  New York, America: The McGraw-Hill Companies.
Smith, Christian. 2014. The sacred project of American sociology: Oxford University Press.
Torrance, John. 1974. "Max Weber: Methods and the man."  European Journal of Sociology/Archives Européennes de Sociologie/Europäisches Archiv für Soziologie 15 (1):127-165.
Vandenberghe, Frédéric. 1999. "Simmel and Weber as idealtypical founders of sociology."  Philosophy & social criticism 25 (4):57-80.
Weber, Max. 1949. Max Weber on the methodology of the social sciences: Free Press.
Weber, Max. 1978. Economy and society: An outline of interpretive sociology. Vol. 1: Univ of California Press.